Učionica
7. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Odluka o osnivanju Kineziološkoga fakulteta u sastavu Sveučilišta
Objavljeno 30. lipnja, 2020.

Senat je potvrdio izbor jednog redovitog profesora u trajnom zvanju na Filozofskom fakultetu Osijek s 90 % radnog vremena i Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo s 10 % radnog vremena.


Prof. dr. sc. Hrvoje Lepeduš izabran je u redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija na Filozofskom fakultetu s 90 % radnog vremena i Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo s 10 % radnog vremena.

Odluka o osnivanju Kineziološkoga fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odluku o osnivanju novog fakulteta i nove znanstveno-nastavne sastavnice – Kineziološkog fakulteta Osijek – Senat je donio na temelju cjelovite analize u skladu sa Strategijom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2011. – 2020. i na temelju Elaborata o opravdanosti osnutka i načinu ustroja Kineziološkog fakulteta.

Inicijativa je prihvaćena 25. rujna 2019. godine, a polazište su dva studija: preddiplomski sveučilišni studij Kineziologija, koji se izvodi već tri godine na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, a u sljedećoj akademskoj godini započinje izvedba diplomskoga sveučilišnog studija Kineziološka edukacija – za koje su izdane potvrde Ministarstva znanosti i obrazovanja. Također, inicijativa se temelji na programima obrazovanja odraslih: Voditelj sportsko-rekreacijskih aktivnosti i Voditelj kondicijske pripreme, a u pripremi su još dva programa.

U ovoj akademskoj godini na preddiplomskom sveučilišnom studiju Kineziologija studira ukupno 169 studenata. Projekcija u sljedećih pet godina na preddiplomskom i diplomskom studiju predviđa 275 studenata na redovnom studiju i 120 na izvanrednom studiju što je ukupno 395 studenata.

Prema analizi Instituta za javne financije koju je naručilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja „Financiranje sporta u Republici Hrvatskoj s usporednim prikazom financiranja u europskoj uniji“ iznose se ukratko sljedeći podatci:

„Sport se danas prepoznaje kao snažno rastuće ekonomsko područje s velikim potencijalom za kreiranje radnih mjesta u zemljama EU-a. Raspoloživi statistički podatci nekoliko europskih zemalja pokazuju da se broj poslova klasificiranih pod sportskim aktivnostima od 1980. utrostručio i da se taj trend nastavlja.“

Stručni poslovi i stručni kadrovi čine bazu europskoga sportskog tržišta rada. Upravo stoga stručnim kadrovima u sportu različita nacionalna tijela i institucije EU-a pridaju veliku pozornost. Različita tijela odlučivanja na razini EU-a donijela su veći broj dokumenata i odluka te proveli nekoliko istraživačkih projekata koji se djelomice ili u cijelosti odnose na stručne kadrove u sportu, njihov status, školovanje, zapošljavanje i na druga pitanja.

Svrsishodnost osnivanja Kineziološkog fakulteta proizlazi iz činjenice da se usporedno s razvojem tehnologije, koja bitno olakšava život ljudi, događa, nažalost, i trend znakovitog reduciranja ljudskog kretanja kod svih dobnih skupina što pogubno djeluje na zdravlje ukupne populacije. U borbi za očuvanje zdravlja u svijetu se danas rađaju cijeli pokreti koji pokušavaju spasiti prvenstveno djecu i mladež od kretne insuficijencije koja je zahvatila gotovo cijelu svjetsku populaciju i ozbiljno prijeti filogenetskom nasljeđu čovječanstva.

Tom izazovu može odgovoriti jedino interdisciplinaran pristup velikog broja struka i znanstvenih disciplina među kojima kineziologija sigurno zauzima posebno mjesto jer primijenjenim kineziološkim disciplinama (kineziološka edukacija, rekreacija, sport i kineziterapija) izravno utječe na zdravlje ljudi, ali i ukupnu kvalitetu života i rada u suvremenom dobu.

Ustroj fakulteta iz polja kineziologije od strateške je društvene važnosti i u skladu je s Ustavnom odredbom o „poticanju i pomaganju skrbi o tjelesnoj kulturi i sportu“ te europskom preporukom Vijeća o međusektorskom promicanju tjelesne aktivnosti korisne za zdravlje (2013/C 354/01 od 26. studenog 2013. godine).

Kineziološki fakultet bio bi važan čimbenik za daljnji razvoj ukupne kvalitete života istočne Hrvatske u kojoj živi oko milijun stanovnika, ponajprije zbog činjenice postojanja potrebe za visokoobrazovanim djelatnicima iz područja kineziologije sporta, kineziološke edukacije, kineziološke rekreacije i kineziterapije, ali i kineziologije rada – kao novog područja primijenjene kineziologije čije strukturiranje i razvoj tek predstoji kao važna društvena zadaća.

Prema svim pokazateljima, u Elaboratu je utvrđeno da postoji opravdanost za osnivanje Kineziološkog fakulteta i da su ispunjeni kadrovski i prostorni uvjeti za početak rada Kineziološkog fakulteta. U daljnjem petogodišnjem razdoblju izrađena je projekcija potreba za nastavnicima i suradnicima, a prvim godinama izvođenja nastave svoju pomoć i suradnju ponudili su Kineziološki fakultet u Zagrebu i Kineziološki fakultet u Splitu.

Nova znanstveno-nastavna sastavnica nije samo doprinos u razvoju društvenih znanosti i polju kineziologije, već je doprinos razvoju i ustroju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Statusna promjena Sveučilišta
ODLUKA O STATUSNOJ PROMJENI SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUProvedba postupka izdvajanja ustanova u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu i Studentskog centra u Slavonskom Brodu, te izdvajanja dislociranih studija u Slavonskom Brodu, Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti i spajanje u novu ustanovu pod nazivom Sveučilište u Slavonskom Brodu

Senat je 27. svibnja donio Odluku o statusnoj promjeni tako da je proveden postupak izdvajanja Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, Studentskog centra i dislociranih studija Učiteljskog studija i studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koje je izvodio Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Slavonskom Brodu. Navedene ustanove i dislocirani studiji spajaju u jednu ustanovu – Sveučilište u Slavonskom Brodu.

U uvodnom dijelu Rektor Sveučilišta ukratko je upoznao članove Senata s provedbom postupka statusne promjene kronološkim slijedom:

Inicijativa za statusne promjene pokrenuta je prije donošenja Zakona o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu i temeljila se na Inicijativi Fakultetskog vijeća Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu od 18. svibnja 2015. godine koju je dostavio dekan profesor Ivan Samardžić te Inicijativi Upravnog vijeća Studentskog Centra u Slavonskom Brodu koju je dostavio predsjednik Upravnog vijeća profesor Dražan Kozak i ravnatelj Angelo Denis Delhusa za izdvajanje iz sastava Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 25. svibnja 2015. godine.

Inicijativa Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti nije vezna u statusnu promjenu, već izdvajanje dislociranih studija u Slavonskom Brodu.

Uz navedenu Inicijativu Strojarski fakultet dostavio je 22. svibnja 2015. godine Elaborat o opravdanosti osnivanja Sveučilišta u Slavonskom Brodu koji je izradilo trgovačko društvo Deloitte savjetodavne usluge d. o. o. na temelju ugovora s Gradom Slavonskim Brodom 24. travnja 2014. godine.

U roku kojim se utvrđuju statusne promjene Hrvatski sabor donio je 25. rujna 2015. godine Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu. Zakon je objavljen 13. listopada 2015. godine u Narodnim novinama broj 110/15. i stupio je na snagu 21. listopada 2015. godine.

U prijelaznim i završnim odredbama Zakona o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu u članku 14. određeno je da Senat donosi Odluku:

„U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona:l Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku donijet će Odluku o spajanju Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu i dislociranih studija u Slavonskom Brodu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilištu u Slavonskom Brodul Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku donijet će odluku o spajanju Studentskog centra u Slavonskom Brodu i Sveučilišta u Slavonskom Brodu.“Ustanove iz stavka 1. ovoga članka prestaju s radom danom upisa Sveučilišta u Slavonskom Brodu u sudski registar.”

Zakonom o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu određen je rok od 90 dana za donošenje Odluke Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu stupio je na snagu 21. listopada 2015. godine i rok je bio 21. siječnja 2016.

Rektorski je zbor 25. listopada 2015. godine podnio Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu.

Sveučilište u Osijeku odgodilo je provedbu postupka statusnih promjena do donošenja Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske o pokretanju postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu.

Ustavni je sud tražio u siječnju 2016. očitovanje Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te dopunu očitovanja na zahtjev ustavnog sudca dr. sc. Mate Arlovića u veljači 2016. Sveučilište je dostavilo svoja očitovanja 25. siječnja 2016. te dopunu očitovanja 11. veljače 2016.

Iz kronološkog slijeda vidljivo je da je postupak za ocjenu ustavnosti Zakona o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu trajao više od dvije godine jer Ustavni je sud 30. siječnja 2018. godine donio Rješenje kojim se ne prihvaća pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu. Rješenjem Ustavnog suda utvrđeno je da nije došlo do narušavanja autonomije Sveučilišta i da je Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu na snazi.

Slijedom navedenog Sveučilište u Osijeku poštovalo je Rješenje Ustavnog suda i Senat je 4. travnja 2018. godine imenovao Povjerenstvo za utvrđivanje opravdanosti provođenja statusnih promjena za utvrđivanje izdvajanja Strojarskog fakulteta, Studentskog centra u Slavonskom Brodu te dislociranih studija Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Slavonskom Brodu.

Povjerenstvo u sastavu: Rektor Sveučilišta, prorektori: profesor Dražan Kozak, profesorica Sonja Vila, dekani profesor Ivan Samardžić i profesor Damir Matanović te profesor Pero Raos, redoviti profesor u trajnom zvanju Strojarskog fakulteta, i ravnatelj Studentskog centra Angelo Denis Delhusa – dostavilo je 4. srpnja 2018. godine Senatu Izvješće i Senat je donio 11. srpnja Zaključak kojim se prihvaća Izvješće uz dopunu vezano uz realizaciju Plana upravljanja ljudskim resursima u 2018. godini i posebice raspoloživa sredstva u Državnom proračunu u 2018. godini te projekciju za 2019. godinu. Slijedom navedenog 25. rujna 2028. godine Senat je donio Zaključak kojim je utvrdio da je potrebno Ministarstvu znanosti i obrazovanja prezentirati Izvješće s financijskim pokazateljima te utvrditi raspoloživa sredstava u Državnom proračunu u 2019. godini za osječko Sveučilište. Zatim je 25. rujna 2019. godine Senat na temelju analize financijskih pokazatelja donio Zaključak o prihvaćanju analiza financijskih pokazatelja za provedbu statusnih promjena na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koja obuhvaća financijski podatke za razdoblje od 1. 1. 2009. godine do 31. prosinca 2018. godine, a koji je dostavljen Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

U državnom proračunu u 2020. godini izdvojena je posebna stavka za osnivanje Sveučilišta u Slavonskom Brodu u iznosu od pet milijuna kuna.

Zatim je Rektor istaknuo da je iz kratkog kronološkog slijeda vidljivo da je ocjena ustavnosti bila inicijativa naših sastavnica u donošenju Zakona o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu. Isto tako naglasio je da je izražena snažna podrška gradskih i županijskih vlasti za osnivanje Sveučilišta u Slavonskom Brodu kao i podrška Vlade RH i Hrvatskog sabora u osiguranju sredstava u državnom proračunu.

U završnom dijelu Rektor je istaknuo nekoliko važnih činjenica: Strojarski je fakultet jedan od osnivača osječkog Sveučilišta 1975. i jedan od naših triju tehničkih fakulteta, međutim nakon 45 godina poštujemo inicijativu Strojarskog fakulteta da se izdvoji iz našeg sastava i u svojem gradu krene u novi izazov u novom Sveučilištu, a tako i Studentski centar i dislocirani studiji koji se izvode u Slavonskom Brodu. Danas možemo govoriti i o činjenici da osječko Sveučilište gubi više od tisuću studenta i 100 zaposlenika, međutim naše Sveučilište ima 2157 zaposlenika što je 2,157 % zaposlenika.

Treba i posebno uvažiti činjenicu da ćemo na području istočne Hrvatske imati dva sveučilišta. Dva su sveučilišta u središnjoj Hrvatskoj, a pet je sveučilišta uz Jadran, od sjevera do juga. Sva nova sveučilišta u proteklih 15 godina nastala su od sveučilišta s dugom tradicijom: Rijeka – Pula, Split – Zadar i Dubrovnik, Zagreb – Sjever, a tako i Osijek – Slavonski Brod.

Današnjom odlukom Senata mijenja se povijest visokog školstva na području istočne Hrvatske i u našoj regiji djelovat će dva sveučilišta – u Osijeku i u Slavonskom Brodu.

Sveučilište je pokretač razvoja, stoga vjerujem da će Sveučilište u Brodu doprinijeti razvoju Slavonskoga Broda i Brodsko-posavske županije kao i području istočne Hrvatske.

Razvoju najmlađeg hrvatskog sveučilišta Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pružit će potporu i suradnju u svim segmentima sveučilišnih djelatnosti.

Sveučilište u Brodu osniva se uz snažnu potporu Vlade Republike Hrvatske i za početak njegova rada osigurana su sredstava u Državnom proračunu, a svakako ulazi u projekte u području obrazovanja Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Osnivanje Sveučilišta u Slavonskom Brodu jedna je od demografskih mjera za zaustavljanjem daljnjega iseljavanja mladih iz istočne Hrvatske.

Očekujemo i da naša sveučilišta ne budu konkurentska sveučilišta, već da zajedničkim djelovanjem doprinesemo zaustavljanju iseljavanja mladih iz istočne Hrvatske, a daljnji razvoj visokog obrazovanja i znanosti na području istočne Hrvatske zasigurno je temelj održivoga gospodarskog, društvenog i kulturnog napretka.

Raznolikost sveučilišta pruža velik potencijal za uspješnu suradnju između sveučilišta koja se temelji na bolonjskom procesu, različitim interesima i pozitivnim osobitostima.

Riječi je zahvale Rektor uputio dekanu prof. dr. sc. Ivanu Samardžiću na uspješnoj suradnji u proteklim akademskim godinama sa Strojarskim fakultetom, kao i ravnatelju Studentskog centra Angelu Denisu Delhusi te im zaželio uspješan rad na novom Sveučilištu.

Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, također je zahvalio Senatu na jednoglasno izglasanoj Odluci o statusnoj promjeni Sveučilišta u Osijeku uime Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu i Studentskog centra u Slavonskom Brodu te je zahvalio prof. dr. sc. Damiru Matanoviću, dekanu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, vezano uz izdvajanje dislociranih studija u Slavonskom Brodu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Izrazio je uvjerenje da će Sveučilište u Osijeku i Sveučilište u Slavonskom Brodu imati dobru i prijateljsku suradnju te da će osnivanjem Sveučilišta u Slavonskom Brodu Slavonija biti jača. Sveučilište u Slavonskom Brodu bit će malo sveučilište (nešto više od 2000 studenata) u odnosu na osječko, a zajedno će biti komplementarni i nadopunjavati jedni druge te uz tradicionalno održavanje prijateljskih odnosa ostvariti još bolju suradnju i rezultate.

Ustroj diplomskog sveučilišnog studija Vizualna umjetnost na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku
Na temelju prijedloga Vijeća Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku i na temelju Elaborata o studijskom programu diplomskog sveučilišnog studija Vizualna umjetnost te provedenog postupka vrjednovanja, Senat je donio Odluku o ustroju novog diplomskog sveučilišnog studija Vizualna umjetnost na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku.

Senat je donio Odluku o posebnim upisnim kvotama namijenjenim Hrvatima izvan Republike Hrvatske za upis u I. godinu preddiplomskih i diplomskih studija na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2020./2021. kako slijedi:I.Utvrđuje se broj mjesta za upis Hrvata izvan Republike Hrvatske u I. godinu preddiplomskih i diplomskih studija na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2020./2021.II.Posebne upisne kvote odnose se na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12): na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i na hrvatske iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke.III.Za upise u sklopu te kvote definiraju se posebni uvjeti upisa te se kandidati prijavljuju izravno na fakultete koji samostalno, a prema prethodno objavljenim kriterijima, provode rangiranje tih kandidata te zadržavaju mogućnost provođenja razredbenog postupka.IV.Broj upisnih mjesta za upis Hrvata izvan Republike Hrvatske u I. godinu preddiplomskih i diplomskih studija na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2020./2021. prikazan je u tablici koja je dio ove Odluke.V.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i čini sastavni dio Natječaja za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija i Natječaja za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2020./2021.

Uvjeti upisa u višu godinu studija na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2020./2021. godini
Prema prijedlozima znanstveno-nastavnih sastavnica i umjetničko/znanstveno-nastavne sastavnice Sveučilišta o uvjetima upisa studenata preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u više godine studija na pojedinim znanstveno-nastavnim sastavnicama i umjetničko/znanstveno-nastavnoj sastavnici prema razinama studija i ECTS bodovima u akademskoj godini 2020./2021., Senat je utvrdio da je većina znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica, s obzirom na epidemiološku situaciju uzrokovanu COVID-19 virusom, predložila smanjenje ECTS bodova koji su uvjet za upis u višu godinu studija kako bi se izišlo u susret studentima.

Financiranje studentskih programa u 2020. godini
Prema prijedlogu Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i pozitivnog mišljenja, Senat je donio Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje studentskih programa u 2020. godini u ukupnom iznosu od 538.870,00 kuna prema pregledu nositelja programa, nazivu programa i iznosima za pojedine programe.

Senat je na temelju prijedloga Odbora za financijsko poslovanje i proračun izdao suglasnosti prof. dr. sc. Krunoslavu Zmaiću, dekanu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, kako slijedi:l za potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava K.K.01.1.1.07. „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“ za projekt „Primjena inovativnih bioloških pripravaka u održivim tehnologijama biljne proizvodnje (InoBioTeh): K.K.01.1.1.07.0053 s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, ukupne vrijednosti projekta u iznosu od 9.163.895,29 kuna, od kojih bespovratna sredstva iznose 6.574.224,25 kuna;l za potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ – projekt „APPLERESIST – Genetska otpornost jabuke na toplinski i sušni stres uz formiranje preporučenog sortimenta za proizvodna područja kontinentalne Hrvatske“ (Referentni broj: K.K.05.1.1.02.0029), a ukupno prihvatljivi troškovi projektnog prijedloga iznose 3.486.962,71 kuna.

Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

DOC. ART. BRANKO ČEGEC, AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

Gotovo sve što sam u životu radio, radio sam zato što sam volio

2

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek (su)organizator je više međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova

3

FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK OSTVARIO JE NAJVEĆI BROJ MOBILNOSTI U PROGRAMU CEEPUS U REPUBLICI HRVATSKOJ U AKADEMSKOJ 2019./2020. GODINI

FAZOS zasjeo na vrh CEEPUS programa u Hrvatskoj