Učionica
REDSTAVLJAMO SASTAVNICE SVEUČILIŠTA J.J.STROSSMAYERA U OSIJEKU

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Objavljeno 25. travnja, 2020.
Studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu nastoji odgajati i obrazovati studente da u duhu kršćanske vjere i crkvenosti budu moralno odgovorni članovi društva

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu nastavlja dvostoljetnu tradiciju filozofsko-teološkoga studija u biskupskom gradu te je najstarija visokoškolska ustanova u istočnom dijelu Hrvatske. Početci sežu u 1806. godinu te smo ove godine započeli 214., a ujedno 15. akademsku godinu od uzdignuća Teologije na rang Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Tijekom svoje duge tradicije naše učilište iznjedrilo je mnoge istaknute profesore, a mnogi naši studenti pridonijeli su znanstvenom, kulturnom i društvenom životu hrvatskoga društva. S ponosom stoga ističemo da je i biskup Strossmayer, čije ime nosi Sveučilište, bio naš student i kasnije profesor na našem učilištu.

Danas, iako po broju studenata i nastavnika pripadamo manjim sastavnicama osječkoga Sveučilišta, sve više izrastamo u suvremen fakultet koji razvija nekoliko vidova svojih djelatnosti. One su dijelom određene našom pripadnošću području humanističkih znanosti, ali i specifičnošću da smo kao teološki fakultet primarno usmjereni na odgoj i obrazovanje svećeničkih kandidata te vjernika za obnašanje različitih crkveno-pastoralnih službi.

Suvremeno uređena infrastruktura našega učilišta koja, uz zgradu fakulteta, uključuje i Središnju nadbiskupijsku i fakultetsku knjižnicu sa studentskom kapelicom te Studentski dom, osigurava idealne uvjete za studiranje i znanstvenu djelatnost.

Temeljna načela i
vizija Fakulteta
Studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu nastoji odgajati i obrazovati studente da u duhu kršćanske vjere i crkvenosti budu moralno odgovorni članovi društva. Osobitu pozornost pridajemo podizanju kvalitete individualnoga rada sa studentima te smo organizirali i poseban oblik mentorskoga rada i hospitacija koji, uz različite oblike izvannastavnih aktivnosti, nastoji promicati studentsku kreativnost i razvoj njihovih talenata. Osim intelektualne formacije, nastojimo razvijati i duhovnu formaciju studenata. Sve to studenta stavlja u središte nastavnog procesa i rezultira visokim udjelom onih koji u redovitom roku i uspješno završavaju svoj studij.

Na Fakultetu se trenutačno izvodi sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski Filozofsko-teološki studij u trajanju deset semestara, koji primarno odgaja svećeničke kandidate, ali i osposobljava ostale studente za izvođenje nastave vjeronauka u osnovnim i srednjim školama, službu kateheta i pastoralnoga asistenta u župnoj zajednici te djelatnosti u ustanovama socijalne skrbi, za rad u medijima s kršćansko-religijskim temama te bračno-obiteljskim savjetovalištima kao i za sudjelovanje u etičkim povjerenstvima.

U okvirima neformalnoga obrazovanja na Fakultetu se provodi i teološko-katehetski program cjeloživotnoga učenja za odgajateljice i odgajatelje u predškolskim ustanovama u trajanju od dva semestra sa smjerovima: Religiozni odgoj i kateheza te Kateheza Dobroga pastira. Namijenjen je osobama koje imaju stečenu kvalifikaciju u području ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja i/ili obavljaju poslove stručnih suradnika u ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje (odgajatelji, logopedi, defektolozi, psiholozi).

Znanstveno-nastavne aktivnosti
Nastavnici zaposleni na našem Fakultetu svoje poslijediplomske studije uglavnom su završili na inozemnim sveučilištima u Italiji, Austriji i Njemačkoj što je znatno proširilo njihova iskustva i pridonosi kvaliteti nastave i znanstvenih istraživanja.

Znanstveni rad Fakulteta ogleda se u organizaciji znanstvenih skupova, objavljivanju znanstvenih radova te sve većoj indeksiranosti u međunarodnim bazama, a osobito u kvaliteti fakultetskoga znanstvenog časopisa Diacovensia koji je dosegnuo najvišu razinu izvrsnosti (A1) te se referira u SCOPUS bazi, a sažetci radova dostupni su u međunarodnoj bazi Religious and Theological Abstracts (R&TA). Uspostavili smo i Biblioteku Diacovensia u kojoj se objavljuju nastavni priručnici te rezultati istraživanja i znanstvenih promišljanja, a do sada je u nizu objavljeno sveukupno četrdesetak autorskih knjiga i zbornika radova. Samo tijekom prošle godine naši nastavnici objavili su 47 znanstvenih radova u relevantnim časopisima (od toga sedam u Scopusu i dva u WoS-u) te šest autorskih knjiga. Osim toga uredili su četiri zbornika, objavili dvije stručne knjige te 92 stručna rada.

U prethodnom petogodišnjem razdoblju Fakultet je organizirao 83 znanstvena skupa i popularizacijska događanja. Osim tradicionalnog Teološko-pastoralnog skupa za svećenike, u suradnji s gradom Đakovom, i organizacije Strossmayerovih dana, vrijedno je istaknuti organizaciju znanstvenoga simpozija Stoljeće velike zablude. Nacionalni i religiozni identitet Hrvata u Jugoslaviji (1. 12. 2018. – 1945. – 1990. –), upriličen u svibnju prošle godine te znanstveno-projektnu konferenciju Prevencija trgovanja ljudima, održanu sredinom siječnja u Osijeku i Zagrebu, kao i znanstveni simpozij o biskupu Kosu koji je organiziran u studenom prošle godine u suradnji sa Zavodom za znanstveni i umjetnički rad u Đakovu HAZU-a. Naši nastavnici sudjeluju u međunarodnim i nacionalnim znanstvenim projektima, a u suradnji s Nadbiskupijom izvodimo projekt digitalizacije Vjesnika Đakovačko-osječke nadbiskupije, najstarijega hrvatskog crkvenog časopisa. Nedavno smo predstavili i Virtualnu zbirku Josipa Lovretića, svećenika naše Nadbiskupije te uglednoga pisca i etnografa.

Osim znanstvene djelatnosti, naši nastavnici imaju suradnju i s drugim teološkim fakultetima te sastavnicama matičnoga sveučilišta. U suradnji s Nadbiskupijskim pastoralnim centrom Đakovačko-osječke nadbiskupije sudjeluju i u izvedbi neformalnih obrazovnih programa u okviru Škole za župne suradnike i Glazbene škole te seminara za cjeloživotno obrazovanje župnih animatora, čitača, pjevača te drugih župnih pastoralno-katehetskih skupina.

Nastavnici i suradnici Fakulteta uključeni su i u strukovna, javna i savjetnička tijela, povjerenstva i odbore u privatnom i javnom sektoru na nacionalnoj i međunarodnoj razini te su članovi različitih regionalnih i lokalnih strukovnih i građanskih inicijativa.

Izvannastavne aktivnosti studenata
Važnost i razvijanje zajedništva među studentima ogleda se u različitim studentskim inicijativama, volonterstvu i humanitarnom radu, studijskim putovanjima te organizaciji izvannastavnih aktivnosti. Redovito organiziramo terensku nastavu, odnosno posjet Biblijsko arheološkom muzeju u Cerniku i bogatoj biblioteci i arhivu u vlasništvu Slavonske eparhije u Pakracu, potom posjete socijalnim ustanovama, osobito Specijalnoj bolnici za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael u Strmcu. Studentima se omogućuje, jednom godišnje, studijsko putovanje, većinom u glavna kulturna i znanstvena te duhovna središta srednje i zapadne Europe. Prošle godine organizirali smo studijsko putovanje u Rim u sklopu kojeg smo imali privatan susret s papom Franjom.

Osim toga, studenti su uključeni i u znanstvena gibanja visokoga učilišta. Vrijedno je spomenuti sudjelovanje na Ljetnoj školi filozofije Matice hrvatske, Festivalu znanosti, Smotri Sveučilišta, Tjednu karijera te na Teologijadi (znanstveno-edukacijski susret studenata teologije u Hrvatskoj).

Studente potičemo i na objavljivanje njihovih radova u stručnim i znanstvenim časopisima te na sudjelovanje na različitim skupovima. U suradnji sa sveučilišnom Službom za međunarodnu suradnju organiziramo Erasmus+ info dan u cilju dodatne motivacije i poticaja na prijavu na program međunarodne razmjene. Radi što većega dolaska studenata iz inozemstva, ponuđen je cijeli integrirani filozofsko-teološki studij na engleskom jeziku. Fakultet ima potpisane međuinstitucijske ugovore s 13 inozemnih fakulteta u sklopu Erasmus+ programa mobilnosti.

Na prijedlog Studentskoga zbora pokrenute su i raznovrsne izvannastavne aktivnosti u svrhu promicanja kreativnosti te razvoja raznih talenata: poput mješovitoga pjevačkog zbora, studentskoga zbora „Ruah“, pjevačkoga okteta, dramske i biblijske skupine, karitativno-humanitarne skupine, izdavanja studentskog časopisa „Teofil“ te KBF-TV-a. Studenti, već tradicionalno, svake godine pokreću božićnu humanitarnu akciju te prikupljenim donacijama za rukotvorine karitativne skupine pomažu ustanove i udruge koje skrbe o odraslima i djeci s posebnim potrebama, djeci bez roditeljske skrbi, bolesnicima i socijalno ugroženima. Na Večer stvaralaštva pozivaju se članovi Zajednice prijatelja Fakulteta te umirovljeni nastavnici Fakulteta.

U svrhu što bolje zapošljivosti organiziramo i Tjedan karijera tijekom kojeg predstavljamo uspješne studente koji su se ostvarili na različitim područjima javnoga i društvenoga života. Osim toga, Fakultet trajno skrbi i o budućim potrebama s obzirom na znanstveno-nastavno osoblje te potiče najizvrsnije studente, prema području njihova interesa, da nastave poslijediplomski studij na uglednim europskim učilištima.

Neprekidan razvoj studijskih programa

Novo vrijeme pred nas stavlja i nove izazove. Demografska kriza, uzrokovana ponajviše padom nataliteta i odlaskom mladih u inozemstvo, što dovodi do opadanja broja studenata, ali i zasićenosti određenim zanimanjima na tržištu rada, zahtijeva izradu novih studijskih programa koji će odgovoriti zahtjevima današnjega vremena. Stoga, s pogledom u budućnost, u završnoj smo fazi elaborata specijalističkih studija: Pastoral kriznih situacija te Bolničko dušobrižništvo i duhovna dimenzija palijativne medicine. U suradnji s KBF-om Sveučilišta u Sarajevu pristupili smo izradi doktorskoga studija u specijalizaciji iz Religiozne pedagogije i katehetike te Ekumenske teologije i međureligijskoga dijaloga. U suradnji s fakultetima osječkoga Sveučilišta pokrenute su inicijative za novim oblicima združenoga studija. Osim toga, u izradi je i program cjeloživotnoga obrazovanja za suradnike i animatore u pastoralu župne zajednice.

Suzana VULETIĆ, Vladimir DUGALIĆ, Antonija PRANJKOVIĆ

Možda ste propustili...