Učionica

Nastava na daljinu na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu
Objavljeno 25. travnja, 2020.
Nastava na daljinu održava se na razne načine, pomoću platformi: Loomen, Microsoft teams, Google Classroom, ali i izravnim radom na daljinu sa studentima, snimanjem predavanja.

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek redovito, prema rasporedu, održava nastavu na daljinu iz svih predmeta. U ovom trenutku uopće se ne održava nastava iz kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura. Dva kolegija trenutačno se ne izvode jer su rasporedom predviđeni za izvođenje blokovske nastave u svibnju i lipnju: Osnove teorije arhitekture (preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam, šesti semestar) i Inženjerska geologija (preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo). Oba nositelja tih kolegija naši su vanjski suradnici (iz Zagreba) koji su potvrdili da su pripremljeni za nastavu na daljinu.

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek odmah je reagirao na novonastalu situaciju te je 13. ožujka objavljena obavijest za studente na mrežnoj stranici: http://www.gfos.unios.hr/vazna-obavijest-za-studente u kojoj se, među ostalim, navodi: „Naglašavam da je uključivanje u nastavni proces obvezno kao i redovita nastava.”, a dane su i upute i poveznice studentima svih studija, prema godinama studija, da se prijave sa svojim e-adresama te upišu u posebno kreirane obrasce svoj broj telefona i odgovore na pitanje koriste li se Viberom ili WhatsApp aplikacijom, a sve u svrhu osiguranja kontakta sa studentima.

U nastavu na daljinu uključeni su svi studijski programi: preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – redoviti studij, preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – izvanredni studij, specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo i razlikovna godina za stjecanje uvjeta za upis na diplomski sveučilišni studij.

Nastava na daljinu održava se na razne načine, pomoću platformi: Loomen, Microsoft teams, Google Classroom, ali i izravnim radom na daljinu sa studentima, snimanjem predavanja i slično. Predstojnici zavoda dužni su svakog četvrtka dekanu dostaviti informaciju o tome ne izvodi li se koji od kolegija.

Ovom prilikom moram pohvaliti sve nastavnike Građevinskoga i arhitektonskoga fakulteta Osijek, naše vanjske suradnike, a pogotovo vanjske suradnike koji su iz Zagreba, za trud koji su uložili da se nastava i dalje održava. Kao dekan ponosan sam na svoje zaposlenike.

Damir VAREVAC

Možda ste propustili...