Učionica
STIPENDIJE I POTPORE REDOVITIM STUDENTIMA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.

Studentima Sveučilišta u Osijeku dodijeljene 122 stipendije i 1 potpora
Objavljeno 13. travnja, 2019.
Rang-liste za pojedine kategorije objavljene su 27. ožujka 2019. godine na mrežnim stranicama Sveučilišta u Osijeku

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2018./2019. redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Osijeku objavljen je na internetskim stranicama Sveučilišta s rokom za prijave od 1. veljače 2019. godine do 15. veljače 2019. godine.

Ukupno 120 predviđenih stipendija dodjeljivalo se u trima kategorijama i nekoliko potkategorija, a dodjela pet potpora predviđena je studentima u stanju socijalne potrebe u kategoriji D.)

Ukupno četiri kategorije
A.) Stipendije za izvrsnost dodjeljivale su se izvrsnim redovitim studentima koji studiraju na preddiplomskim sveučilišnim, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima te preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima na znanstveno-nastavnim i znanstveno/umjetničko-nastavnoj sastavnici Sveučilišta u Osijeku, uz sljedeće uvjete:

A1.) za studente viših godina studija – da su stekli 60 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini i ostvarili težinski prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija prema kojem ulaze u 10 % najuspješnijih studenata na studiju sukladno kriterijima matične znanstveno-nastavne ili znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice na kojoj studiraju;

A2.) za studente prve godine preddiplomskoga sveučilišnog i preddiplomskog stručnog studija te prve godine integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija – da se nalaze na rang listi među 10 % najuspješnijih kandidata prema uvjetima i kriterijima matične znanstveno-nastavne ili znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice (rezultati državne mature i/ili rezultati razredbenog postupka);

A3.) za studente upisane u prvu godinu diplomskoga sveučilišnog studija i u prvu godinu specijalističkoga diplomskog stručnog studija – da se nalaze na rang listi među 10 % najuspješnijih kandidata prema uvjetima i kriterijima matične znanstveno-nastavne ili znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice (rezultati državne mature i/ili rezultati razredbenog postupka) ili težinski prosjek ocjena svih položenih ispita na prethodnoj razini studija;

A4.) za studente upisane u više godine preddiplomskoga, diplomskog ili integriranog studija te za studente upisane u prvu godinu diplomskoga sveučilišnog studija na znanstveno/umjetničko-nastavnoj sastavnici – da su ostvarili težinski prosjek ocjena 4.000.

Od 55 stipendija za izvrsnost A.), Sveučilište u Osijeku dodjeljivalo je u: A1.) 30 stipendija, A2.) 10 stipendija; A3.) 10 stipendija te A4.) 5 stipendija. Pri vrjednovanju prijava prednost su imali studenti koji imaju i druga postignuća tijekom studija kao što su Rektorova nagrada, dekanova/pročelnikova nagrada te druge nagrade i priznanja tijekom studija, objavljeni radovi (znanstveni ili stručni) kao i uspjesi na natjecanjima državne ili međunarodne razine, a za umjetničke studije vrjednovani su ostvareni javni umjetnički nastupi i umjetničke izložbe. Broj studentskih stipendija za izvrsnost u kategorijama A1.) – A3.) koje se dodjeljuju pojedinoj sastavnici određivao se sukladno članku 20. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta u Osijeku za svaku sastavnicu posebno, i to tako da se predviđen ukupan broj stipendija za izvrsnost množio s postotnim udjelom koji redoviti studenti sastavnice čine u odnosu na ukupan broj redovitih studenata na Sveučilištu.

Studenti u stanju
socijalne potrebe
Stipendije u kategoriji C.) studentima u stanju socijalne potrebe dodjeljivale su se redovitim studentima koji studiraju na nekom od studija Sveučilišta u Osijeku za jednu od navedenih kategorija: C1.) studenti slabijega socijalno-ekonomskog stanja; C2.) studenti s invaliditetom; C3.) studenti koji pripadaju potencijalno ranjivim skupinama.

Za dodjelu stipendija u okviru kategorije C1.) studenti su trebali ispuniti dva kriterija: da im prosječno ostvaren mjesečni prihod po članu obitelji ne prelazi 70 % proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom i da dostave izjavu o broju članova obitelji. Uz bodovanu vrijednost navedenih vrjednovao se i težinski prosjek ocjena na prethodnoj godini studija te dodatna postignuća tijekom studija. Za dodjelu stipendije u okviru kategorije C2.) mogli su se natjecati studenti koji prema rješenju Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje imaju utvrđen udio tjelesnog oštećenja 60 % ili više. Pri vrjednovanju uzimao se u obzir utvrđen udio tjelesnog oštećenja te kriteriji uspješnosti u studiju, težinski prosjek ocjena na prethodnoj godini studija, odnosno uspjeh na državnoj maturi te dodatna postignuća tijekom studija. U kategoriju C3.) mogli su se prijaviti redoviti studenti koji žive u obitelji s troje ili više malodobne djece (kojem su brat ili sestra predškolske dobi ili u sustavu osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga obrazovanja); koji je roditelj; čiji je roditelj hrvatski branitelj – 100 % invalid; koji je bez odgovarajuće roditeljske skrbi (studenti koji dolaze iz udomiteljskih obitelji, dječjih domova ili odgojnih institucija, studenti bez obaju roditelja) te koji je korisnik stalne pomoći za uzdržavanje sukladno zakonu koji regulira socijalnu skrb. Uz bodovanu vrijednost socijalnih uvjeta vrjednovao se težinski prosjek ocjena na prethodnoj godini studija, odnosno uspjeh na državnoj maturi te dodatna postignuća tijekom studija. Od ukupno 60 stipendija u kategoriji C.), 50 stipendija dodjeljivalo se u C1.), 5 stipendija dodjeljivalo se u C2.) te 5 stipendija u C3.).

Potpore studentima
Sveučilište je u kategoriji D.) dodjeljivalo i pet potpora studentima u stanju socijalne potrebe, i to: redovitim studentima viših godina koji studiraju na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta u Osijeku.

Potpore se dodjeljuju studentima za pokriće troškova studija (školarine) u iznosu od 50 % do 100 % iznosa školarine tako da se, prema ukupnom broju za dodjelu studentskih potpora, 50 % dodjeljuje za iznos od 50 % školarine i 50 % za iznos od 100 % školarine. Za ostvarivanje prava na potporu studenti su trebali ispuniti sljedeća dva kriterija: da im prosječno ostvaren mjesečni prihod po članu obitelji ne prelazi 70 % proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom te dostaviti izjavu o broju članova obitelji. Uz kriterij socijalnih uvjeta vrjednovao se i težinski prosjek ocjena na prethodnoj godini studija te dodatna postignuća tijekom studija.
Damir ŠPANIĆ
Studenti aktivni športaši

Ukupno pet stipendija u kategoriji B.) studentima aktivnim športašima dodjeljivalo se izvrsnim redovitim studentima koji studiraju na nekoj od sastavnica Sveučilišta u Osijeku, koji su aktivni članovi športske udruge/kluba, sveučilišne športske ekipe ili nacionalne sveučilišne športske ekipe, uz uvjet da im je težinski prosjek svih ocjena na studiju iznosio minimalno 3,500. Pri vrjednovanju postignuća u obzir se uzimala uspješnost tijekom studija te dodatna postignuća: Rektorova nagrada, dekanova/pročelnikova nagrada te druge nagrade i priznanja tijekom studija.
Iznos stipendije – 900 kuna mjesečno

Ukupan iznos stipendije za izvrsnost, stipendija studentima aktivnim športašima te stipendija studentima u stanju socijalne potrebe iznosi 10 800 kuna, odnosno 900 kuna mjesečno tijekom jedne akademske godine.

REZULTATI NATJEČAJA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU ZA DODJELU STIPENDIJA I POTPORA

Prijavila se 262 studenta, 233 prijave bile u skladu s uvjetima Natječaja

 

Na Natječaj Sveučilišta u Osijeku za dodjelu stipendija i potpora prijavila su se ukupno 262 studenta, od kojih je 233 ispunjavalo uvjete, a prijave 29 studenata nisu bile u skladu s uvjetima Natječaja.

Uvidom u rang-liste pojedine kategorije Povjerenstvo za dodjelu studentskih stipendija i potpora redovitim studentima Sveučilišta u Osijeku za akademsku godinu 2018./2019. utvrdilo je sljedeće:

A.) stipendije za izvrsnost ‒ prijavila su se ukupno 152 studenta koji ispunjavaju uvjete Natječaja, a dodjeljuje se ukupno 55 stipendija prema sljedećim potkategorijama: A1.) 30 stipendija, A2.) 10 stipendija, A3.) 10 stipendija i A4.) 5 stipendija;

B.) stipendije studentima aktivnim športašima ‒ prijavilo se 8 studenata koji ispunjavaju uvjete, a dodijeljeno je 5 stipendija;

C.) stipendije studentima u stanju socijalne potrebe – prijavio se ukupno 71 student koji ispunjava uvjete Natječaja, a dodjeljuje se ukupno 60 stipendija u sljedećim potkategorijama: C1.) 50 stipendija, C2.) 5 stipendija, C3.) 5 stipendija;

D.) potpore studentima u stanju socijalne potrebe – prijavio se 1 student koji ispunjava uvjete Natječaja, a za navedenu kategoriju Sveučilište dodjeljuje ukupno 5 potpora.

Povjerenstvo je utvrdilo kako se, u skladu s člankom 20. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta u Osijeku, broj studentskih stipendija za izvrsnost u kategorijama A1.) – A3.) dodjeljuje za svaku sastavnicu Sveučilišta posebno. Ukupan broj prijava po pojedinim sastavnicama i broj dodijeljenih stipendija prikazan je u tablici.

Povjerenstvo je, nadalje, utvrdilo kako je na pojedinim sastavnicama ostao višak stipendija u pojedinim potkategorijama u odnosu na ostale gdje je bilo više prijavljenih nego predviđenih stipendija. Stoga je predložilo da se preostale stipendije dodijele studentima unutar iste potkategorije, i to: unutar potkategorija: A1.) studenti viših godina studija i A2.) studenti prve godine preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija i preddiplomskoga stručnog studija, a kako bi ukupan broj predviđenih stipendija za pojedinu potkategoriju ostao isti. Potom je Povjerenstvo utvrdilo kako je nakon preraspodjele unutar sastavnica ostalo ukupno šest stipendija koje se mogu dodijeliti studentima koji nisu temeljem prethodne preraspodjele ostvarili pravo na stipendije. Slijedom navedenog, Povjerenstvo je odlučilo predložiti da se preostalih šest stipendija dodjeli studentima unutar potkategorija, i to u potkategoriji A1.) trima studentima i u potkategoriji A2.) trima studentima.

Zatim je utvrdilo da se za kategoriju D.), potpore studentima u stanju socijalne potrebe, prijavio jedan student, a predviđeno je pet potpora pa je Povjerenstvo odlučilo predložiti prenamjenu novčanih sredstava predviđenih za potpore studentima u stanju socijalne potrebe u vidu dvije stipendije, i to: u korist potkategorije C1.) studentima slabijega socijalno-ekonomskog stanja 1 stipendija te potkategorije C2.) studentima s invaliditetom 1 stipendija.

Navedeni prijedlog Povjerenstva prihvatio je Odbor za financijsko poslovanje i proračun te je Senat Sveučilišta u Osijeku na sjednici održanoj 27. ožujka 2019. donio Odluku o dodjeli stipendija i potpora prema kategorijama:

A.) stipendije za izvrsnost (ukupno 55 stipendija): A1.) 30 stipendija, A2.) 10 stipendija, A3.) 10 stipendija, A4.) 5 stipendija; B.) stipendije studentima aktivnim športašima – 5 stipendija; C.) stipendije studentima u stanju socijalne potrebe (ukupno 62 stipendije): C1.) 51 stipendija, C2.) 6 stipendija, C3.) 5 stipendija te D.) 1 potpora.

Damir ŠPANIĆ
Članovi Povjerenstva

Povjerenstvo za dodjelu studentskih stipendija i potpora redovitim studentima Sveučilišta u Osijeku za akademsku godinu 2018./2019. radilo je u sastavu: prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente (predsjednik) te članovi prof. dr. sc. Zdenko Lončarić, prodekan za nastavu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek; izv. prof. dr. sc. Tomislav Matić, prodekan za nastavu i studente Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek; Vinko Vidmar, student Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku i Tamara Mazur, studentica Filozofskoga fakulteta Osijek.
Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

ODRŽANA 23. SMOTRA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Maturantima predstavljena znanja i iskustva sveučilišnih sastavnica

2

FRAN IVAN ŠKORIĆ, NOVI PREDSJEDNIK STUDENTSKOGA ZBORA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Studenti trebaju još više prepoznati Studentski zbor kao partnera u rješavanju svojih problema u sustavu studiranja

3

ODRŽANA 2. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU U AKADEMSKOJ GODINI 2019./2020.

Nastavnici i suradnici na razini Sveučilišta od studenata dobili prosječnu ocjenu 4,562