Učionica
"PREDSTAVLJAMO PROGRAME I PROJEKTE SASTAVNICA SVEUČILIŠTA"

Pravni fakultet Osijek
Objavljeno 23. veljače, 2020.
Projekti i programi Pravnoga fakulteta Osijek – osvrt na proteklu godinu

Proteklo je razdoblje bilo puno različitih aktivnosti za Pravni fakultet Osijek. Fokus Fakulteta usmjeren je na studente, razvoj i kvalitetu. Tako je u protekloj akademskoj godini dovršen i usvojen Akcijski plan za unaprjeđenje kvalitete za razdoblje od 17. lipnja 2019. – 17. lipnja 2024. godine.

Sukladno Akcijskom planu neprekidno se provode strateški važne aktivnosti za unaprjeđenje kvalitete studijskoga programa među kojima treba izdvojiti izradu novoga studijskog programa integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravo i izmjenu studijskog programa Stručnoga upravnog studija. Među ostalim, namjera je ponuditi određeni broj izbornih kolegija prije posljednje godine studija prava te osuvremeniti program Stručnoga upravnog studija uvođenjem dodatnih praktičnih sadržaja. Već u prethodnoj su akademskoj godini provedene izmjene i dopune studijskoga programa integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravo u opsegu manjem od 20 % studijskog programa. Osim što je osuvremenjen sadržaj obveznih kolegija, provedene su i prilagodbe postojećih te ponuđeni novi sadržaji, odnosno 12 novih izbornih kolegija. Ujedno su provedene izmjene i dopune studijskoga programa preddiplomskoga sveučilišnog studija Socijalni rad, također u opsegu manjem od 20 % studijskog programa. Na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Pravo nastavljen je rad na pripremi kolegija koje će podjednako domaći i inozemni studenti moći pohađati na engleskom jeziku što bi doprinijelo internacionalizaciji Fakulteta. Upisan je treći naraštaj preddiplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad te je nastavljeno praćenje kvalitete izvođenja tog studija, a dovršen je i Elaborat diplomskoga studija Socijalni rad. Neupitna je opravdanost ustrojavanja studija. U tom je smislu među prioritetima Fakulteta osigurati razvoj studija Socijalnog rada i omogućiti upisanim studentima nastavak studiranja na višim godinama.

Studenti na svim studijskim programima u povećanom su broju sudjelovali u kliničkim vježbama na Općinskom sudu, u Državnom odvjetništvu i u javnobilježničkim i odvjetničkim uredima. Potpisani su sporazumi o suradnji s Ministarstvom pravosuđa RH vezano uz rad Pravne klinike „OSIJEK PRO BONO“ i stručnoj suradnji s Udrugom hrvatskih sudaca.

Potpisan je i ugovor o partnerstvu s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Rijeci vezano uz provođenje projekta financiranog iz EU socijalnog fonda „PROVIDENTIA STUDIORUM IURIS“. U svrhu znanstveno-nastavne i nastavne suradnje u organizaciji i realizaciji nastave na preddiplomskom sveučilišnom studiju Socijalni rad potpisan je niz sporazuma koji omogućuju studentima socijalnoga rada provođenje terenske nastave u svrhu upoznavanja ustroja i zadataka osnovnih nositelja socijalne skrbi. Ojačana je već ranije uspostavljena suradnja s udrugama poslodavaca i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i njihovim Regionalnim uredom Osijek. Kliničke vježbe i drugi oblici vježbi i osposobljavanja omogućuju značajnom broju studenata kvalitetno povezivanje teorijskih i praktičnih znanja. To potvrđuju i povratne informacije poslodavaca i Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. U istom cilju Fakultet organizira brojna stručna studijska putovanja za studente (posjeti pravosudnim, političkim, poslovnim i drugim institucijama) kao i odlazak na brojna međunarodna pravna i pravnička natjecanja na kojima su studenti i protekle akademske godine ostvarili zamjetne rezultate. Tomu u prilog govori drugo osvojeno mjesto studenata prava na natjecanju Moot Court Croatia (MCC) 2018.

Nadalje, Fakultet nastavlja s organiziranom pripremom i izvođenjem predavanja domaćih i inozemnih gostujućih predavača iz struke, znanosti i javnoga života, a u organizaciji pojedinih nastavnika/katedri/studija ili Studentskoga zbora Fakulteta.

Također, u organizaciji se Studentskoga zbora i drugih aktivnih studentskih udruga (ELSA) te uz potporu fakultetske Uprave nastavio ciklus održavanja predavanja, tribina i radionica o aktualnim i važnim pravnim, gospodarskim, političkim i drugim društvenim temama. Uz priznate domaće i inozemne stručnjake, znanstvenike i javne djelatnike svoj su važan doprinos kao predavači ili organizatori dali nastavnici Pravnoga fakulteta Osijek. Posebno velik broj kvalitetnih izvannastavnih aktivnosti odvija se u okviru doktorskoga studija Pravo. Za istaknuti je održavanje doktorskoga kolokvija na kojem mentori i njihovi doktorandi, ali i ostali nastavnici studija, suradnici i gosti izmjenjuju iskustva vezano uz provedene aktivnosti i dogovaraju buduće aktivnosti.

U akademskoj 2018./2019. uz potporu Fakulteta Studentski je zbor organizirao Prvi kongres studenata prava „Suvremeni aspekti i tendencije u razvoju prekršajnog prava“ (27. – 29. ožujka 2019.). Kvaliteta toga događaja posebice se ogleda i u tome što su predavanja održali vodeći pravni stručnjaci, teoretičari i praktičari iz područja prekršajnog prava čije izučavanje do sada nije bilo predviđeno u okviru izvedbenoga plana studijskoga programa. S obzirom na recentni razvoj toga područja kroz praksu ESLJP i približavanje prekršajnog prava kaznenom pravu u širem smislu, rezultati održanog kongresa dali su važan poticaj Pravnom fakultetu u Osijeku za njegovu primjenu i afirmiranje u pojedinim studijskim programima. Prvi je korak učinjen uvođenjem izbornoga kolegija Osnove prekršajnog prava na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Javna uprava.

Najbolje redovite i izvanredne studente svih studijskih programa i studijskih godina neprekidno se nagrađuje u nekoliko kategorija. U akademskoj 2018./2019. godini broj nagrađenih studenata za ostvaren visok prosjek ocjena na svim studijskim godinama povećan je, s obzirom na dodijeljene nagrade, među studentima socijalnoga rada.

Dodijeljene su i nagrade za izniman uspjeh u izvannastavnim aktivnostima kojima je primarna djelatnost iz područja prava i nagrade za najbolji znanstveno-istraživački i stručni rad. Posebno kvalitetan stručni i znanstveni studentski doprinosi objavljeni su u fakultetskom časopisu,,Paragraf“ za pravna i društvena pitanja čije Uredništvo čine nastavnici i studenti.

Tijekom ove akademske godine unaprijedile su se aktivnosti promocije Erasmus programa studentske, nastavničke i stručno-administrativne dolazne i odlazne mobilnosti, a dovršen je i cjelovit Erasmus protokol i set pratećih obrazaca koji znakovito doprinosi kvalitetnijem odvijanju Erasmus programa na Fakultetu.

U okviru knjižnične djelatnosti dodatno je proširen djelokrug i opseg rada EDC-a, Europskog dokumentacijskog centra, čija je misija promicanje, razvijanje, podučavanje, istraživanje i diseminacija studijskih i istraživačkih djelovanja i znanja u području europskih integracija. U okviru knjižnice svoje djelovanje proširuje i Zelena pravna klinika radi osiguranja razvoja svijesti o nužnosti primjerene pravne zaštite prirode i okoliša.

Godinu 2019. obilježilo je i veliko postignuće konferencije iz pravnih znanosti gdje je zbornik konferencije ECLIC indeksiran u prestižnoj bazi Web of Science. Zbornik radova „EU and comparative law issues and challenges series“ (ECLIC) prvi je put objavljen u okviru međunarodne znanstvene Jean Monnet konferencije „Procesni aspekti europskog prava“ održane 6. i 7. travnja 2017. na Pravnom fakultetu Osijek. Konferencija je organizirana u sklopu projekta Jean Monnet katedre za procesno pravo EU-a koji financira Europska komisija u okviru programa Erasmus+, a na njoj je aktivno sudjelovalo više od 50 znanstvenika i stručnjaka iz Hrvatske, regije i Europske unije. Nakon iznimnoga uspjeha konferencije održana je i druga konferencija pod naslovom „EU Law in context – adjustment to membership and challenges of the enlargement“, a aktivno je sudjelovalo više od 60 znanstvenika i stručnjaka iz Hrvatske, regije i EU-a. Zbornik ECLIC kao publikacija već je prvim brojem ušao u bazu HeinOnine, a drugi je broj ECLIC-a indeksiran i u bazi Web of Science. Treća ECLIC konferencija naslovljena „EU and Member States – legal and economic issues“ bila je ujedno i najbrojnija, a upravo je u tijeku priprema i četvrtoga izdanja konferencije.

Još jedan iznimno važan projekt koji je obilježio 2019. godinu jest „Jean Monnet katedra za prekogranično kretanje djeteta u EU-u“. Europska je unija putem Agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu pozitivno ocijenila i kroz sredstva predviđena Erasmus+ programom, a u okviru Jean Monnet aktivnosti, prihvatila financiranje prijavljenog projekta. Projekt je odobren za razdoblje od 1. rujna 2016. do 31. kolovoza 2019. godine. Polazište je projekta u tome da su na razini EU-a i drugih međunarodnih organizacija razvijeni brojni pravni alati usmjereni promicanju i zaštiti prava djece izložene prekograničnom kretanju koji pak nisu dostatno zastupljeni u postojećim kurikulima Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Glavni je cilj toga projekta pružanje kvalitetne nastave i obrazovanja u širokom rasponu tema koje se vežu uz prekogranično kretanje djeteta u EU-a. Usporedno s nastavom i izvannastavnim aktivnostima provodit će se znanstvena istraživanja na projektom definiranim područjima. Rezultati projekta bit će stoga utemeljeni i na doktrini i na praktičnim problemima i praksi. Aktivnosti te Jean Monnet katedre govore u prilog sustavnoga i temeljitoga izučavanja pitanja zaštite prava djece i obitelji na Sveučilištu u Osijeku. Monografija kojom će rezultirati projekt osigurat će bazu za daljnju obuku studenata i stručne javnosti te će služiti kao potvrda znanstvene kompetitivnosti našega Sveučilišta. Projekt će imati pozivan utjecaj ne samo na nastavnike i studente Pravnog fakulteta Osijek, već i na studente drugih fakulteta, zainteresiranu akademsku, stručnu i širu javnost (sudce, odvjetnike, državne odvjetnike, posebne skrbnike za djecu, pravobraniteljstvo za djecu, pravnike u centrima za socijalnu skrb, udruge poslodavaca, pravnike u nevladinom sektoru), na mlade znanstvenike i istraživače iz zemalja regije, na nastavnike u osnovnim školama kao i na sve zainteresirane građane. Ostali projekti koje bi valjalo naglasiti vezani su uz razvoj međunarodne suradnje, a to su projekt „Facilitating cross-border family life: towards a common European understanding”, koji provodi međunarodni konzorcij sedam partnera, zatim projekt „Protection of Abducting Mothers in Return Proceedings: Intersection between Domestic Violence and Parental Child Abduction“ koji provodi međunarodni konzorcij četiriju partnera. Tu je i projekt „The Legal Status and Protection of Internationally Displaced Persons, Refugees, Asylum Seekers and ‘Invisible’ Persons without IDs“ koji financira Institution for coordination and support of activities „Centre for South East European Law School Network“. Provodi ga također konzorcij četiriju partnera. Pravni fakultet Osijek partner je na svim navedenim projektima. Sve navedeno dobar je „uvod“ u aktivnosti, programe i projekte koje Pravni fakultet Osijek planira u sljedećem razdoblju.
Martina MIKRUT
Možda ste propustili...