Novosti
LOKALNE JEDINICE 2015. I 2016. PRIMILE GOTOVO MILIJARDU KUNA

Pomoć EU-a nije koristila gotovo polovina gradova
Objavljeno 15. svibnja, 2018.

Županije, gradovi i općine 2015. i 2016. primili su gotovo milijardu kuna europskih pomoći, od čega su gotovo polovicu iskoristile županije, trećinu gradovi, a općine manje od jedne petine. Istodobno, gotovo polovina gradova i više od tri četvrtine općina nisu u tom razdoblju iskoristili ni kune europskih pomoći, podaci su Instituta za javne financije (IJF).

U radu “Pomoći Europske unije županijama, gradovima i općinama 2015. i 2016.” Katarina Ott, Mihaela Bronić i Branko Stanić daju osnovne podatke o pomoćima koje su te lokalne jedinice primile kao nositelji ili partneri/suradnici provedbe programa i projekata (su)financiranih iz proračuna EU-a u 2015. i 2016. No, napominju kako analizu valja tumačiti s dozom opreza. Objašnjavaju, naime, da se dio podataka može pronaći u bazi podataka Ministarstva financija o proračunima lokalnih jedinica za 2015.-2016., izglasanim proračunima objavljenim na mrežnim stranicama lokalnih jedinica te polugodišnjim i godišnjim izvješćima o izvršenju lokalnih proračuna. No, problemi su što ne postoji jedinstvena, sveobuhvatna, točna, detaljna i javno dostupna baza podataka o europskim pomoćima, u kojoj bi bile obuhvaćene sve lokalne jedinice, što baze prikazuju samo pomoći što su ih lokalne jedinice prikazale u svojim proračunima, ali ne i ostale faze ugovaranja i provedbe, kao i što se ne iskazuju pomoći koje su primili njihovi proračunski korisnici i druge institucije na njihovu području i dr.

Prema podacima koji se iznose, u 2015. i 2016. EU pomoći u ukupnom iznosu od 958 milijuna kuna koristile su sve županije, više od polovine gradova i nešto manje od četvrtine općina. U 2016. su se te pomoći udvostručile u odnosu prema 2015., s oko 311 na oko 648 milijuna kuna. U cjelokupnom razdoblju 2011.-2014. te su pomoći iznosile oko 310 milijuna kuna, napominju autori. Tijekom 2015.-2016. najviše su pomoći primile županije (401 milijun kuna), zatim gradovi (367 milijuna kuna) pa općine (190 milijuna kuna). Te su pomoći koristile sve županije, a najviše Sisačko-moslavačka (117 milijuna kuna), Virovitičko-podravska (48 milijuna kuna) i Ličko-senjska (46 milijuna kuna). EU pomoći je tijekom 2015.-2016. koristilo 70 od 128 gradova, a najviše Zadar (45 milijuna kuna), Križevci (41 milijun kuna), Zagreb (38 milijuna kuna) i Karlovac (36 milijuna kuna).

Pomoći je koristilo 99 od 428 općina, a najviše Lekenik (21 milijun kuna), Veliki Grđevac (14 milijuna kuna) i Rešetari (8 milijuna kuna). H

Više od tri četvrtine općina nije iskoristilo ni kune europskih pomoći

Možda ste propustili...