Učionica
40. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI

Promovirano 136 novih doktora znanosti na Sveučilištu u Osijeku
Objavljeno 1. studenog, 2020.

Na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku tijekom njegova 45-godišnjega postojanja promoviran je 1221 doktor znanosti. Ovogodišnjom, 40. promocijom doktora znanosti osječka akademska zajednica obogaćena je za 136 doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva, biotehničkih, društvenih, humanističkih znanosti i interdisciplinarnih područja znanosti.


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku svojim obrazovnim djelovanjem povezuje znanstveni i umjetnički rad te predstavlja važan čimbenik regionalnoga razvoja i stremi izgradnji modernoga, autonomnoga, istraživačkoga i obrazovnoga središta.


Doktorska je izobrazba temeljna aktivnost Sveučilišta i ima ključnu ulogu u poticanju istraživanja i stvaranju društva temeljenog na znanju.


Promocija je doktora znanosti održana 2. listopada 2020. godine u prekrasnom ambijentu novouređenoga Trga Vatroslava Lisinskog u baroknoj Tvrđi.


Tom su prigodom promoviranim doktorima znanosti diplome uručili i čestitali rektor prof. dr. sc. Vlado Guberac, prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektor za strategiju razvoja i financije prof. dr. sc. Drago Šubarić i prorektorica za nastavu i studente prof. dr. sc. Loretana Farkaš.


U ime promoviranih doktora znanosti izraze zahvalnosti Upravi Sveučilišta i znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama, suradnim institucijama, mentorima i svojim obiteljima uputila je doktorandica dr. sc. Ana Dekanić.
Ekonomski fakultet u Osijeku


1. Sanela Ravlić

Provedeni projekti u prekograničnom području i njihov utjecaj na razvoj ljudskih potencijala i povećanje prihoda


2. Ante Mihanović

Strateški pravci razvoja ljekarništva u Republici Hrvatskoj


3. Sanja Šimić

Optimalno poslovno odlučivanje velikih poslovnih subjekata u Republici Hrvatskoj u uvjetima koje definira društvo znanja


4. Ana Pap

Utjecajni čimbenici na političku participaciju građana u funkciji unapređenja političkog marketinga


5. Žarko Stilin

Politički marketing u digitalnom okruženju


6. Igor Pureta

Utjecaj kvalitete vođenja i upravljanja na konkurentnost malih i srednjih poduzeća


7. Domagoj Pavić

Upravljanje edukacijom u komunalnim poduzećima Republike Hrvatske


8. Zrinka Bauer

Primjena načela održivog razvoja turizma u nacionalnim parkovima


9. Martina Bienenfeld

Marketing urbanog turizma u digitalnom okruženju


10. Renata Deželjin

Tržišno pozicioniranje hrvatskog turističkog brenda u aktualnom okruženju


11. Mario Filipović

Modeliranje odnosa revizije i upravljačkih struktura u kreditnim institucijama


12. Luka Burilović

Pozicioniranje hrvatske industrije šećera na tržištu Europske unije


13. Zrinka Tolušić

Modeli organizacije i upravljanja lovstvom u Republici Hrvatskoj


14. Josip Župarić

Podizanje kvalitete javnih službi kroz cjeloživotno učenje


15. Dario Šebalj

Simulacijski model lanca opskrbe prirodnim plinom u Republici Hrvatskoj u funkciji optimizacije troškova


16. Jelena Franjković

Odrednice i učinci cjenovnog imidža maloprodavača


17. Ivana Sataić

Upravljanje promjenama s ciljem stvaranja konkurentske prednosti u sektoru informacijskih i komunikacijskih tehnologija


18. Tvrtko Galić

Uloga digitalne transformacije u suvremenom menadžmentu sportskih organizacija


19. Ana Živković

Organizacijski aspekti i apsentizam kao prediktori fluktuacije zaposlenika


20. Mustafë Hasani

Utjecaj stranih izravnih ulaganja na produktivnost radnika u zemljama Jugoistočne Europe


21. Ljiljana Kukec

Franšizni potencijal malih poduzeća


22. Martina Ostojić

Brendiranje privatnih visokoškolskih institucija prema činiteljima Aakerovog modela


23. Ana Skledar Ćorluka

Razvoj socijalnih kompetencija kroz studij ekonomije kao ključnih čimbenika dugoročne zapošljivosti


24. Marija Šmit

Djeca u okruženju digitalnog marketinga


25. Tihana Koprivnjak

Internacionalizacija malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj: izazovi, pretpostavke i pristupi


26. Petra Mezulić Juric

Rast malih i srednjih poduzeća kroz akvizicije


27. Melita Cita

Utjecaj ekonomske krize na poslovanje malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj


28. Sanja Bračun

Poduzetničke kompetencije u kreativnim i kulturnim industrijama


29. Ivana Nobilo

Čimbenici pozicioniranja Hrvatske kao turističke destinacije


30. Sendi Deželić

Utjecaj motiva i percepcije kvalitete na ostvarenje studentskog angažmana u visokoškolskom obrazovanju


31. Marin Pucar

Strategija upravljanja širenjem marke u prehrambenoj industriji
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek


1. Jurica Jović

Utjecaj mikrobiološkog pripravka i gnojidbe fosforom na prinos, kvalitetu i klijavost sjemena soje i kukuruza na kiselim tlima


2. Domagoj Zimmer

Optimalno opremanje poljoprivrednih gospodarstava sredstvima poljoprivredne mehanizacije


3. Daniel Rašić

Agrokemijski pokazatelji plodnosti tla i učinak subvencionirane analize tla na području istočne Hrvatske


4. Mario Ronta

Utjecaj vrste i strukture krmiva na razvoj probavnog sustava, proizvodne pokazatelje i metabolički profil teladi


5. Mirjana Delić-Jović

Primjena caklastog endosperma kukuruza u tovu pilića na proizvodne rezultate, oksidativni status i klaonička svojstva


6. Ida Parčetić-Kostelac

Razina oksidacijskog stresa u uvjetima intenzivnog fizičkog napora u lovačkih pasmina pasa


7. Željko Barač

Odnos nekih eksploatacijskih činitelja na pojavu buke i vibracija kao ergonomskih pokazatelja


8. Sunčica Guberac

Asocijativna analiza fenotipskih svojstava heksaploidne pšenice i molekularnih markera


9. Anamarija Banaj

Kvaliteta rada pneumatskih sijačica s podtlakom pri različitim sustavima sjetve kukuruza


10. Ivo Rešić

Utjecaj mikrobiološkog pripravka i gnojidbe dušikom na prinos i kvalitetu korijena šećerne repe


11. David Kranjac

Model parcijalne ravnoteže stočarske proizvodnje u Republici HrvatskojFakultet elektrotehnike, računarstva informacijskih tehnologija Osijek


1. Filip Belić

Hibridna metoda za izradu termodinamičkog modela zgrade temeljena na otporničko-kapacitivnoj analogiji


2. Hrvoje Leventić

Segmentacija i analiza aurikula lijeve srčane pretklijetke iz kardiovaskularnih CT snimaka


3. Dragan Mlakić

Detekcija otočnog pogona fotonaponskih sustava metodama umjetne inteligencije


4. Petar Taler

Statistička procjena površine objekta iz snimke s aditivnom greškom


5. Damir Crnković

Model planiranja urbane distribucijske mreže u prijelazu prema pametnoj mreži


6. Dejan Barešić

Optimiranje održavanja elektroagregata u složenim sustavima


7. Mario Šipoš

Unaprijeđena metaheuristička metoda za optimalan smještaj uređaja za mjerenje naponskih propada


8. Ivana Hartmann Tolić

Optimiranje voznog reda mreže javnog prijevoza s ciljem smanjenja vremena čekanja putnika i povećanja popunjenosti vozila


9. Josip Pavleka

Optimiranje smještaja uređaja dinamičke kompenzacije na postrojenjima električne vuče


10. Petra Đurović

Klasifikacija objekata i određivanje korespondencija dijelova unutar klasa objekata na dubinskim slikama u svrhu robotske manipulacije
Filozofski fakultet Osijek


1. Snježana Babić

Uloga konceptualne metafore, metonimije i konceptualne integracije u hrvatskom političkom diskursu


2. Ines Perić

Stigmatizacija djece u tiskanim medijima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini


3. Lidija Šaravanja

Temeljni posvojni predikati u engleskom jeziku i njihovi hrvatski ekvivalenti


4. Lejla Aljukić

Metaforička kreativnost u britanskom političkom diskursu o Brexitu


5. Ivana Šustek

Utjecaj projektne nastave na socijalnu kompetenciju učenika


6. Višnja Vekić-Kljaić

Strukturne i sadržajne odrednice kurikuluma ranoga odgoja


7. Ivana Šarić Šokčević

Odnos jezične svjesnosti i načina poučavanja u ovladavanju glagolima koji (ne) mogu tvoriti pasiv u njemačkom kao stranom jeziku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek


1. Martina Vračević

Doprinos trajnosti zidanih konstrukcija


2. Marija Leko Kos

Nastanak i pokretljivost sedimenta onečišćenog teškim metalima u melioracijskim kanalima ravničarskih područja


3. Zdravko Cimbola

Unapređenje procesa pripreme agregata na asfaltnim postrojenjima cikličkog tipa povratom ispušnog plina pri proizvodnji vrućih asfaltnih mješavina


4. Jasna Zima

Utjecaj klimatskih promjena na stanje podzemnih voda dubokih aluvijalnih vodonosnika u funkciji osiguranja pouzdanosti javne vodoopskrbeMedicinski fakultet Osijek


1. Nikola Raguž-Lučić

Stavovi, iskustvo i znanje liječnika obiteljske medicine o stalnoj provedbi kontrole farmakoterapije


2. Kristina Bojanić

Povezanost sklerostina i dickkopfa 1 te funkcionalnih genskih polimorfizama inhibitora aromataze s individualnim razlikama u učestalosti i težini neželjenih popratnih pojava liječenja


3. Igor Marjanac

Cink i B1 protein grupe visoke mobilnosti u djece sa šećernom bolesti tipa 1


4. Sanja Delin

Povezanost funkcionalne klasifikacije djece s cerebralnom paralizom i nalaza intrakranijskog ultrazvuka i magnetske rezonancije mozga


5. Ksenija Musa Juroš

Mjerenje kvalitete i modeliranje medicinske usluge na kirurškoj klinici


6. Melita Vukšić

Značaj metaboličkog sindroma i inzulinske rezistencije u bolesnika oboljelih od kronične plak psorijaze


7. Dubravka Holik

Životne navike i okolišni čimbenici rizika kod oboljelih od Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa


8. Gordana Kristek

Utjecaj postoperativne analgezije na sistemski upalni odgovor i pojavu postoperativne kognitivne disfunkcije u starijih bolesnika nakon operativnog liječenja prijeloma bedrene kosti


9. Marina Perković Kovačević

Psihosocijalni čimbenici u liječenju osoba oboljelih od shizofrenije i postignuta kvaliteta života


10. Mirjana Pukšec

Usporedba slobodnog transplantata fascije temporalnog mišića i slobodnog transplantata fascije late u rekonstrukciji dure prednje lubanjske jame nakon tumorske resekcije


11. Matej Šapina

Dinamika analize Poincaréovih dijagrama u procjeni boli novorođenčadi


12. Irena Jurišić

Utjecaj životnih navika i životnog okruženja na pojavu glavobolja kod školske djece


13. Ivana Barać

Osobna, organizacijska i profesionalna obilježja kao pretkazatelji zadovoljstva poslom medicinskih sestara


14. Boris Takač

Uloga interleukina 6, genskih polimorfizama interleukina 6, transkripcijskog čimbenika STAT3 i receptora za interleukin 23 u Crohnovoj bolesti i ulceroznom kolitisu uz djelovanje C-reaktivnog proteina


15. Valentina Vidranski

Povezanost koncentracije joda u mokraći, antropoloških obilježja i fizičke aktivnosti djece u dobi od 6 do 12 godina


16. Dragan Manojlović

Utjecaj hiperbarične oksigenacije na modulaciju makrovaskularne reaktivnosti u štakorica s diabetes mellitus tip I


17. Igor Gošev

Minimalni invazivni pristup kod reoperacija aortnog zaliska srca


18. Marija Jurković

Transgeneracijske razlike u prevalenciji noćnog mokrenja u djetinjstvu u odnosu na izbjeglički status roditelja


19. Vlatko Kopić

Povezanost parodontalne bolesti i kronične bubrežne bolesti


20. Ivan Koprivčić

Utjecaj serumske koncentracije leptina na prognozu i tijek raka dojke


21. Ivan Radoja

Utjecaj vrste i duljine trajanja urinarne inkontinencije u žena Osječko-baranjske županije na njihovu kvalitetu života, seksualno funkcioniranje i pojavnost psihičkih smetnji


22. Vlado Wagenhofer

Dijagnostička vrijednost stimulirajućeg serumskog tireoglobulina i scintigrafije cijelog tijela jodom-131 u praćenju niskorizičnih bolesnika s diferenciranim karcinomom štitnjače


23. Stefan Mrđenović

Djelovanje konjugata blisko infracrvene heptametin-karbocijaninske fluorescentne boje i cisplatine na staničnim i animalnim modelima hematoloških i solidnih tumora


24. Mate Matić

Usporedba imunohistokemijskih značajki sukcesivno uklanjanih tumora u bolesnika s opetovanom pojavnošću raka mokraćnog mjehura


25. Karolina Kramarić

Utjecaj buke na vitalne parametre nedonoščadi


26. Maja Tomić Paradžik

Molekularna epidemiologija i distribucija β-laktamaza proširenog spektra u Escherichia coli u uznapredovaloj fazi diseminacije među bolničkim i izvanbolničkim pacijentima


27. Gorazd Poje

Biofilm u antrokoanalnih polipa


28. Stana Pačarić

Kvaliteta života žena nakon mastektomije i nakon kvadrantektomije


29. Lidija Bijelić

Opterećenje okoliša istočne Hrvatske onečišćenjem metalima i metaloidima


30. Ivan Mirković

Utjecaj pentadekapeptida BPC 157 na osjetljivost rožnice štakora nakon topičke primjene lokalnih anestetika


31. Pavao Vlahek

Ozljede lokomotornog sustava u trkača početnika i usporedba s iskusnim trkačima


32. Antun Šumanovac

Dinamički model cikličkog opterećenja plodovih ovoja u simuliranim intrauterinim uvjetima


33. Lidija Barić

Uloga oksidativnoga stresa u nastanku endotelne disfunkcije uzrokovane kratkotrajnim velikim unosom kuhinjske soli u zdravih mladih ljudi


34. Darjan Kardum

Čimbenici smrtnosti i pobolijevanja novorođenčadi vrlo male rodne mase
Pravni fakultet Osijek


1. Ivana Rešetar Čulo

Pravna zaštita djece od nasilja u međunarodnom, regionalnom i nacionalnom pravu

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek


1. Kristina Popović

Utjecaj koncentriranja membranskim procesima na tvari boje i arome soka od aronije


2. Irena Perković

Utjecaj površinske plijesni na sigurnost i kvalitetu tradicionalnih fermentiranih kobasica


3. Zvonimira Medverec Knežević

Utjecaj oksidacije na učinkovitost uklanjanja prekursora trihalometana iz vode koagulacijom i flokulacijom


4. Martina Jurković

Izloženost hrvatske populacije slobodnom i maskiranim oblicima deoksinivalenola


5. Blanka Bilić Rajs

Primjena stabilnih izotopa i mineralnih tvari u određivanju botaničkog i zemljopisnog podrijetla izabranih vrsta hrvatskoga meda


6. Ivanka Grgić

Primjena visokonaponskog električnog pražnjenja i kemijskih postupaka pri modificiranju škrobova


7. Nika Pavlović

Primjena inovativnih tehnika ekstrakcije bioaktivnih komponenti iz kakaove ljuske


8. Marija Kovač

Razvoj LC-MS/MS metode za određivanje reguliranih mikotoksina te njihova supojavnost u uzorcima hrvatskih žitarica

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu


1. Dejan Marić

Utjecaj parametara MAG-CMT procesa navarivanja na kvalitetu navarene Ni-legure


2. Ivan Grgić

Razvoj, izrada i primjena tehničkog sustava za ispitivanje biomehaničkih značajki tetive mišića gracilisa i kvadricepsa


3. Mirko Pastović

Procedura za razvoj konstrukcija modularnih i varijantnih proizvoda u fazi koncipiranja


4. Zvonimir Janković

Razvoj računalnih modela za primjenu pri obnovi kompresijskih rashladnih uređaja
Doktorska škola Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


1. Nefreteta Zekić Eberhard

Prijepori između prava na slobodu govora i prava na privatnost: politika i prakse samoregulacije medija u Europskoj uniji


2. Ivana Rašan

Uloga imidža i interakcijske pravednosti u radnom ponašanju studenata


3. Dajana Šošić

Utjecaj društvenih mreža kao izvor vijesti na središnji informativni program javne i komercijalnih televizija (HRT, NOVA TV, RTL)


4. Doris Vukšić

Uloga inovativnosti u kreiranju imidža Hrvatske


5. Jeronim Dorotić

Krajobrazne politike i njihova uloga u izgradnji identiteta EU


6. Tihana Lubina

Gimnazijska knjižna zbirka Muzeja Slavonije


7. Željko Rakošec

Odnos problematične upotrebe interneta i društvenih mreža sa smislom života i religioznošću


8. Korina Kovačić Mađarić

Utjecaj dizajna treninga na edukaciju zaposlenika


9. Dragan Milanović

Djeca kao potrošački dionici u društvu


10. Ivan Sarić

Pravno uređenje minimalne plaće u Europskoj uniji


11. Iva Nenadić

Twitter i nove novinarske prakse u Hrvatskoj


12. Sunčana Tuksar

Transmedijalne i kulturalno - identitetske strategije filmskih reprezentacija


13. Tomislav Ćurić

Dijalog između suvremene umjetnosti i liturgije – polazišta, primjene i perspektive


14. Krešimir Dabo

Komparativna analiza komunikacije i odnosa s javnošću etnografskog muzeja i ansambla Lado


15. Darija Kuharić

Semantika privatnog – obiteljska rukopisna zbirka recepata iz 19./20. stoljeća
Poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni studij


Molekularne bioznanosti


1. Jelena Dragojević

Karakterizacija prijenosnika organskih aniona zebrice (Danio rerio Hamilton, 1822)


2. Lucia Nanić

Utjecaj antioksidansa resveratrola i melatonina te mladih transplantiranih fibroblasta na promjenu tkivne homeostaze i regeneraciju u starenju štakora


3. Antonela Markulj Kulundžić

Biokemijski mehanizmi regulacije učinkovitosti fotosustava II u listovima suncokreta pod utjecajem okolišnog stresa


4. Ana Dekanić

Utjecaj utišavanjaintegrinskih podjedinica αu stanicama melanoma čovjeka na osjetljivost na protutumorske lijekove i pokretljivost


5. Želimira Filić

Istraživanje biološke uloge proteina SsbB u segregaciji kromosoma tijekom reproduktivne faze bakterije Streptomyces coelicolor


6. Ana Josipović

Regulatorni mehanizmi fotosintetske učinkovitosti genotipova soje tijekom različitih faza razvoja pod utjecajem stresa izazvanog sušom


7. Krešimir Puljić

Određivanje značaja prolaktina kao mogućeg pokazatelja agresivnosti u shizofrenih bolesnica


8. Maja Pešić

Utjecaj premedikacije midazolamom za postupak aspiracije jajnih stanica na razinu stresa prilikom medicinski pomognute oplodnje


9. Haris Car

In vitro sinergija i postantibiotski učinak kolistina u kombinaciji s vankomicinom i meropenemom prema karbapenem-rezistentnim gram-negativnim bakterijama s multiplim karbapenemazama
Poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni studij


Zaštita prirode i okoliša


1. Dalia Matijević

Etika institucionalne zaštite prirode u Hrvatskoj: Studija slučaja Nacionalnog parka Krka


2. Jasenka Petrić

Pojavnost ergot alkaloida u raži u Republici Hrvatskoj i utjecaj tehnoloških postupaka na njihovo prisustvo u hrani
Pismo zahvale
Ana DekanićPoštovani g. Rektore, prorektori, dekani, mentori, kolege i kolegice, dragi gosti!Kako riječima opisati duboku zahvalnost i zadovoljstvo nakon završetka jednog tako divnog životnog poglavlja?Put do ovog trenutka bio je uzbudljiv, izazovan i sve samo ne ravnocrtan, a uključuje mnogo ljudi koji su nam pomogli da shvatimo kako je sve moguće i potakli nas da slijedimo svoju znanstvenu znatiželju.Iznimna mi je čast da im, u ime danas promoviranih doktora znanosti, zahvalim.Na listi tih divnih ljudi naši su mentori i istraživačke ustanove na kojima smo stvarali čaroliju, naši kolege, naše obitelji, prijatelji i, naravno, Sveučilište u Osijeku bez kojega sada ne bismo bili ovdje!Hvala našim divnim mentorima na stručnom vodstvu i što ste nam sa zadovoljstvom pokazali kako živjeti znanost! Hvala na svojem znanju koje ste prenijeli nama, na potpori, povjerenju, motivaciji i optimizmu. Hvala na svim savjetima, kako o znanosti, tako i o životu, a posebice što ste svojim trudom i znanjem vodili istraživačke projekte koji su omogućili naš znanstveni rad.Hvala svim kolegama koji su uz nas, rame uz rame, brusili svoju znanost i pomogli da i naša sjaji. Hvala na kritičkim raspravama, savjetima i i trikovima kako biti brži, bolji i kvalitetniji. Hvala vam na uljepšavanju znanstvene svakodnevnice.Hvala našim roditeljima, supružnicima i djeci, braći, sestrama i prijateljima! Hvala što ste uvijek uz nas, što nas podupirete, potičete i pratite u kojem god smjeru nas život i naše želje nose, što uvijek imate riječi utjehe i savjeta spremne za naše sive dane. Imati takve divne ljude uz sebe na tako uzbudljivom životnom putu, kao što je znanstveni, neprocjenjivo je. Hvala vam što ste tu.Hvala, na kraju, svim učiteljima, nastavnicima i profesorima kojima smo prošli kroz prste i koji su nas oblikovali kao glinu u osobe koje se ne boje i ne srame propitivati, istraživati i kritički zaključivati. Hvala svim znanstveno-nastavnim i znanstvenim djelatnicima Sveučilišta u Osijeku i suradnih institucija bez kojih bi naše znanstvene aspiracije ostale samo na idejama.Još jednom, od srca vam svima HVALA!
Možda ste propustili...