Dome slatki dome
VRTNE KUĆICE

Kuća i vrt moraju biti jedna cjelina
Objavljeno 25. kolovoza, 2022.

Ku­ći­ce u ve­li­kim vr­to­vi­ma, ako su jako uda­lje­ne od stam­be­nog ob­jek­ta, mogu ima­ti vla­sti­tu ar­hi­tek­tu­ru koja se raz­li­ku­je od ar­hi­tek­tu­re ku­će. One ne slu­že isk­lju­či­vo za za­klon od vje­tra i vru­ći­ne, nego također za druš­tve­na okup­lja­nja. Ako ni­ste sklo­ni buč­nim pro­sla­va­ma, ova je ku­ći­ca pra­vo mje­sto za po­vla­če­nje u in­ti­mu i osa­mu. Sto­ga će či­ta­va ar­hi­tek­tu­ra i uređenje oko­li­ce po­slu­ži­ti tom ci­lju.


Skrivene


Tak­ve ku­ći­ce bit će za­tvo­re­ne i dje­lo­mice skri­ve­ne u buj­nom ze­le­ni­lu vrt­ne ve­ge­ta­ci­je. Kat­ka­da gra­di­mo male vrt­ne ku­ćice koje će se ko­ri­sti­ti i kao spre­mi­šte za raz­ne ala­te i vrt­ni nam­je­štaj, a mogu ima­ti i pro­sto­ri­ju za bo­ra­vak.


Na zi­do­ve tak­vih vi­še­nam­jen­skih ku­ći­ca ugrađuju se mli­ječ­na sta­kla kroz koje sv­jet­lo nor­mal­no pro­di­re, tako da u nji­ma mo­že­mo bo­ra­vi­ti du­lje vrijeme i za hlad­nih dana. Ako ima­mo ve­li­ki vrt, manji ob­jekti u ko­ji­ma se mo­že­mo za­dr­ža­va­ti u slu­ča­ju ne­vre­me­na su po­željni, ali tada tak­ve ku­ći­ce mo­ra­ju biti smje­šte­ne u uda­lje­nim di­je­lo­vi­ma vrta. U njih mo­že­mo sta­viti i nam­je­štaj, ali pom­no oda­bran, u skla­du s okru­že­njem, izrađen od pru­ća ili od dr­ve­ne građe. Uz to mo­že­mo sa­gradi­ti i šu­pu, ili malu pro­sto­ri­ju za spre­ma­nje vrt­nog ala­ta. Tak­vi su ob­jek­ti pre­po­ruč­lji­vo sa­građeni od dr­ve­ne građe.

Lagane


Os­ta­li di­je­lo­vi ku­ći­ce mo­ra­ju biti ot­vo­re­ni kako bi omo­gu­ći­li pre­gled u ve­ći dio vrta. Za ­grad­nju tak­vih ob­je­ka­ta ne smi­jemo ko­ri­sti­ti ci­gle i be­ton, jer ar­hi­tek­tu­ra tak­vih ku­ći­ca mora biti la­ga­na, ne­na­met­lji­va u pro­sto­ru. Kat­ka­d tak­ve ob­jek­te mo­že­mo smje­sti­ti uz ogra­du, uz zid ga­ra­že, uz su­ho­zi­di­ne i slič­ne ob­jek­te na koje ih mo­že­mo na­slo­ni­ti. Krov tak­ve ku­ćice obič­no nije strm, nego je nje­go­va vi­si­na mala, ko­li­ko je po­treb­no da obo­rin­ska voda ot­je­če, a i te su ku­ći­ce ma­le­ne, pa ne po­sto­ji opa­snost loma kro­va zbog dje­lo­va­nja pre­teškog snjež­nog po­kro­va ti­je­kom zime.
 
Izabela Galović Ninić, dipl.ing. arh
Detalji
Za male vrt­ne ku­ći­ce po­seb­no je važ­no pa­zi­ti na de­ta­lje. Ulaz­na vra­ta, pro­zo­ri i tri­jem mo­ra­ju biti na­prav­lje­ni s mno­go smi­sla za sklad s okru­že­njem. Ako se ku­ći­ca na­la­zi u ru­ral­nom pred­je­lu do­bro je uze­ti ne­što iz seo­ske ar­hi­tek­tu­re, kao što je ob­lik ša­la­por­ki, ili dr­ve­ne ogra­de oko tri­je­ma. Ni u ovom slu­ča­ju ne smi­je­mo pret­je­ra­ti i po­seg­nu­ti za ki­čem i imi­ta­ci­jom ru­sti­kal­nog pod sva­ku ci­je­nu.

Možda ste propustili...

SEDUMA IMA MNOGO VRSTA

Vrlo otporna biljka za početnike

DIZAJN: NOVA VRSTA KOMFORA

Topao stil bez suvišnih detalja

JESEN NIJE KRAJ RASKOŠI VRTOVA I BALKONA

Vrijeme je za ranojesenske cvjetnice

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

DIZAJN: NOVA VRSTA KOMFORA

Topao stil bez suvišnih detalja

2

STANOVANJE: MODERNE KUPAONICE

Pomno projektirajte kako biste čistili manje

3

IZLOŽBE PASA SLAVONIJA DOG SHOWS 2023

Osječke izložbe svake su godine sve bolje