Ekonomija
HRVATSKI ŠUMSKI RESURSI I ODRŽIVO GOSPODARENJE

Tolušić: Šumarstvo je važan pokretač razvoja ruralnih prostora RH
Objavljeno 13. srpnja, 2019.
Godišnja iskorištena drvna zaliha manja je od godišnjeg prirasta šuma, čime se osigurava budućnost održivog gospodarenja i ravnoteže šumskih ekosustava

Šume u Hrvatskoj imaju osobitu zaštitu. One reguliraju lokalne, regionalne i globalne klimatske prilike, štite tlo od erozije, reguliraju slivna područja i hidrološke sustave, a značajno utječu i na kvalitetu zraka i voda. Glavna odlika naših šuma je da su 95 % prirodne s velikim bogatstvom bioraznolikosti.

Ukupna površina šuma i šumskoga zemljišta u Hrvatskoj je 2.759.039,05 hektara što čini 48,7 % kopnene površine države. Šume u državnom vlasništvu u ukupnoj vlasničkoj strukturi šuma sudjeluju sa 76 %, a privatne šume sa svega 24 %. Prema vrsti drveća najzastupljenija je bukva (36 %), hrast lužnjak (12 %), hrast kitnjak (10 %), obični grab (9 %), jela (8 %), poljski jasen (3 %), smreka (2 %) te ostale vrste (20 %).

Ukupna drvna zaliha šuma u Hrvatskoj iznosi 418,6 milijuna kubičnih metara, od čega privatni šumoposjednici u ukupnoj drvnoj zalihi sudjeluju s 83,7 milijuna kubičnih metara. Godišnji prirast drvne zalihe iznosi oko 10 milijuna kubičnih metara, od čega je 8 milijuna kubičnih metara u šumama kojima gospodare Hrvatske šume, a 2 milijuna kubičnih metara u šumama privatnih šumoposjednika. Godišnji propisani etat za šume u državnom vlasništvu je 6,4 milijuna kubičnih metara, dok je etat u šumama privatnih šumoposjednika 1,5 milijuna kubičnih metara. Spomenute brojke govore nam da je godišnja iskorištena drvna zaliha manja od godišnjeg prirasta šuma, čime se osigurava budućnost održivog gospodarenja i održavanje prirodne ravnoteže šumskih ekosustava.

Ugovoren 131 projekt
Šumarstvo i povezani sektori važan su pokretač razvoja ruralnog prostora, pa je financiranje određenih aktivnosti poput ulaganja u šumarsku infrastrukturu, konverziju degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura, uspostavu i uređenje poučnih staza i vidikovaca, ali i ulaganja u marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda uvrštene u Program ruralnog razvoja RH i do sada je ugovoren 131 projekt koji se sufinancira s 270 milijuna kuna. Od toga je 46 projekata sufinanciranih s 46 milijuna kuna u pet slavonskih županija.

Podizanje stupnja energetske učinkovitosti, ekološke prihvatljivosti te ukupne ekonomičnosti u preradi drva i proizvodnji namještaja važan je čimbenik u podizanju njihove konkurentnosti. Za većinu kogeneracijskih postrojenja, energent osigurava trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o., koje su sklopile ugovore o kupoprodaji za ukupno 772.653 m³. Od ukupno ugovorene količine energenta, za kogeneracijska postrojenja koja su brojčano najviše zastupljena na području Slavonije otpada 42 %.

Za gospodarenje šumama privatnih šumoposjednika donesen je Operativni godišnji plan na temelju kojega privatni šumoposjednici ostvaruju pravo na radove gospodarenja šumama, a za njegovu provedbu u 2019. godinu osigurana su 42 milijuna kuna.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje prijave za financiranje dijela radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika za 2020. godinu iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma. Dobivenim sredstvima može se financirati prirodna obnova šuma, umjetna obnova šuma, njega šuma, podizanje novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu, sanacija i obnova šuma oštećenih biotskim i abiotskim čimbenicima, zaštite šuma od štetnih organizama i požara (suzbijanje biljnih bolesti, suzbijanje biljnih štetnika, suzbijanje glodavaca, podizanje, održavanje i uklanjanje zaštitnih ograda, zaštita od divljači i domaćih životinja, orezivanje donjih grana u kulturama i sastojinama crnogorice te izrada, postavljanje i održavanje zaštitnih brklji), i održavanja izvora, bunara i cisterni.

Obnova šuma
Pravo podnošenja prijave za financiranje imaju privatni šumoposjednici upisani u Upisnik privatnih šumoposjednika. Mali šumoposjednik može podnijeti prijavu za financiranje svih radova koji su predmet javnog poziva, a srednji i veliki šumoposjednik može podnijeti prijavu za financiranje podizanja novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu, sanaciju i obnovu šuma, zaštitu šuma od štetnih organizama i požara te za održavanja izvora, bunara i cisterni.

”Mi ne skrbimo samo o državnim šumama nego pomažemo i privatnim šumoposjednicima da očuvaju svoje šume. Privatne šume u Hrvatskoj čine četvrtinu ukupnih šumskih područja naše zemlje i važno je s njima pravilno gospodariti. I zato dajemo novac za njegu šuma, pošumljavanja neobraslih šumskih površina i sanacija oštećenih šuma, uključujući trošak šumskih sadnica. Iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma osigurali smo 42 milijuna kuna“, izjavio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić. Javni poziv otvoren je do 15. prosinca 2019. godine, a sve dodatne informacije vezane uz pripremu i podnošenje prijava mogu se dobiti na privatne.sume@mps.hr.

Zdenka Rupčić
Potpore za šumske mjere iz Programa ruralnog razvoja
TRENDOVI U DRVNOJ INDUSTRIJI
Cilj je izvoziti namještaj hrvatskog dizajna
 
Prerada drva i proizvodnja namještaja imaju značajnu ulogu u nacionalnom gospodarstvu, primarno zbog svoje rasprostranjenosti u slabije razvijenim područjima gdje su najčešće jedina gospodarska djelatnost i jedini izvor zapošljavanja. Kao radno intenzivne djelatnosti zapošljavaju 11 % ukupno zaposlenih u prerađivačkoj industriji u Hrvatskoj, s udjelom od 7 % prema ukupnom prihodu. Izvoznu orijentaciju, svoju bitnu značajku, potvrđuju udjelom od 8 % u ukupnom hrvatskom izvozu. U izvozu dominiraju polufinalni proizvodi i parket, ali u posljednje vrijeme sve se više govori o hrvatskom dizajniranom namještaju. Iako je izvoz u ovom segmentu prilično skroman, s tendencijom rasta, svakako je vrijedan spomena, jer se ne izvozi sirovina, nego se pretvara u finalni proizvod vrlo visoke dodane vrijednosti.
Ulaganje u modernizaciju preduvjet je za rast izvoza
Uvidjevši potrebu za strateškim određenjem njihova razvoja s naglaskom na proizvodnju namještaja i proizvode više dodane vrijednosti, Vlada RH donijela je Strategiju razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja od 2017. do 2020., s akcijskim planom provedbe. Potiče se ulaganje u modernizaciju tehnologije kao preduvjeta za ozbiljnije izvozne ambicije, u povećanje prostornih kapaciteta kao preduvjeta za optimizaciju proizvodnog procesa, povećanje tehnoloških kapaciteta te poboljšanje uvjeta rada, potom ulaganje u nove vlastite inovativne proizvode i dizajn kao alate tržišne prepoznatljivosti, u nastupe na sajmovima kao marketinški alat te u informacijsko-komunikacijsku tehnologiju kao kompetenciju za novo doba. Na temelju godišnjih programa potpore male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja u Republici Hrvatskoj, do sada je poduzetnicima dodijeljeno ukupno 105 milijuna kuna za sufinanciranje 212 investicijskih ulaganja, a od toga na proizvođače sa sjedištem i proizvodnjom u Slavoniji otpada ukupno 38,5 milijuna kuna. U 2019. godini za istu namjenu Ministarstvo poljoprivrede osiguralo je 40 milijuna kuna. n
Za zaštitu šuma od požara Financirali osposobljavanje 6000 vatrogasaca i nabavili više od 70 vatrogasnih vozila
Ministarstvo poljoprivrede nabavilo je 74 vozila za vatrogasce te financiralo osposobljavanje 6000 vatrogasaca. U završnoj fazi je nabava 2200 kompleta zaštitne opreme za vatrogasce. Naime, nakon 2017. godine, jedne od najzahtjevnijih godina kada je u pitanju zaštita šuma od požara, dogovorena je veća zaštita šuma kroz preventivu – odnosno podizanje operativne sposobnosti naših vatrogasaca. Zbog toga je Ministarstvo poljoprivrede iniciralo izmjenu Pravilnika na temelju kojega se iz sredstava naknade za općekorisne funkcije šuma (OKFŠ) financira dio aktivnosti vatrogasnih zajednica. Izmjenama Pravilnika povećano je izdvajanje za vatrogasne djelatnosti s dotadašnjih pet % na 20 % od ukupno prikupljenih sredstava OKFŠ-a, što je godišnje povećanje s dotadašnjih deset milijuna kuna na 40 milijuna kuna. Tim sredstvima financira se nabava opreme i osposobljavanje pripadnika vatrogasnih postrojbi, i to ne samo onih na kršu, kao do sada, nego s područja cijele Hrvatske. Naime, tijekom protupožarne sezone vatrogasne postrojbe s kontinenta dislocirane su na priobalju i otocima kao ispomoć i sastavni su dio sustava vatrogastva u borbi protiv požara otvorenog prostora. “Njega i održavanje naših šuma uvelike ovisi o preventivi. Ograničenim namjenskim sredstvima treba racionalno upravljati i njima rješavati one probleme koji će u najkraćem razdoblju dati rezultat – a to je brzo otkrivanje i sprječavanje širenja požara, kroz osposobljavanje i opremanje naših vatrogasaca“, izjavio je ministar Tolušić te dodao: “Vjerujemo da će ova mjera, uz novi sustav videonadzora protupožarnim kamerama u četiri dalmatinske županije, a koju smo financirali lani s 20 milijuna kuna, kao i sa šest bespilotnih letjelica koje smo ove godine nabavili kroz ribarstveni EU fond, dugoročno osigurati bolju operativnu sposobnost hrvatskih vatrogasaca, a time i bolju zaštitu naših šuma“.Ministarstvo poljoprivrede provelo je postupak javne nabave vozila i opreme i to za 2000 kompleta za šumske požare (požari otvorenog prostora), čizme, kombinezoni, rukavice i dr., te 200 kompleta za strukturne požare (požari zatvorenog prostora). Nabavljeno je ukupno 74 vozila, od čega su 46 kombija te 28 pick up vozila. Ministarstvo poljoprivrede osigurat će sredstva za četverogodišnje razdoblje kako bi još značajnije unaprijedilo operativnu sposobnost naših vatrogasaca. n
Hrvatski izložbeni prostor u Berlinu 2020. bit će izrađen od hrvatskog drva
Hrvatska je zemlja partner Međunarodnog zelenog tjedna u Berlinu 2020. godine, kada i predsjeda Europskim vijećem. Zeleni tjedan, koji se održava od 17. do 26. siječnja 2020., jedinstvena je međunarodna izložba i vodeći svjetski sajam prehrambene industrije, poljoprivrede i hortikulture. Bit će to važno mjesto prezentacije naše proizvodnje, ali i sklapanja novih partnerskih odnosa. Cijeli hrvatski izložbeni prostor na Zelenom tjednu bit će izrađen od hrvatskog drva i namještaja. n
Šumsko zemljište stočarima u zakup na deset godina
Šumska zemljišta kao poljoprivredni resurs dajemo našim stočarima radi unaprjeđenja cjelokupnog sektora, pa je Ministarstvo poljoprivrede donijelo propise koji će to osigurati. Šumsko zemljište može se dati u zakup na deset godina radi korištenja u svrhu ispaše stoke (pašarenja), uzgajanja drvenastih kultura kratkih ophodnji (proizvodnja biomase), razvoj turističke djelatnosti u ruralnim krajevima, rekreaciju i sport te druge namjene propisane Uredbom. “Stočarima dajemo u zakup šumsko zemljište sukladno njihovim potrebama za površinom, odnosno na temelju posjeda stoke. Domicilnim i mladim stočarima, kao i onima koji su uredni dosadašnji zakupnici, a nemaju dovoljno zemljišta prema broju uvjetnih grla, dali smo pravo prvenstva na javnom pozivu za zakup“, rekao je ministar Tolušić. Provedba javnih poziva za zakup šumskog zemljišta stvorit će preduvjete za razvoj stočarstva u ruralnim područjima kroz osiguranje dovoljnih površina za pašarenje našim stočarima, što će imati i financijski efekt kroz ostvarivanje prava na izravna plaćanja. Prvi put ovom uredbom omogućava se i zakup šumskog zemljišta u svrhu osnivanja i uzgajanja drvenastih kultura kratkih ophodnji za proizvodnju biomase za energetske svrhe te razvoj bioekonomije.
Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

NEKI ĆE BACITI I DO 50 % URODA GROŽĐA

Vodeći vinari smanjuju proizvodnju vina zbog velikog pada potražnje

2

OPORAVAK ZAHVALJUJUĆI MJERAMA

Porast hrvatske industrije prvi put od veljače

3

RADILI KRAĆE I ZADRŽALI POSAO

Primanja radnika u Njemačkoj 2,2 % niža