Učionica
37. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

Novih 70 doktora znanosti na Sveučilištu u Osijeku
Objavljeno 14. travnja, 2017.
SVEČANA PROMOCIJA ORGANIZIRANA JE 8. TRAVNJA 2017. NA EKONOMSKOM FAKULTETU U OSIJEKU

Pravo na obrazovanje i sloboda odabira budućega zanimanja demokratske su vrijednosti i dio demokratske tradicije modernih društava.

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji najviši su stupanj formalnoga obrazovanja, a svrha im je izobrazba doktora znanosti ili umjetnosti koja završava izradom i obranom doktorske disertacije, temeljene na izvornome znanstvenom istraživanju. Doktorska izobrazba ima važnu ulogu za razvoj akademske karijere doktoranada, ali odgovara i na sve veće zahtjeve tržišta rada kojima su za razvoj potrebni stručnjaci koji će pridonijeti stvaranju novih znanja, proizvoda i usluga te primjeni suvremenih istraživačkih metoda u svim područjima znanosti.

Na 37. promociji doktora znanosti, održanoj 8. travnja 2017. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor, promovirao je 70 novih doktora znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku iz različitih znanstvenih područja, i to kako slijedi: prirodnih znanosti (3), tehničkih znanosti (11), biomedicine i zdravstva (14), biotehničkih znanosti (9), društvenih znanosti (21), humanističkih znanosti (8) i interdisciplinarnih područja znanosti (4).

Znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje biologije

1. Ana Brkljačić

Vaskularna flora Dabarskih kukova Parka prirode Velebit

2. Mirna Halasz

Molekularni markeri u taksonomiji slatkovodnih spužvi i jadranskih spužvi vapnenjača

3. Renata Hanzer

Funkcijska analiza domene PEPE proteina TROL iz biljke Arabidopsis thaliana (L.) i njezina uloga u regulaciji fotosinteze

Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnike

4. Darko Krmpotić

Analiza informacijskih obrazaca procesnih signala pomoću ekspandirane 1D Carnapove entropije

5. Amir Softić

Poboljšani model za planiranje niskonaponskih distribucijskih mreža kombiniranjem hijerarhijskih i stohastičkih optimizacijskih metoda

6. Željko Špoljarić

Simulacijski model energetskih transformatora za analizu struje uklopa

7. Ivan Vidović

Prepoznavanje redova usjeva na slici primjenom metoda globalne optimizacije

8. Denis Vranješ

Algoritam za adaptivnu vremensku interpolaciju slika zasnovan na prostorno-vremenskim značajkama videosignala

Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje građevinarstva

9. Tamara Dadić

Pronos nitrata u uvjetima automorfnih i hidromorfnih tala na primjeru sliva rijeke Vuke

10. Marin Grubišić

Modeli ocjene ojačanja armiranobetonskih okvira dodavanjem ispuna pri potresnom djelovanju

Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstva

11. Darko Damjanović

Određivanje lomnog ponašanja prstenastog ispitnog uzorka s aksijalnom pukotinom pod utjecajem zaostalih naprezanja

12. Tomislav Baškarić

Razvoj uređaja za ispitivanje mehaničkih svojstava korioamnionskih membrana

13. Josip Kačmarčik

Numeričko istraživanje mješovitog načina loma u pokusima delaminacije uporabom modela kohezivne zone

14. Božidar Soldo

Prognostički modeli za podizanje razine upravljanja potrošnjom prirodnog plina

Znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljnih medicinskih znanosti

15. Anita Ćosić

Uloga oksidativnog stresa u razvoju poremećenog vaskularnog odgovora pod utjecajem visokog unosa natrijeva klorida kod Sprague-Dawley štakora

16. Sanja Novak

Utjecaj hiperbarične oksigenacije na regulaciju imunološkog odgovora kod kolitisa izazvanim dekstran natrij sulfatom u BALB/c miševa

17. Hrvoje Roguljić

Određivanje progenitornog svojstva perivaskularnih stanica karakteriziranih in vivo izražajem alfa-glatkomišićnog aktinskog promotora - Cre rekombinaze

18. Sanela Unfirer

Utjecaj terapije hiperbaričnim kisikom na reaktivnost krvnih žila kod štakora s dijabetesom melitusom tipa I

Znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničkih medicinskih znanosti

19. Krunoslav Buljan

Ultrazvuk karotidnih arterija u procjeni supkliničke arterioskleroze kod ispitanika s čimbenicima rizika za aterosklerozu

20. Marina Labor

Temperatura izdaha kao mogući neinvazivni marker osjetljivosti na duhanski dim

21. Robert Lovrić

Povezanost kompetencija mentora zdravstvene njege i vrjednovanja kliničke edukacije kroz studij u sustavu obrazovanja prvostupnika sestrinstva

22. Ivo Martinović

Zamjena aortnih srčanih zalistaka biološkim ksenogenim protezama bez stenta

23. Štefica Mikšić

Povezanost psihičkog stanja zdravih rodilja s duljinom dojenja i napredovanjem djeteta

24. Nevenka Miličević

Uloga proinflamatornog citokina interleukina-6 u razvoju i progresiji adenokarcinoma prostate

25. Mihael Mišir

Djelovanje hiperbarične oksigenacije na moždano ishemijsko-reperfuzijsko oštećenje u dijabetičkih štakorica

26. Tomislav Šipić

Utjecaj kompletnosti revaskularizacije miokarda na oporavak dijastoličke funkcije lijeve klijetke

27. Miroslav Šram

Utvrđivanje povezanosti regionalne razdiobe masnog tkiva i koncentracije adiponektina s razvojem koronarne bolesti

Znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje javnoga zdravstva i zdravstvene zaštite

28. Želimir Orkić

Utjecaj klimatskih faktora na epidemiološke karakteristike karcinoma kože glave i vrata stanovništva Osječko-baranjske županije

Znanstveno područje biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivrede

29. Ana Crnčan

Višekriterijski model odlučivanja u strateškome planiranju proizvodnje konzumnih jaja

30. Vice Čuljak

Utjecaj sadržaja imunoglobulina G (IgG) na zdravstveni status i proizvodna svojstva prasadi do odbića

31. Božica Japundžić-Palenkić

Usporedba metoda određivanja kationskog izmjenjivačkog kapaciteta tala istočne Hrvatske

32. Jelena Kristić

Primjena modela upravljanja kvalitetom (TQM) u povećanju konkurentnosti poljoprivrednih subjekata

33. Nenad Nekvapil

Utjecaj jelenske divljači na šumska staništa Moslavačke gore

34. Marija Ravlić

Alelopatsko djelovanje nekih biljnih vrsta na rast i razvoj usjeva i korova

35. Viktor Šegrt

Mogućnost reintrodukcije trčke skvržulje (Perdix perdix L.) u staništa kontinentalne Hrvatske

36. Marija Špoljarević

Fiziološki odgovor kultivara soje na abiotski stres

Znanstveno područje biotehničkih znanosti, znanstveno polje prehrambene tehnologije

37. Ivana Tomac

Karakterizacija klorogenskih kiselina i analiza antioksidacijske aktivnosti u različitim vrstama kave primjenom elektrokemijskih metoda

Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije

38. Ivan Ambroš

Upravljanje Centrom kompetencija

39. Danijel Bara

Model optimalnog odlučivanja temeljen na right-time alatu poslovne inteligencije

40. Marta Borić

Ekonomski i kulturološki utjecaj kreativnih industrija na proaktivnost studentske populacije

41. Irena Bosnić

Marketing riječnog turizma

42. Iva Buljubašić

Potencijali nekonvencionalnog marketinga u institucijama kulture Republike Hrvatske

43. Lena Duspara

Strategije jačanja konkurentnosti metaloprerađivačke industrije Republike Hrvatske

44. Ivana Ivančić

Upravljanje kvalitetom u funkciji povezivanja strukovnog obrazovanja s potrebama europskog tržišta rada

45. Anita Kedačić

Unapređenje bolničkog zdravstvenog sustava Republike Hrvatske pomoću efikasnijeg upravljanja ljudskim resursima

46. Ivan Kelić

Potencijali mobilnog marketinga u turizmu Republike Hrvatske

47. Neđeljko Knežević

Upravljanje rizicima u području osiguranja usjeva, nasada i plodova

48. Sanja Knežević

Perspektive kros kulturalnog menadžmenta u regionalnom okružju - na primjeru Republike Hrvatske

49. Ivan Lukić

Lokalna riznica - računovodstveni aspekt informacijske tehnologije u funkciji racionalizacije troškova lokalnih jedinica

50. Ivan Miškulin

Značaj upravljanja promjenama u visokom obrazovanju u razvoju komparativnih prednosti sveučilišta

51. Zoran Pandža

Cjeloživotno učenje kao nužna pretpostavka razvoja ljudskih potencijala

52. Andreja Rudančić

Menadžment u funkciji razvoja poslovnog turizma destinacije

53. Milan Stanić

Konkurentnost veleučilišta na regionalnom tržištu visokog obrazovanja

54. Zvonimir Strnad

O utjecaju političkog rizika na odvijanje međunarodnih poslovnih transakcija hrvatskih tvrtki

55. Mario Šercer

Poslovno odlučivanje temeljeno na poznavanju informacija iz mrežnog sučelja

56. Ivana Šerić

Utjecaj elemenata organizacijske kulture na percepciju etičkog poslovanja

Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijskih i komunikacijskih znanosti

57. Gordana Lesinger

Komunikacija odnosa s javnošću - utjecaj odnosa s medijima na postavljanje dnevnih medijskih agendi

58. Tamara Zadravec

Franjevačke knjižnice Slavonije – ishodišta hrvatskoga školskog knjižničarstva

Znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologije

59. Dragana Božić Lenard

Gender differences in the political speeches from the 113th United States Congress

60. Ivana Čizmar

Uloga konceptualne metafore ČOVJEK JE BILJKA u sagledavanju razlika i sličnosti među kulturama hrvatskoga i anglosaksonskoga govornog područja

61. Borislav Marušić

Funktionsverbgefüge in deutscher Konzernsprache

62. Anica Perković

Anglizmi u hrvatskom poljoprivrednom nazivlju

63. Marina Pilj Tomić

Jezik franjevca Emerika Pavića (1716. – 1780.)

64. Antonija Šarić

Razvojni slijed u usvajanju upitnih konstrukcija u međujeziku odrasloga učenika engleskoga jezika

65. Damir Španić

Generacija beatnika i njihova recepcija u južnoslavenskim književnostima

66. Mirna Varga

Epistemička modalnost u akademskom diskursu u hrvatskom i engleskom jeziku

Znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje interdisciplinarnih prirodnih znanosti

67. Dario Brdarić

Izloženost učenika odabranim kemijskim onečišćivačima zraka i vlazi/plijesni u učionicama hrvatskih osnovnih škola

Interdisciplinarno znanstveno područje, znanstvena polja: biologije i kemije

68. Dejana Carić

Proučavanje utjecaja vezikula na enzimsku polimerizaciju anilina metodom elektronske paramagnetske rezonancije

Interdisciplinarno znanstveno područje, znanstvena polja: biologije i poljoprivrede

69. Ines Mihaljević

Fotokemijski mehanizmi prilagodbe kultivara jabuke na uvjete okolišnog stresa uzrokovanog povišenom temperaturom i suviškom svjetlosti

Interdisciplinarno znanstveno područje, znanstvena polja: biologije i temeljnih medicinskih znanosti

70. Antonia Jakovčević

Nazočnost 4-hidroksi-2-nonenala (HNE-a) u pločastom karcinomu orofarinksa

(Dragica Steindl)

Možda ste propustili...

VIŠE OD 150 SUDIONIKA NA NATJECANJU STARTUP WEEKEND STUTTGART

Studentice Odjela za kulturologiju dobile nagradu za najbolju prezentaciju poduzetničke ideje

UMJETNIČKA AKADEMIJA I FOOZOS ORGANIZIRALI 8. MEĐUNARODNU REVIJU LUTKARSTVA

Bogat program Lutkokaza s temom „Animacija bez granica“

TRADICIONALAN DOGAĐAJ U ORGANIZACIJI STUDENTSKOGA ZBORA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Studentska roštiljada 17. svibnja uz Lyru i Zabranjeno pušenje

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

PREDSTAVLJEN PROJEKT „EDUKATIVNI I INFORMATIVNI TURISTIČKI CENTAR MLADIH STARA PEKARA S TRGOM VATROSLAVA LISINSKOG, TVRĐA“

Sveučilište u Osijeku osmislit će programske sadržaje za obnovljen objekt Stare pekare u Tvrđi

2

UKUPAN BROJ STUDENATA NA SASTAVNICAMA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.

Na Sveučilištu u Osijeku upisano je 16 539 studenata

3

MARINA ČOVIĆ, NOVA STUDENTSKA PRAVOBRANITELJICA:

Želim postići da se na svim osječkim sastavnicama ujednače prakse vezane uz zaštitu studentskih prava