Osijek
REAGIRANJE

Osijek Koteks o Kanižlićevoj: Milijunska ušteda? Istina je suprotna
Objavljeno 25. svibnja, 2020.

Poštovani, s obzirom da smo uvidom u sadržaj članka “Počinje izgradnja nastavka Kanižlićeve” objavljenom u Vašem listu dana 19. svibnja 2020. ustanovili kako navedeni člana sadrži niz netočnosti i pogrešnih informacija, koji za posljedicu imaju stjecanje potpuno pogrešnog dojma Vaših čitatelja o svim okolnostima i događajima, koji su prethodili već drugom sklapanju Ugovora o izvođenju radova s tvrtkom Eurokamen d.o.o. na projektu izgradnja nastavka Kanižlićeve ulice u Osijeku i već drugom početku izvođenju radova na izgradnji nastavka Kanižlićeve ulice u Osijeku (što je već samo po sebi raritet), ovim putem kao jedan od Ponuditelja u svih 5 pet postupaka javne nabave, koje je Naručitelj proveo ne bi li odabrao “najpovoljnijeg” ponuditelja za izvođenje radova na predmetnom projektu zbog čega smo nekoliko puta iako neizravno prozvani i Vašem članku, sukladno čl. 56. Zakona o medijima RH želimo upoznati Vaše čitatelje sa stvarnim okolnostima, koje su prethodile početku izvođenja radova na izgradnji nastavka Kanižlićeve ulice.


Prvenstveno nakon čitanja spornog članka, a posebno Izjava pročelnice u gradu Osijeku objavljenih u predmetnom članku, stječe se dojam kako je činjenica da je predmetni postupak javne nabave poništen 4 (četiri) puta i ponovno raspisan čak 5 (pet) puta, te da se s pravom može konkurirati za najduži postupak javne nabave za izgradnju jedne nerazvrstane ceste još od donošenja Zakona o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj s obzirom da su građani Osijeka na njegovo okončanje čekali više od 2 (dvije) godine, zapravo isključivo rezultat nekih vanjskih i nepredviđenih okolnosti na koje Naručitelj u ovom postupku javne nabave nikako nije mogao utjecati i da je Naručitelj zapravo ovaj postupak javne nabave u datim okolnostima okončao maksimalno brzo, te na veliku sreću građana Osijeka još i uštedio milijun zarez tri kuna njihovog novca. Istina je međutim upravo na žalost građana Osijeka ponešto drugačija.


Za početak potrebno je razjasniti da su prva 3 (tri) postupka javne nabave za Izgradnju nerazvrstane ceste - produžetak Kanižlićeve ulice poništena isključivo iz razloga što je naručitelj bez ijednog opravdanog razloga odnosno bez da su nastupile bilo kakve nove okolnosti 2 (dva) puta dodatno smanjivao već u prvom postupku javne nabave potpuno nerealno nisko postavljenu procijenjenu vrijednost nabave. Sukladno navedenom nisu sve pristigle ponude slučajno ili zbog nekakve želje za velikom zaradom Ponuditelja po svom iznosu bile daleko više od procijenjene vrijednosti, a kako to proizlazi iz sadržaja Vašeg članka, već je navedena okolnost bila isključivo rezultat radnji poduzetih od strane samog Naručitelja. Koju su motivaciju predstavnici Naručitelja imali za raspisivanje postupaka javne nabave, kada su znali odnosno morali znati da neće dobiti ponudu po iznosu ni približnu procijenjenoj vrijednosti javne nabave, za sve osim za njih same ostaje potpuna nepoznanica, iako bi građani Osijeka za navedene postupke Naručitelja trebali dobiti barem neko pojašnjenje, s obzirom da su upravo oni na kraju snosili trošak provođenja 3 (tri) očito sasvim bespotrebna postupka javne nabave.


Nakon nepovratno izgubljenjih godinu dana u kojem nije okončan predmetni postupak javne nabave, dana 3.4.2019.g. Naručitelj Grad Osijek ničim izazvan, dakle ponovno bez da su nastupile ikakve nove okolnosti koje bi opravdale njegov postupak, podiže procijenjenu vrijednost javne nabave za gotovo 6 milijuna kuna i raspisuje 4 (četvrti) postupak javne nabave za isti projekt, koji je konačno i rezultirao donošenjem prvog Rješenja o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.


Međutim predmetni postupak javne nabave obilježile su nove kontroverze i teško objašnjivi propusti predstavnika Naručitelja, koje pročelnica Grada Osijeka u Vašem članku prigodno zaboravlja spomenuti, zbog čega bi se iz njene izjave dalo zaključiti da Upravni spor, koje se vodio između naše tvrtke i Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave s Gradom Osijekom nema nikakve veze, kao da upravo nezakonito Rješenja o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja Grada Osijeka i postupci njegovih prdstavnika prilikom provođenja postupka pregleda i ocijene Ponuda, nisu bili predmet odlučivanja Visokog upravnog suda i izravan povod za tužbu podnesenu od strane naše tvrtke. Da je Grad Osijek cijelo vrijeme postupao sukladno Zakonu o javnoj nabavi i praksi Visokog upravnog suda RH nikakve potrebe za pokretanjem Upravnog spora ne bi niti bilo.


Međutim, upravo su predstavnici Grada Osijeka prilikom uvida u ponudbenu dokumentaciju predstavnicima tvrtke Osijek-Koteks d.d “zaboravili” uručiti instrument osiguranja dostavljen kao jamstvo za ozbiljnost ponude od strane Odabranog ponuditelja, koji se na kraju pokazao kao najsporniji dio Ponude Odabranog ponuditelja, iako je sukladno čl. 310 Zakona o javnoj nabavi RH Naručitelj obvezan nakon dostave odluke o odabiru ili poništenju do isteka roka za žalbu, na zahtjev natjecatelja ili ponuditelja, omogućiti istom uvid u cjelokupnu dokumentaciju dotičnog postupka.


Nadalje upravo su predstavnici Grada Osijeka u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda od 13.05.2019. g. dakle službenom dokumentu, temeljem kojeg se donosi Rješenje o odabiru najpovoljnijeg Ponuditelja i koji se dostavlja svim sudionicima u postupku javne nabave upisali neistinit podatak (odnosno naveli da je Odabrani Ponuditelj dostavio bankovno jamstvo u traženom iznosu, dakle jamstvo koje je propisano dokumentacijom nadmetanje, iako će nakon izričitog traženja predstavnika naše tvrtke za dostavom tog jamstva na uvid, sami predstavnici Naručitelja utvrditi da je Odabrani ponuditelj kao jamstvo za ozbiljnost ponude dostavio tek zadužnicu, odnosno jamstvo, koje nije traženo dokumentacijom za nadmetanje (sporni Zapisnik o ocijeni i pregledu ponuda od 13.05.2019. g. nalazi se u privitku ovog dopisa).


Nakon svega naručitelj dana 23. svibnja 2019. sam donosi Rješenje o poništenju Rješenja o odabiru najpovoljnije ponude zbog vlastitih pogrešaka i propusta, a kako bi preduhitrio Ponuditelja našu tvrtku u podnošenju Žalbe, da bi nakon ponovno provedenog pregleda i ocjena ponuda donio Rješenje o odabiru najpovoljnijeg Ponudelja KLASA: 406-01/19-01/7, URBROJ: 2158/01-02-19-19, a koje se u konačnici nakon donošenja Presude Visokog Upravnog suda od 06.09.2019. g. također pokazalo nezakonitim, jer je Naručitelj kao jamstvo za ozbiljnost ponude od Odabranog ponuditelja prihvatio instrument osiguranja, koji odredbama dokumentacije o nabavi uopće nije propisao kao prihvatljiv.


Nakon donošenja Presude Visokog Upravnog suda Naručitelj nastavlja sa poduzimanjem u najmanju ruku kontroverznih postupaka, pa umjesto da što hitnije donese novu Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditleja i omogući svojim građanima da nakon godinu i pol dana ipak dočekaju početak radova na Izgradnji nerazvrstane ceste - produžetak Kanižlićeve ulice, svojevoljno se odlukom Gradskog vijeća odriče već osiguranih financijskih sredstava od Škole nogometa NK Osijek za provođenje ovog postupka javne nabave i pod 4 (četvrti) put poništava natječaj na Izgradnji nerazvrstane ceste - produžetak Kanižlićeve ulice, te tim potezom pokazat će se početak radova na izgradnji Kanižlićeve ulice odgađa za još 8 (osam) mjeseci.


Nakon svih opisanih događaja dana 28. siječnja 2020. Naručitelj raspisuje novi postupak javne nabave pod novim nazivom Izvođenje radova na izgradnji I. dijela ceste/infrastrukture-produžetak Kanižlićeve ulice sa ponovno smanjenom procijenjenom vrijednosti javne nabave, što je ovaj put rezultat uklanjanja određenih troškovničkih stavki i smanjenja količina radova koji se prilikom realizacije navedenog projekta trebaju izvoditi, a što će se logično odraziti na kvalitetu konačnog produkta ovog postupka javne nabave - odnosno novoizgrađene ceste i pripadajuće infrastrukture, koja i po završetku radova trebala biti na raspolaganju građanima Osijeka.


Na kraju dolazimo i do onog dijela članka objavljenog u Vašem listu, koji nas je kao Ponuditelja, koji je u petom postupku javne nabave podnio po iznosu drugu najpovoljniju ponudu, nemalo iznenadio i zbog kojeg smo se na kraju i odlučili reagirati na Vaš članak, te po prvi put odlučili javno dati naše viđenje o svemu što se događalo vezano uz ovaj postupak javne nabave među građanima poznatim i pod nazivom i “Afera Kanižlićeva”. Naime, u posebno istaknutom odlomku predstavnici grada spominju da su odabirom najpovoljnije ponude u petom postupku javne nabave omogućili gradskom proračunu uštedu od čak 1,3 milijuna kuna, iz čega bi se dalo zaključiti da su Ponude svih drugih ponuditelja (pa tako i naše tvrtke) u odnosu na ponudu Odabranog ponuditelja i u četvrtom i u petom postupku javne nabave po svom iznosu izrazito skuplje i nepovoljnije, te da bi njihovim odabirom Naručitelj valjda znatno oštetio svoj proračun, što je naravno posve neistinito.


Dakle, nakon provedenog postupka pregleda i ocjena ponuda u petom postupku javne nabave za izgradnju Kanižlićeve ulice kao najpovoljnija Ponuda Odabrana je ponuda tvrtke RUOKAMEN d.o.o. u iznosu 11.298.667,04 kn (bez PDV-a) dok je Ponuda naše tvrtke po svom iznosu bila druga najpovoljnija i to u iznosu od 11.487.819,84 kn (Zapisnik o ocjeni i pregledu ponuda od 06.03.2020. g. nalazi se u privitku ovog dopisa). Dakle, razlika u iznosu između dvaju ponuda je 189.152,80 kn i kada bi se nakon svih opisanih događaja i troškova koje su svojim postupcima prouzročiti predstavnici grada, uopće moglo govoriti o nekoj uštedi za gradski proračun onda je to upravo navedeni iznos, a nikako ne iznos uštede koji u Vašem članku spominje gradska Uprava.


Dakle, iznos uštede od 1,3 milijuna kuna koji u Vašem članku spominje gradska Uprave potpuno je nerealan i izmišljen, te je potpuno nejasno kako su odgovorne osobe u gradskoj upravi do takvog izračuna uopće došli. Naime, s obzirom da je između četvrtog i petog postupka javne nabave došlo do smanjenja procijenjene vrijednosti javne nabave i uklanjanja određenih troškovničkih stavki kao i smanjenja količina radova koji će se prilikom realizacije projekta izvoditi, usporedba ukupnog iznosa Ponuda predavnih u četvrtom postupku javne nabave i Ponuda predanih u petom postupku javne nabave je nemoguća i nerealna, što je jasno svakom tko je ikad sudjelovao u provođenju bilo kojeg postupka za nabavu građevinskih radova.


Naime, ukoliko bismo uštede računali logikom kojom su se očito vodili predstavnici Naručitelja u konkretnom slučaju onda je iznos ušteda na projektu Izvođenje radova na izgradnji I. dijela ceste/infrastrukture-produžetak Kanižlićeve ulice mogao biti i višestruko veći da je Naručitelj iz ugovornog troškovnika odlučio izbaciti još neke troškovničke stavke npr. dobavu i ugradnju asfaltne mase, samo što bi u tom slučaju građani Osijeka na raspolaganju umjesto moderne asfaltirane ceste imali zemljani put.


Sukladno navedenom nakon izvršenog uvida u Vaš članak nameće se zaključak da je jedini cilj isticanja uštede od 1,3 milijuna kuna od strane predstavnika grada pokušaj obmane građana Osijeka, odnosno pokušaj da se svi propusti gradske Uprave u provođenju ovog postupka javne nabave prikažu kao njezin veliki uspjeh napravljen na korist građana Osijeka, dok je prava istina što je i vidljivo i iz ovog osvrta, u kojem su pobrojani samo neki od propusta Naručitelja u ovom postupku javne nabave, baš dijametralno suprotna.
Zaključno na kraju ovog osvrta sa žaljenjem ističemo da će građani Osijeka kao rezultat svega što se događalo oko postupka javne nabave za izgradnju nastavka Kanižlićeve ulice umjesto već odavno dovršenog projekta i stvarne uštede u gradskom proračunu, dobiti cestu nepotpune dovršenosti (navedeno proizlazi iz samog naziva petog postupka javne nabave u kojem stoji da je riječ o izgradnji I. dijela ceste) te upitne kvalitete (zbog izbacivanja količina i uklanjanja pojedinih troškovničkih stavki) i sve to sa više od 2 (dvije) godine zakašnjenja, a rasprave oko zakonitosti postupaka predstavnika Naručitelja u ovom postupku javne nabave sa novinskih stupaca preselit će se u sudske prostorije, gdje će se naša tvrtka pravnim putem izboriti za naknadu štete, nesporno prouzročene nezakonitim i netransparentnim postupanjem predstavnika Naručitelja, zbog kojih se jedan u početku ni po čemu poseban postupak javne nabave, pretvorio u aferu, kojoj se kraj ne vidi niti nakon više od 2 (dvije) godine od njenog početka.
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

PRVO TRETIRANJE ODRAĐENO U SUBOTU NAVEČER

U istočne i sjeverne dijelove
grada stigla prva generacija
odraslih komaraca

2

REAGIRANJE IZ GRADSKE UPRAVE:

Stadionsko naselje nije zaboravljeno

3

EVANGELIČKA CRKVENA OPĆINA OSIJEK

Restauriraju dva vrijedna harmonija