Učionica
26. SVIBNJA 2021. GODINE

8. sjednica Senata Sveučilišta Josipa Jurja održana
Objavljeno 18. lipnja, 2021.

Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama:Senat je potvrdio izbor dvaju redovitih profesora u prvom izboru kako slijedi:

l izv. prof. dr. sc. Tomislav Barić iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (prvi izbor)l izv. prof. art. Alen Čelić iz umjetničkog područja, umjetničkog polja plesna umjetnost i umjetnost pokreta, umjetničke grane scenske kretnje na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku (naslovno zvanje, prvi izbor).

Potvrda izbora dekana na znanstveno-nastavnim sastavnicama za mandatno razdoblje 2021. – 2025.


Senat je potvrdio izbor dvaju dekana na znanstveno-nastavnim sastavnicama kako slijedi:l Prof. dr. sc. Jurislav Babić na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek dostavio je 3. svibnja 2021. godine Senatu zahtjev za potvrdu izbora dekana za mandatno razdoblje 2021. – 2025. Odbor za statutarna i pravna pitanja kao ovlašteno tijelo Senata 18. svibnja 2021. godine razmotrilo je provedbu postupka izbora dekana i priloženu dokumentaciju i zaključio da je postupak izbora dekana na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek provelo Fakultetsko vijeće u skladu s člankom 92., 93. i 94. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, i sukladno članku 23., 24., 25., 26. i 27, Statuta Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijeku, pročišćeni tekst.Iz Zapisnika Izborne sjednice održane dana 23. travnja 2021. godine utvrđeno je da je u postupku izbora dekana bio jedan kandidat i to prof. dr. sc. Jurislav Babić, redoviti profesor, te dekan u tekućem mandatu i da su od ukupno 61 člana Fakultetskog vijeća tajnom glasovanju pristupila 54 člana Fakultetskog vijeća te je bio jedan nevažeći glasački listić. Kandidat prof. dr. sc. Jurislav Babić dobio je 53 glasa, odnosno natpolovičnom je većinom glasova članova Fakultetskog vijeća izabran za dekana, stoga je Senat potvrdio izbor prof. dr. s. Jurislava Babića za dekana Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek za mandatno razdoblje 2021. – 2025.l Izv. prof. dr. sc. Ivan Trojan na Filozofskom fakultetu Osijek

Filozofski fakultet Osijek dostavio je 21. svibnja 2021. godine Senatu zahtjev za potvrdu izbora dekana za mandatno razdoblje 2021. – 2025. Odbor za statutarna i pravna pitanja kao ovlašteno tijelo Senata 24. svibnja 2021. godine razmotrio je provedbu postupka izbora dekana i priloženu dokumentaciju te zaključio da je postupak izbora dekana na Filozofskom fakultetu Osijek provelo Fakultetsko vijeće u skladu s člankom 92., 93. i 94. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, i sukladno članku 24., 25., 26.., 27. i 28. Statuta Filozofskog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst.

Na temelju zapisnika Izborne sjednice održane 19. svibnja 2021. utvrđeno je da su u postupku izbora dekana bila dva kandidata, i to: prof. dr. sc. Milica Lukić i izv. prof. dr. sc. Ivan Trojan. Na Izbornoj sjednici postupak izbora dekana proveden je u dvama izbornim krugovima. Od ukupnog broja članova Fakultetskog vijeća – 135, nazočno je bilo 116 članova. Nakon provedenog tajnog glasovanja u I. izbornom krugu utvrđeno je da su kandidati dobili sljedeći broj glasova: prof. dr. sc. Milica Lukić – 39 glasova, a izv. prof. dr. sc. Ivan Trojan – 65 glasova, a 12 je glasačkih listića bilo nevažećih.

S obzirom na to da u I. izbornom krugu ni jedan kandidat nije dobio natpolovičnu većinu, proveden je II. izborni krug za kandidata s većim brojem glasova i izv. prof. dr. sc. Ivan Trojan u II. je izbornom krugu dobio 82 glasa, a 24 člana Fakultetskog vijeća bila su protiv, a 7 je glasačkih listića bilo nevažećih. Slijedom navedenog izv. prof. dr. sc. Ivan Trojan natpolovičnom je većinom članova Fakultetskog vijeća izabran za dekana Filozofskog fakulteta za mandatno razdoblje 2021. – 2025.

Imenovanje članova upravnih vijeća sveučilišnih ustanova

Senat je donio Odluke o imenovanju članova Upravnih vijeća kako slijedi:

Studentski centar u Osijeku


Odlukom Senata od 12. travnja 2021. godine u skladu člankom 122. stavkom 3. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, imenovana su tri člana Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku: dva člana koje predlaže Rektor Sveučilišta: prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije, prof. dr. sc. Zdravko Tolušić, redoviti profesor u trajnom zvanju Ekonomskog fakulteta u Osijeku te jedan član kojeg predlažu zaposlenici Studentskog centra u Osijeku: Danijel Lukač – te je konstatirano da studentski predstavnik Luka Jurčević nastavlja mandat od dvije godine prema posebnom Zakonu. U točki IV. navedene Odluke Senata izrijekom je navedeno da će se član Upravnog vijeća na prijedlog Ministra znanosti i obrazovanja naknadno imenovati, nakon zaprimanja predloženika ministra znanosti i obrazovanja. Slijedom navedenog, dopis s predloženikom ministra znanosti i obrazovanja za imenovanje člana Upravnog vijeća Studentskog centra od 23. travnja 2021. godine zaprimljen je 28. travnja 2021. godine, stoga je nakon zaprimanja predloženika ministra znanosti i obrazovanja imenovan peti član Upravnog vijeća Studentskog centra. Za člana Upravnog vijeća imenuje se prema prijedlogu ministra znanosti i obrazovanja Mirko Pongrac.

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek


Za članove Upravnog vijeća imenovani su:

prema prijedlogu Rektora Sveučilišta:l prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, redovita profesorica u trajnom zvanju Akademije za umjetnost i kulturu u Osijekul prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, redovita profesorica Kineziološkog fakulteta Osijekprema prijedlogu ministra znanosti i obrazovanja:l Šimica Vugdelija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja

predstavnik Stručnog vijeća Gradske i sveučilišne knjižnice Osijekl Ljiljana Krpeljević, dipl. knjižničarka, predstavnica Stručnog vijeća Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek

predstavnik zaposlenika Gradske i sveučilišne knjižnice Osijekl Siniša Petković, dipl. knjižničar, predstavnik zaposlenika Gradske i sveučilišne knjižnice.l Sara Ćavar, članica Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, studentska predstavnica u Upravnom vijeću Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek imenovana je Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 27. studenoga 2019. godine na mandat od dvije godine u skladu s posebnim Zakonom i Statutom Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.Član Upravnog vijeća na prijedlog Grada Osijeka imenovat će se naknadno nakon zaprimanja predloženika Grada Osijeka.

Imenovanje članova Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja


Članovima Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja istekao je mandat i Senat je imenovao nove članove u sljedećem sastavu:1. izv. prof. dr. sc. Tomislav Vinković, izvanredni profesor i prodekan Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, predsjednikčlanovi:2. izv. prof. dr. sc. Zlata Dolaček Alduk, izvanredna profesorica Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek3. izv. prof. dr. sc. Martina Smolić, izvanredna profesorica i prodekanica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo4. izv. prof. dr. sc. Suzana Vuletić, izvanredna profesorica i prodekanica Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu

5. doc. dr. sc. Ana Đanić Čeko, docentica Pravnog fakulteta Osijek6. doc. art. Zlatko Kozina, docent Akademije za umjetnost i kulturu7. doc. dr. sc. Marija Jozanović, docentica Odjela za kemiju8. Juraj Rašić, asistent Ekonomskog fakulteta u Osijeku9. Jelena Pataki, asistentica Filozofskog fakulteta Osijek10. Mato Božić, dipl. ing. agron., Žito d. d. Osijek11. Ivan Ravlić, dipl. oec., predstojnik Područne službe Osijek, Hrvatski zavod za zapošljavanje12. Marina Holjenko, mag. iur., voditeljica Odjeljka za unaprjeđivanje kvalitete Centra za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

Razrješenje i imenovanje predsjednika Odbora za statutarna i pravna pitanja


Senat je donio Odluku o razrješenju dužnosti predsjednika Odbora za statutarna i pravna pitanja Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Marija Vinkovića, redovitog profesora Pravnog fakulteta Osijek, na osobni zahtjev i imenovao izv. prof. dr. sc. Antu Novokmeta, prodekana i izvanrednog profesora Pravnog fakulteta Osijek na dužnost predsjednika Odbora za statutarna i pravna pitanja Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Sveučilišno izdavaštvo


Na prijedlog Odbora za izdavačku djelatnost Senat je donio odluke o davanju suglasnosti za tiskanje i izdavanje udžbenika kako slijedi:l”Dizajn opskrbnog lanca i logistike”, sveučilišni udžbenik autora prof. dr. sc. Davora Dujaka, doc. dr. sc. Adama Kolinskog i prof. dr. sc. Josipa Mesarića – Ekonomski fakultet u Osijekul”Sustav HLA u kliničkoj praksi”, sveučilišni udžbenik autorica doc. dr. sc. Nataše Katalinić i prof. dr. sc. prim. Sanje Balen – Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Raspodjela sredstava za financiranje studentskih programa u 2021. godini

Senat je usvojio prijedlog Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i donio Odluku o raspodijeli sredstava za studentske programe u ukupnom iznosu od 465.806,00 kuna koje su prijavili studentski zborovi sastavnica, studentske udruge ili studenti pojedinci.

Sveučilišni glasnik
Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitih profesora te izbor dekana – 8. sjednica Senata od 26. svibnja 2021. na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


Prof. dr. sc. Tomislav Barić izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora – prvi izbor iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.Red. prof. art. Alen Čelić izabran je u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora – prvi izbor iz umjetničkog područja, umjetničkog polja plesna umjetnost i umjetnost pokreta, umjetničke grane scenske kretnje na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku.

Potvrda izbora dekana na znanstveno-nastavnim sastavnicama za mandatno razdoblje 2021. – 2025.
Potvrda izbora prof. dr. sc. Jurislava Babića za dekana Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek za mandatno razdoblje 2021. – 2025.