Novosti
MOGUĆE OBMANJUJUĆE OBJAVE PONUDITELJA

Hanfa: Dobro pazite s kriptovalutama
Objavljeno 19. veljače, 2024.
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) upozorava na moguće obmanjujuće objave ponuditelja kriptovaluta. U priopćenju ističu kako su uredba i direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 2023. o tržištima kriptoimovine (MiCA) stupile na snagu 29. lipnja 2023. s odgođenom primjenom odredaba o tokenima elektroničkog novca i tokenima vezanima uz imovinu koje će se primjenjivati od 30. lipnja 2024. godine. Tek od toga datuma bit će u primjeni i odredbe koje se odnose na izdavanje ostalih vrsta kriptoimovine i na pružanje usluga vezanih uz kriptoimovinu. “Hrvatska trenutno nema nacionalni okvir za izdavanje kriptoimovine, koja nije financijski instrument u kontekstu Zakona o tržištu kapitala ni za pružanje usluga u vezi s izdavanjem kriptoimovine”, piše Hanfa. Dodaju da se na poslovanje s kriptoimovinom i pružanje usluga u odnosu prema tome zasad primjenjuju samo opća pravila. Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2023/1114, kojim će cijela regulativa biti i operativno određena na nacionalnoj razini još je u izradi. Hanfa navodi kako je potreban oprez kod ponuda kriptoimovine u kojima se navodi kako je bijela knjiga o kriptoimovini izdana u skladu s MICA-om, a posebice ako se prilikom promocije ili u njoj navodi da je dostavljena nadležnom tijelu. Nakon 30. prosinca 2024. pri javnoj ponudi kriptoimovine koja ne obuhvaća tokene vezane uz imovinu ni tokene e-novca ili pri traženju uvrštenja za trgovanje takvom kriptoimovinom u Uniji, ponuditelji ili osobe koje traže uvrštenje za trgovanje trebali bi izraditi, dostaviti nadležnom tijelu i objaviti opisni dokument koji sadrži informacije koje su dužni objaviti (“bijela knjiga o kriptoimovini”). Hanfa ne odobrava niti će odobravati bijele knjige o kriptoimovini. Za sadržaj je odgovoran isključivo ponuditelj kriptoimovine, ističu. H
PRAVILA SU NA SNAZI OD 30. PROSINCA
Hanfa poručuje kako je važno da imatelji kriptoimovine i sadašnji ili potencijalni klijenti usluga povezanih s kriptoimovinom budu svjesni da se pravila MiCA-e neće početi primjenjivati do 30. prosinca 2024., pa u tom razdoblju nema koristi od regulatornih i nadzornih zaštitnih mjera na razini EU-a, kao ni od mehanizama ugrađenih u MiCA-u. Hanfa navodi da nisu ovlašteni zaprimiti bijelu knjigu o kriptoimovini ni provjeravati jesu li u nju uključene sve potrebne informacije. “Pripazite na obmanjujuće informacije”, ističu.