Učionica
ZNAČAJNE OSOBE VEZANE UZ SVEUČILIŠTE U OSIJEKU

Prof. dr. sc. Zvonimir Lauc, professor emeritus
Objavljeno 15. rujna, 2017.

Vezani članci

ZNAČAJNE OSOBE VEZANE UZ SVEUČILIŠTE U OSIJEKU

Prof. dr. sc. Branko Grizelj, professor emeritus

Rođen je 9. siječnja 1944. u Osijeku. Osnovnu školu i Gimnaziju "Ivo Lola Ribar" završio je u Osijeku. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1967. Akademski stupanj magistra znanosti stekao je 1979. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorat pravnih znanosti u srpnju 1982. godine na Pravnom fakultetu u Osijeku.

Pravosudni ispit položio je 1971. godine. Od 1. siječnja 1976. do umirovljenja radio je na Pravnom fakultetu u Osijeku, i to redom kao: asistent, znanstveni asistent, docent, izvanredni profesor, redoviti profesor (prvi izbor), a 28. travnja 2000. izabran je i potvrđen u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora iz znanstvenoga područja Društvenih znanosti, znanstveno polje Pravo, za znanstvenu granu Ustavno pravo, za nastavni predmet Ustavno pravo. Osobitu je pozornost poklanjao nastavnoj djelatnosti i uz nastavu na dodiplomskom, integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju te na poslijediplomskom sveučilišnom studiju na Pravnom fakultetu Osijek, predavao je na Veleučilištu u Požegi i Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru te diplomskom i poslijediplomskom sveučilišnom studiju na Pravnome fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Nastavu je na poslijediplomskom studiju izvodio i na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu te na poslijediplomskom specijalističkom interdisciplinarnom studiju "Regionalna suradnja i integriranje u Europsku uniju" i poslijediplomskom sveučilišnom studiju Europski studiji u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova. Među njima su: autorske knjige (6); uredničke knjige (3); poglavlja u knjizi (34); udžbenici i skripte (5); izvorni znanstveni, pregledni i stručni radovi u časopisima (51); objavljena pozvana predavanja na skupovima (7); druga predavanja (1); znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom (13); drugi radovi u zbornicima skupova (10); ostali stručni radovi (11); dio radova za izvješća o lokalnoj i regionalnoj demokraciji (24) te stručna mišljenja izrađena na traženje Ustavnog suda Republike Hrvatske (8). Bio je predsjednik i član mnogih povjerenstava za ocjenu i obranu doktorata, a mentor je dvanaest doktorskih disertacija te 42 magistarska, odnosno specijalistička završna rada i preko 40 diplomskih radova. Kao istraživač vodio je i sudjelovao u 15 znanstveno-istraživačkih projekata u zemlji i inozemstvu.

Sudjelovao je ukupno na 35 međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Bio je predstojnik Katedre ustavnih i političkih znanosti, predstojnik poslijediplomskog studija "Poslovno pravo i poslovne transakcije" na Pravnom fakultetu Osijek (od 1990. do 1996.) te utemeljitelj i predstojnik poslijediplomskog studija "Upravljanje razvojem lokalne i regionalne samouprave", prvo kao znanstvenog magistarskog studija, a kasnije specijalističkog studija.

Obnašao je dužnost člana Poslovodnog odbora Pravnog fakulteta Osijek (od 1984. do 1989.), prodekana (1989. do 1990.) te dekana Fakulteta (od 1991. do 1995.) i drugi put (od 2007. do 2009.). U prvom mandatu, kao "ratni dekan", fokusirao se na očuvanje opstojnosti Fakulteta kao institucije, preko mobiliziranja i ekipiranja nastavnog kadra, te omogućavanja studiranja u ratnim uvjetima. U drugom mandatu djelovao je na stvaranju uvjeta za dostizanje izvrsnosti u istraživačkom i nastavnom djelovanju, kroz povećanje kvalitete i efektivnosti pravnog obrazovanja; stvaranja uvjeta za otvoreno i privlačno okruženje za studiranje prava; te optimalnog korištenja sredstva za pravno obrazovanje i istraživanje. Posebno je istraživao korelacije između morala, legitimiteta i legaliteta.

Počasno znanstveno-nastavno zvanja professor emeritus prof. dr. sc. Zvonimiru Laucu, umirovljenom redovitom profesoru u trajnom zvanju Pravnog fakulteta Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Senat je dodijelio 22. prosinca 2014. zbog istaknutog znanstvenog i nastavnog rada, kojim je bitno pridonio razvitku znanosti Republike Hrvatske, posebice razvoju pravnih znanosti i unaprijedio znanstveno-nastavnu djelatnost Pravnoga fakulteta i Sveučilišta u Osijeku.

Niz članstava, odlikovanja i priznanja

Redoviti je član-utemeljitelj Akademije pravnih znanosti Hrvatske te član Međunarodne organizacije Ustavnog prava i European Law Instituta. Bio je član Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav Sabora, član Državnog sudbenog vijeća, član skupine za promjene Ustava (2000.; 2009.; 2014.), član Etičkog povjerenstva za izbore Europskog parlamenta, stalni znanstveni savjetnik Ustavnog suda, ispitivač na pravosudnim ispitima, član Skupine nezavisnih stručnjaka za EPLS Vijeća Europe, predsjednik Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu i drugo. Za svoj rad primio je niz priznanja i odlikovanja: Orden Republike Hrvatske "Bljesak"; Red Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića te Zahvalnicu na potpori i suradnji "u najtežim danima za opstojnost Sveučilišta u Mostaru". Osječko-baranjska županija dodijelila mu je Povelju lokalne samouprave.

Možda ste propustili...