Učionica
DIO ODLUKA SA 7. SJEDNICE SENATA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.

Senat donio novi Pravilnik o cjeloživotnom učenju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Objavljeno 15. srpnja, 2019.
Donesena je i odluka o uvjetima upisa u višu godinu studija i prihvaćen prijedlog kvota za upis studenata u prvu godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2019./2020. na sastavnicama Sveučilišta

Vezani članci

DONESENA VAŽNA ODLUKA NA 7. SJEDNICI SENATA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Utvrđen Pravilnik o cjeloživotnom učenju Sveučilišta u Osijeku

Na 7. sjednici Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2018./2019., održanoj 26. lipnja 2019., doneseno je mnogo odluka, a izdvajamo najvažnije.

Na osnovi prijedloga Povjerenstva za cjeloživotno učenje Senat je izdao suglasnost na program cjeloživotnoga učenja naslovljen „Predikativna analitika i vizualizacija podataka“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

Pravilnik o cjeloživotnom učenju Sveučilišta
Pravila za provedbu postupka provjere ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog učenja na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Pravila) donijelo je Povjerenstvo za provjeru ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnoga učenja na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 18. travnja 2014. Povjerenstvo je donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Pravila 23. rujna 2016. Slijedom navedenoga, Pravila su se primjenjivala u proteklom razdoblju od 2014. do 2019. godine.

U članku 19. Pravila navedeno je da se „primjenjuju do ustroja Centra za cjeloživotno učenje na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i uspostavljanja odsjeka/ureda za cjeloživotno učenje i donošenja Pravilnika Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o cjeloživotnom učenju“.

Statut Sveučilišta, koji je donio Senat 17. prosinca 2013., sadržavao je odredbe o novim sveučilišnim centrima, Centru za stručne studije i Centru za cjeloživotno učenje, na osnovi inicijativa, zaključaka i odluka Senata u razdoblju od 2013. do 2017. S obzirom na činjenicu da Centar za cjeloživotno učenje nije osnovan u 2015. ni u 2016. i 2017. godini, niti je Senat donio Elaborat kao temeljni dokument za osnivanje Centra za cjeloživotno učenje, 20. prosinca 2017. izmijenjen je Statut tako da su brisane odredbe koje se odnose na ustroj sveučilišnih centara, posebice zbog činjenice da Sveučilište osniva centre kao podružnice Sveučilišta, i to Centar za cjeloživotno učenje. Slijedom navedenoga utvrđeno je da će se pristupiti ustrojavanju Ureda za cjeloživotno učenje na Sveučilištu što je i ostvareno izradom novoga Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Rektorata Sveučilišta (studeni 2017.) i ustrojem Ureda za cjeloživotno učenje kao i izmjenom ustrojstva znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica tijekom 2018. i 2019.godine i ustrojavanjem ureda za cjeloživotno učenje na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama koji će biti povezan sa sveučilišnim Uredom za cjeloživotno učenje.

U skladu s navedenim novim ustrojima ureda za cjeloživotno učenje pristupilo se izradi Pravilnika o cjeloživotnom učenju. Na temelju primjene navedenih Pravila te postojeće akademske prakse u izvođenju programa cjeloživotnoga učenja, Kolegij je tajnika, u skladu s člankom 55. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (pročišćeni tekst), kao savjetodavno stručno tijelo, tijekom siječnja i veljače 2019. izradio Nacrt prijedloga Pravilnika o cjeloživotnom učenju i uputio ga Odboru za statutarna i pravna pitanja Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Odbor). Odbor je na 8. sjednici u akademskoj godini 2018./2019., održanoj 15. travnja 2019., utvrdio Nacrt prijedloga Pravilnika o cjeloživotnom učenju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Navedeni se Nacrt prijedloga Pravilnika u okviru provedbe funkcionalne integracije Sveučilišta u Osijeku predlaže kao jedinstveni Pravilnik za sve znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta u Osijeku.

U skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine” br. 140/09.) Odbor je 16. travnja 2019. uputio u javnu raspravu Nacrt prijedloga Pravilnika o cjeloživotnom učenju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Javna je rasprava trajala do 6. svibnja 2019. godine. Nacrt prijedloga Pravilnika Odbor je dostavio i elektroničkim putem dekanima i pročelnicima znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica za provedbu javne rasprave na ovlaštenim tijelima. Nacrt je prijedloga Pravilnika objavljen i na mrežnim stranicama Sveučilišta te je bio dostupan svim članovima akademske zajednice.

U otvorenom roku primjedbe, prijedloge i komentare u postupku javne rasprave o Nacrtu prijedloga Pravilnika dostavio je Filozofski fakultet Osijek pod nazivom „Očitovanje na prijedlog Pravilnika o cjeloživotnom učenju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku“ 17. travnja 2019. godine.

Nakon uvida u dostavljene primjedbe, prijedloge i komentare Filozofskoga fakulteta Osijek, koji su se najvećim dijelom odnosili na definiran status programa cjeloživotnoga učenja „Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe“, Odbor je uputio izraze zahvalnosti Filozofskom fakultetu na dostavljenim primjedbama, prijedlozima i komentarima te na uloženom trudu u pisanju primjedbi, prijedloga i komentara na Nacrt prijedloga Pravilnika. Odbor je uz detaljna obrazloženja naveo razloge prihvaćanja, odnosno neprihvaćanja primjedbi i komentara Filozofskoga fakulteta na pojedine članke (neprihvaćanje primjedbi na članke 6.,7., 8. i 9. koje se odnose na status programa cjeloživotnoga učenja „Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe“ te djelomično prihvaćanje za poboljšanje teksta Pravilnika u članku 24. i 25. kod izmjena programa cjeloživotnog učenja kao i neprihvaćanje primjedbi vezanih uz izmjenu voditelja programa cjeloživotnoga učenja; izmjena izvođača/nositelja predmeta te izmjena iznosa/cijene programa polaznika.).

U okviru javne rasprave, na prijedlog prof. dr. sc. Marija Vinkovića, predsjednika Odbora, uvrštene su odredbe u članku 5., 15., 19. i 22. koje se odnose na programe cjeloživotnoga učenja i koje su dio odobrenih i financiranih domaćih i stranih projekata sastavnica Sveučilišta. S obzirom na činjenicu da nije bilo drugih primjedbi ni komentara u otvorenom roku za javnu raspravu na Nacrt prijedloga Pravilnika o cjeloživotnom učenju, Odbor je 19. lipnja 2019. utvrdio konačan prijedlog Pravilnika i Senat je 26. lipnja 2019. donio novi Pravilnik o cjeloživotnom učenju.

Izmjene i dopune Statuta Sveučilišta
Izmjena i dopuna članka 122. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku usklađivanje je Statuta Sveučilišta prema posebnom propisu – Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 17/19.). Odbor za statutarna i pravna pitanja donio je 20. svibnja 2019. Mišljenje o primjeni članka 21. Zakona o knjižnicama (KLASA: 602-04/19-08/3 URBROJ: 2158-60-01-19-38) iz kojeg je vidljivo da, na osnovi sveučilišne analize zaposlenika u knjižnicama na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama te u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek i prema odredbi članka 21. Zakona o knjižnicama u kojem se izrijekom navodi „s više od pet zaposlenih ima stručno vijeće“, jedino Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek ispunjava uvjet za ustroj stručnoga vijeća.

Primjenom navedene odredbe i prema ustroju Sveučilišta u Osijeku, koji je utvrđen člankom 9. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Gradska i sveučilišna knjižnica posebna je sastavnica – javna ustanova u sastavu Sveučilišta u Osijeku i potrebno je uskladiti Statut Sveučilišta i Statut Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek s odredbama Zakona o knjižnicama. Gradska i sveučilišna knjižnica obvezna je ustrojiti stručno vijeće prema odredbi članka 21. Zakona o knjižnicama.

U daljnjem usklađivanju općih akata Sveučilišta i Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek treba istaknuti odredbe članka 17. Zakona o knjižnicama kojima je određeno: „Javna knjižnica s više od deset zaposlenih ima upravno vijeće“. „Upravno vijeće ima pet ili sedam članova, od kojih većinu imenuje osnivač iz redova istaknutih kulturnih, javnih, znanstvenih djelatnika, pravnih, ekonomskih i financijskih stručnjaka, jednoga bira stručno vijeće, a ako ono nije osnovano, stručno knjižničarsko osoblje iz svojih redova, te jednoga člana biraju svi radnici sukladno zakonu kojim se uređuju radni odnosi.“ Člankom 122. stavkom 2. Statuta Sveučilišta određeno je: „Upravno vijeće ima pet članova koje imenuje Senat.“

Navedena odredba primjenjivala se jednako na sve posebne sastavnice –javne ustanove: Studentski centar u Osijeku, Studentski centar u Slavonskom Brodu i Gradsku i sveučilišnu knjižnicu Osijek tako da su u stavku 3. istoga članka određeni ovlašteni predlagatelji članova Upravnog vijeća kako slijedi:

„Dva (2) člana Upravnog vijeća predlaže rektor Sveučilišta, jednog (1) člana predlaže ministar znanosti i obrazovanja, jednog (1) člana predlažu zaposlenici ustanove prema Zakonu o radu, a jednog (1) člana studenti na prijedlog Studentskoga zbora Sveučilišta.“

S obzirom na činjenicu da je prema članku 17. stavku 2. Zakona o knjižnicama izrijekom određeno da Upravno vijeće ima pet ili sedam članova i da se u sastav Upravnoga vijeća mora uključiti jedan (1) član kojeg bira stručno vijeće, a istodobno ostaju dosadašnji način predlaganja članova Upravnoga vijeća, to bi značilo da Upravno vijeće ima šest (6) članova i nemogućnost pravovaljanoga odlučivanja. Uzimajući u obzir činjenicu da je Gradska i sveučilišna knjižnica javna ustanova – sastavnica Sveučilišta s dvojnom djelatnošću (gradska i sveučilišna knjižnica) i da Grad Osijek sudjeluje u financiranju gradske djelatnosti, proširen je sastav Upravnoga vijeća tako da Grad Osijek predloži jednoga (1) člana u sastav Upravnoga vijeća.

Posebno treba napomenuti odredbu članka 17. stavka 3. Zakona o knjižnicama koja glasi: „Za člana upravnog vijeća iz stavka 2. ovoga članka osnivač može imenovati osobu koja ima završen diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, osim ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.“ U primjeni navedene odredbe treba istaknuti da je imenovanje člana Upravnoga vijeća – studenta kojeg predlaže Studentski zbor Sveučilišta određeno posebnim zakonom tako da je imenovanje studenata u tijela Sveučilišta, tijela znanstveno-nastavnih sastavnica te u tijela posebnih sastavnica Sveučilišta utvrđeno člankom 5. stavkom 1. podstavcima 1. i 2. Zakona o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama („Narodne novine“ br. 71/07.).

U skladu s navedenim obrazloženjem obavljeno je usklađivanje Statuta Sveučilišta tako da sastav Upravnoga vijeća u dvjema posebnim sastavnicama –javnim ustanovama (Studentski centar u Osijeku i Studentski centar u Slavonskom Brodu) ostaje isti, a Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici povećan je broj članova Upravnoga vijeća s pet (5) na sedam (7) članova kako bi se na odgovarajući način primijenile odredbe članka 17. Zakona o knjižnicama i omogućilo pravovaljano odlučivanje tijela upravljanja. Na osnovi prethodnoga pozitivnog mišljenja Odbora za statutarna i pravna pitanja od 19. lipnja 2019. Senat je donio Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Također, članovi Senata dali su suglasnost Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek za povjeravanje nastave međunarodno priznatim znanstvenicima. To su:

dr. sc. Sebastijan Seme, državljanin Republike Slovenije, ugledni znanstvenik iz inozemstva, u statusu međunarodno priznatoga znanstvenika iz inozemstva, u rangu izvanrednoga profesora – povjerava mu se izvođenje nastave iz predmeta Modeliranje i simulacija distributivne proizvodnje iz obnovljivih izvora energije na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju elektrotehnike i računarstva na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek za akademsku 2018./2019. godinu i akademsku 2019./2020. godinu;

dr. sc. Matjaž Colnarič, državljanin Republike Slovenije, ugledni znanstvenik iz inozemstva, u statusu međunarodno priznatoga znanstvenika iz inozemstva, u rangu redovitoga profesora – povjerava mu se izvođenje nastave iz predmeta Računalni sustav stvarnog vremena u upravljanju na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju elektrotehnike i računarstva na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek za akademsku 2018./2019. godinu i akademsku 2019./2020. godinu.

Senat je donio i odluku o uvjetima upisa u višu godinu studija na znanstveno-nastavnim i umjetničko/znanstveno-nastavnoj sastavnici Sveučilišta u Osijeku u akademskoj godini 2019./2020. (tablica 1.). Studenti preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija te stručnih studija ako ne ostvare uvjete za upis u višu godinu studija, mogu upisati ponavljanje godine uz uvjet da su ostvarili najmanje 24 ECTS boda u godini koju ponavljaju. Prihvaćen je i prijedlog upisnih kvota za upis studenata u prvu godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2019./2020. na znanstveno-nastavnim i umjetničko/znanstveno-nastavnoj sastavnici Sveučilišta u Osijeku (tablica 2.).

K tomu, Senat je utvrdio sveučilišne izborne kolegije u akademskoj godini 2019./2020. koje su predložile znanstveno-nastavne i umjetničko/znanstveno-nastavna sastavnica i koji se javno objavljuju na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama znanstveno-nastavnih i umjetničko/znanstveno-nastavne sastavnice Sveučilišta u Osijeku. Na prijedlog Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku Senat je prihvatio suorganizaciju VII. International Symposium on Balkan History Studies koji se od 18. do 21. rujna 2019. održava u gradu Edrine u Turskoj. Senat je prihvatio i Izvješće o radu Studentskoga zbora Sveučilišta u Osijeku za 2018. godinu i donio Financijski plan Studentskoga zbora Sveučilišta u Osijeku za 2019. godinu.

(Sveučilište u Osijeku)
Potvrđen izbor devet redovitih profesora

Senat je potvrdio devet redovitih profesora, od toga šest u prvom izboru, dva u trajnom zvanju i jednoga u naslovnom zvanju. To su: izv. prof. dr. sc. Ana Bucić Kojić iz znanstvenoga područja biotehničkih znanosti, znanstvenoga polja prehrambena tehnologija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (prvi izbor); izv. prof. dr. sc. Marko Jukić iz znanstvenoga područja biotehničkih znanosti, znanstvenoga polja prehrambena tehnologija na Prehrambeno- tehnološkom fakultetu Osijek (prvi izbor); izv. prof. dr. sc. Ivica Strelec iz znanstvenoga područja biotehničkih znanosti, znanstvenoga polja biotehnologija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (prvi izbor); izv. prof. dr. sc. Stela Jokić iz znanstvenoga područja biotehničkih znanosti, znanstvenoga polja prehrambena tehnologija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (prvi izbor); prof. dr. sc. Damir Magdić iz znanstvenoga područja biotehničkih znanosti, znanstvenoga polja prehrambena tehnologija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (trajno zvanje); izv. prof. dr. sc. Željko Senković iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja filozofija na Filozofskom fakultetu Osijek (prvi izbor); izv. prof. dr. sc. Gordana Dukić iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja ekonomija na Filozofskom fakultetu Osijek (prvi izbor); prof. dr. sc. Branimir Belaj iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja filologija na Filozofskom fakultetu Osijek (trajno zvanje) te izv. prof. dr. sc. Davor Plavec iz znanstvenoga područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenoga polja javno zdravstvo i zdravstvena zaštita na Medicinskom fakultetu Osijek (naslovno zvanje – prvi izbor).
Nastavni kalendar u akademskoj godini 2019./2020.

Senat je donio odluku i o nastavnom kalendaru u akademskoj godini 2019./2020.

1. Nastava na preddiplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima te na preddiplomskim stručnim studijima koji se izvode na znanstveno-nastavnim i umjetničko/znanstveno-nastavnoj sastavnici Sveučilišta u Osijeku u akademskoj godini 2019./2020. počinje 1. listopada 2019.

2. Nastava u zimskom semestru održava se od 1. listopada do 20. prosinca 2019. te od 7. siječnja do 24. siječnja 2020.

3. Božićni i novogodišnji blagdani traju od 23. prosinca 2019. do 3. siječnja 2020.

4. Zimski ispitni rok traje od 27. siječnja do 21. veljače 2020.

5. Nastava u ljetnom semestru održava se od 24. veljače do 5. lipnja 2020.

6. Ljetni ispitni rok traje od 8. lipnja do 10. srpnja 2020.

7. Jesenski ispitni rok traje od 31. kolovoza do 30. rujna 2020.

8. Znanstveno-nastavne sastavnice Medicinski fakultet Osijek i Odjel za biologiju Sveučilišta u Osijeku, koje u akademskoj godini 2019./2020. izvode nastavu u turnusima ili blok-nastavu, mogu organizirati nastavu u kraćem vremenu od utvrđenoga u točkama 2. i 5. ove Odluke.

9. Akademska misa na početku akademske godine 2019./2020. održat će se 13. listopada 2019., a na kraju nastave u akademskoj godini 2019./2020. akademska misa bit će 14. lipnja 2020.
Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

7. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Odluka o osnivanju Kineziološkoga fakulteta u sastavu Sveučilišta

2

PREDSTAVLJAMO PROGRAME I PROJEKTE SASTAVNICA SVEUČILIŠTA

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (FAZOS) – tradicija protkana izvrsnošću

3

RED. PROF. ART. DAVOR BOBIĆ, SKLADATELJ I PEDAGOG, ODSJEK ZA INSTRUMENTALNE STUDIJE AKADEMIJE ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

„Mnogo toga naučim od studenata u nastavnom procesu“