Učionica

COVID-19 semestar Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek
Objavljeno 25. travnja, 2020.
Laboratorijske vježbe i sve oblike terenske nastave većim dijelom odgađamo i u rasporedu planiramo realizaciju pred kraj semestra ili u eventualnoj nadoknadi tijekom lipnja

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek u ljetnom semestru akademske godine 2019./2020. prema izvedbenom planu nastave izvodi redovitu nastavu iz 193 kolegija. Pri tome na preddiplomskim stručnim studijima izvodi 30 kolegija, na pet smjerova preddiplomskoga sveučilišnog studija Poljoprivreda izvodi 97 kolegija i na sedam diplomskih sveučilišnih studija 66 kolegija.

Prve upute Ministarstva znanosti i obrazovanja RH i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku već tijekom prve polovice ožujka usmjerile su nas k organizaciji dodatnih komunikacijskih kanala za nastavnike i studente uz izgradnju e-kolegija na Merlin sustavu. Obustavu kontaktne nastave 16. ožujka 2020. dočekali smo sa svega desetak spremnih e-kolegija, ali su već bili organizirani novi komunikacijski kanali i otvoreni pristupi nastavnicima za sve kolegije na Merlin sustavu za e-učenje. Svi su nastavnici prihvatili obvezu izgradnje e-kolegija upotrebom Merlin sustava, uz mogućnost zadržavanja e-kolegija izgrađenih na drugim platformama (Loomen, Google Classroom i slično) što uključuje obvezno pohranjivanje cjelovitoga nastavnog materijala (informacije o kolegiju, udžbenički materijali, prezentacije, zadatci, seminari, upute) i izgradnju audio- i videomaterijala za tjednu komunikaciju sa studentima. Tjedna je obveza nastavnika komunikacija sa studentima u vrijeme predviđeno rasporedom nastave za svaki kolegij uz preporuku provedbe mrežne nastave upotrebom virtualnih soba, webinara i drugih načina interaktivne komunikacije.

U cilju organizirane komunikacije nastavnika i studenata izrađene su skupne službene adrese e-pošte za sve studente upisane na pojedinu godinu studijskoga programa što uključuje AAI@EduHr elektroničke identitete svih studenata. Skupne adrese e-pošte nastavnici koriste uz Merlin kao interni fakultetski način komunikacije sa studentima uz obvezno uključivanje u komunikaciju koordinatora za nastavu pojedinih zavoda, voditelja studijske godine i prodekana za nastavu i upravljanje kvalitetom. Tako je osiguran nadzor obvezne tjedne komunikacije.

Danas Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek na Merlin sustavu za e-učenje ima 241 kolegij koji je, naravno, različitih razina izgrađenosti što osim planiranih kolegija ljetnoga semestra uključuje i dio kolegija budućega zimskog semestra. U ovom trenutku ukupno je 90,32 % kolegija zimskoga semestra izgrađeno na Merlin sustavu, a ostali su na sustavima Loomen ili Google Classroom. Pred nama je još minimalno sedam tjedana nastave tijekom kojih ćemo raditi na usavršavanju mrežne nastave povećanjem broja i kvalitete audio- i videoprezentacijskih materijala i upotrebom virtualnih soba.

S obzirom na to da je teško predvidjeti dinamiku jenjavanja epidemije, pripremamo se za mogući završetak akademske godine bez povratka klasičnoj kontaktnoj nastavi što predstavlja važne izazove u nekoliko segmenata nastave i provjere znanja:



l laboratorijske vježbe i svi oblici terenske i praktične nastave

l stručna praksa

l parcijalni ispiti i kolokviji, tj. provjera znanja tijekom semestra

l prijava i ocjena završnih radova

l prijava, ocjena i javna obrana diplomskih radova



Laboratorijske vježbe i sve oblike terenske nastave većim dijelom odgađamo i u rasporedu planiramo realizaciju pred kraj semestra ili u eventualnoj nadoknadi tijekom lipnja. Svjesni smo, međutim, da možda neće biti moguće realizirati vježbe na dosadašnji način pa već provodimo teorijski dio pripreme studenata za laboratorijske i terenske vježbe kako bi spremni s tzv. ulaznim znanjem i u manjim skupinama (sukladno dopuštenom broju studenata u skupinama) učinkovitije pohodili laboratorijske i terenske vježbe. U ovom segmentu također pripremamo audio- i videosnimke laboratorijskih vježbi koje su u izvedbenom planu nastave ljetnoga semestra.

Stručnu praksu preddiplomskih i diplomskih studija do sada nismo provodili jer ih studenti i nastavnici ne mogu realizirati mrežnom nastavom. Fakultetsko vijeće donijelo je nekoliko odluka koje će nam omogućiti realizaciju praktičnog dijela nastave, ali to ipak ovisi o propisima i uputama koje će biti na snazi u vezi s epidemijom bolesti COVID-19 uzrokovanoj virusom SARS-CoV-2. Prvo, početak provedbe stručne prakse odlukom Fakultetskoga vijeća odgođen je do 15. lipnja. Nadalje, Fakultet trenutačno dogovara način realizacije stručne prakse s partnerima iz privrede, a ključne su odluke Fakultetskoga vijeća da se na stručnu praksu upućuje najviše tri do pet studenata određenoga studijskog programa/smjera po terminu. Termin stručne prakse, vrstu aktivnosti i mjesto realizacije predlažu Fakultet i partner iz privrede, a biraju studenti u skladu s mjestom boravka ili prebivališta. U slučaju nastavka mjera ograničenja kretanja i javnoga okupljanja koji će otežati ili onemogućiti realizaciju stručne prakse na navedeni način, studentima će biti omogućeno predlaganje mjesta provedbe stručne prakse prema njihovu mjestu prebivališta, odnosno boravišta. Fakultet će svakom studentu elektroničkim putem dostaviti uputnicu za obavljanje stručne prakse i uputu o postupanju te omogućiti predavanje dnevnika prakse elektroničkim putem uz pomoć Merlin sustava za e-učenje.

Provjera znanja tijekom semestra, tj. parcijalni ispiti i kolokviji trenutačno su otežani jer ih ne možemo realizirati na dosadašnji način. Stoga je Fakultetsko vijeće stavilo u mirovanje odredbu Pravilnika o ocjenjivanju i vrednovanju studenata FAZOS-a po kojoj je student obvezan tijekom nastave prikupiti minimalno 40 bodova kao preduvjet pristupanju završnom ispitu. Međutim, nastavnici mogu provoditi neprekidnu evaluaciju rada i znanja studenata parcijalnim ispitima/kolokvijima u okviru e-kolegija i ugraditi ocjenu rada i znanja studenta u završnu ocjenu u skladu s preporukama Sveučilišta (sve termine ispitivanja prethodno dogovoriti sa studentima, a svakoj e-provjeri znanja mora prethoditi probno e-ispitivanje kako bi se studenti dobro upoznali s načinom rada i ocjenjivanja).

Fakultetsko vijeće FAZOS-a također je donijelo odluke o postupku prijave, odobrenja teme, izrade, predaje, ocjene i obrane završnoga ili diplomskoga rada za vrijeme epidemije bolesti COVID-19. Odluke omogućuju podnošenje svih zahtjeva, evaluaciju i donošenje odluka elektroničkim putem bez obveze fizičkoga sastanka studenta, mentora i članova povjerenstava. Također, produljen je rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu teme završnoga rada do 15. svibnja 2020. godine.

Obrana je diplomskoga rada javna i odluka Fakultetskoga vijeća omogućuje studentu i članovima povjerenstva virtualnu nazočnost obrani, tj. obranu bez dolaska u zgradu Fakulteta. Postupak virtualne obrane diplomskog rada vrlo je jednostavan i detaljno je propisan odlukom Fakultetskoga vijeća. Radi omogućavanja virtualne obrane diplomskoga rada, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek opremio je dvije predavaonice videokonferencijskom opremom što omogućuje zasebnu virtualnu nazočnost i potpunu dvosmjernu komunikaciju studenta i svih članova povjerenstva. Istovremeno, opremljene su predavaonice predviđene za 70 i 30 studenata uz klasičnu kontaktnu nastavu i omogućuju istovremenu fizičku nazočnost članova povjerenstva i zainteresirane javnosti uz poštivanje propisanoga razmaka i/ili virtualnu nazočnost studenta, članova povjerenstva i javnosti.

Navedenom se opremom, bude li potrebno, možemo na isti način koristiti i za provedbu završnih ispita uz fizičku i/ili virtualnu nazočnost većega broja studenata i astavnika.

Zdenko LONČARIĆ

Možda ste propustili...