Učionica
FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK

Stvaraju nova znanja i stručnjake iz humanističkih i društvenih znanosti
Objavljeno 12. listopada, 2018.

Gordana LESINGER, Leonard PON
Filozofski je fakultet Osijek znanstveno-nastavna sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koja većinu drugih nadmašuje po broju studenata i nastavnika, po broju studijskih programa, ali i po broju ostalih aktivnosti koje se izvode na godišnjoj razini. Fakultet predstavljamo s osobitim osvrtom na aktivnosti i rezultate rada koji proizlaze iz protekloga razdoblja.


Filozofski fakultet Osijek trenutačno ima deset ustrojbenih jedinica koje samostalno izvode nastavu svojih studijskih programa. To su: Odsjek za engleski jezik i književnost, Odsjek za filozofiju, Odsjek za hrvatski jezik i književnost, Odsjek za informacijske znanosti, Odsjek za njemački jezik i književnost, Odsjek za pedagogiju, Odsjek za povijest, Odsjek za psihologiju, Katedra za mađarski jezik i književnost te Katedra za sociologiju. Uz to, postoji i Katedra za zajedničke sadržaje koja izvodi nastavu stranih jezika za nefilološke studijske smjerove, nastavu informatike te nastavu tjelesne i zdravstvene kulture. Pojedini se odsjeci sastoje od dviju ili više katedri kojih na razini Fakulteta ima 24.
Na Fakultetu trenutačno studira približno 1500 studenata na svim trima razinama. Uz 25 studijskih smjerova na preddiplomskoj i 32 smjera na diplomskoj razini, na Fakultetu postoje i tri poslijediplomska sveučilišna studija: Pedagogija i kultura suvremene škole, Književnost i kulturni identitet te Jezikoslovlje. Uz navedeno, već dugi niz godina posebna se pozornost posvećuje i cjeloživotnom obrazovanju, a nude se sljedeći programi: Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba, Program obavljanja te dodatnog stručnog usavršavanja za lektorske i korektorske poslove, Učenje hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma za strance te Stručno usavršavanje iz konferencijskog prevođenja. Posebno je popularan program Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe koji upisuju polaznici iz cijele Hrvatske. Uz kvalitetan kadar koji izvodi nastavu toga programa, njegova privlačnost leži i u tome što je polaznicima, koji to žele, omogućeno i učenje na daljinu. Budući da Fakultet prepoznaje potrebe društva i partnera s kojima surađuje, na FFOS-u se neprestano razvijaju novi programi cjeloživotnoga učenja. U ovome trenutku dva su nova programa cjeloživotnoga učenja već prihvaćena na sjednici Fakultetskoga vijeća 12. rujna te su dostavljena Senatu Sveučilišta u Osijeku na daljnji postupak: Program učenja njemačkog jezika u svrhu visokoškolske nastave i Program cjeloživotnoga učenja Hrvatski jezik, povijest i kultura za strance.
Bogate izvannastavne aktivnosti studenata

Posebna se pozornost usmjerava poticanju studenata na sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima koje uključuju organiziranje i sudjelovanje na konferencijama i seminarima, obavljanje (volonterske) prakse, promidžbu studentskih časopisa te organizaciju književnih večeri. U prethodnoj akademskoj godini 2017./2018. održano je pedesetak izvannastavnih aktivnosti u kojima je sudjelovalo više od 300 studenata. Neke od tih aktivnosti održane su u zgradi Fakulteta, a u svrhu ostvarivanja ostalih aktivnosti studenti su odlazili i na druge institucije, i to u Hrvatskoj (Blato na Korčuli, Mali Lošinj, Rijeka, Split, Vinkovci, Vukovar, Zadar i Zagreb), ali i u inozemstvu (Austrija, Bosna i Hercegovina, Grčka, Latvija, Makedonija, Njemačka, Rumunjska, Slovenija i Srbija).
Studenti Filozofskoga fakulteta redovito organiziraju seminare, simpozije i skupove. Primjerice, u prethodnoj akademskoj godini 2017./2018. održani su sljedeći skupovi:
* Regionalni seminar studenata povijesti „Yugoslavia Revisited“ (od 14. do 18. ožujka 2018.),
* Prvi studentski simpozij studenata pedagogije Alternativne pedagoške ideje i škole (19. i 20. travnja 2018.),
* Simpozij studenata psihologije i medicine – „Jesam li ja lud ili su drugi?“ (8. i 9. svibnja 2018.),
* Drugi stručno-znanstveni skup „Filozofija između znanosti i religije“, Jankovac (od 8. do 10. lipnja 2018.).
Studij sociologije i studij povijesti umjetnosti

U akademskoj godini 2017./2018. upisan je prvi naraštaj studenata na studiju sociologije. Pokretanjem studija sociologije studentima se željelo omogućiti upoznavanje vlastitoga društva i teorijsko promišljanje suvremenih fenomena kako bi se stvorili stručnjaci osposobljeni za suočavanje s aktualnim društvenim izazovima. Studij sociologije dvopredmetni je studij i trenutačno se izvodi na preddiplomskoj razini te traje tri godine. Studij razvija različite kompetencije utemeljene na sociološkom pristupu društvenoj stvarnosti, sociološkim teorijama i istraživačkoj metodologiji. Osim prepoznavanja društvenih promjena i njihova znanstveno-stručnog istraživanja, studiju je zadatak razviti kritički stav prema aktualnim društvenim zbivanjima, osposobiti mlade stručnjake za primjenu teorijskoga znanja i metodoloških znanja i vještina u istraživanju društvenih fenomena kao i u traženju mogućih tumačenja njihova uzroka.
Uvidjevši kako postoje praznine u nekim disciplinama na ovdašnjim zemljopisnim širinama, Filozofski se fakultet dao u osmišljavanje i razvijanje novoga studijskog programa: Povijest umjetnosti. Studijski je program nakon dugotrajnoga rada tijekom akademske godine 2017./2018. završen i poslan u daljnju proceduru. Ulomak iz elaborata toga programa najbolje prikazuje svrhu i potrebu njegova pokretanja: „Filozofski fakultet Osijek središte je društveno-humanističke naobrazbe na prostoru bogate povijesno-umjetničke tradicije za koju se opravdano može tvrditi da nije ni približno dovoljno istražena, znanstveno vrednovana i prezentirana stručnoj i široj javnosti. Složena povijest prostora istočne Hrvatske odražava se i u povijesno-umjetničkoj baštini, a multikulturalnost prisutna u različitim povijesnim razdobljima odražava se u regionalnim povijesno-umjetničkim karakteristikama koje je potrebno istraživati i kontekstualizirati u području znanstvene discipline, povijesno-umjetničkih stilova i europske povijesno-umjetničke baštine. Pokretanje studija povijesti umjetnosti svoje opravdanje nalazi i u sve bogatijoj suvremenoj umjetničkoj sceni koju je potrebno kritički vrednovati i stručno predstaviti javnosti. Ta je umjetnička produkcija u istočnoj Hrvatskoj dobrim dijelom povezana s aktivnostima drugih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, posebice Akademije za umjetnost i kulturu, pa studij povijesti umjetnosti predstavlja smislenu i nužnu dopunu postojećim sveučilišnim programima.“
Misija i vizija Fakulteta

Za opću, a opet sveobuhvatnu predodžbu u vezi s pitanjem čime se Fakultet vodi u svojem djelovanju i kamo želi stići najbolje je pročitati njegovu misiju i viziju.
* MISIJA
Mi stvaramo nova znanja i stručnjake iz humanističkih i društvenih znanosti. U svojem radu povezujemo tradiciju i inovativnost, kvalitetu i odgovornost te razvijamo partnerske odnose.
* VIZIJA
Unaprjeđenjem znanstvenoga i stručnoga rada te kvalitetnom izvedbom nastavnih programa bit ćemo prepoznatljivo nacionalno i vodeće regionalno središte koje sustavno razvija i podiže ugled društveno-humanističkih znanosti.
Budući da je Filozofski fakultet „Sveučilište u malom“, u ovome tekstu mogao se prikazati samo dio aktivnosti Fakulteta, onih koje se odnose na nastavu, studente, studijske programe i programe cjeloživotnoga obrazovanja. U nekom idućem članku bit će obrađena znanstveno-istraživačka djelatnost Fakulteta s osobitim naglaskom na novoodobrene projekte i projekte u tijeku te na konferencije u organizaciji Fakulteta.
Tomislav Levak
Kupnja nove zgrade
Studenti i nastavnici Fakulteta u proteklom su razdoblju dobili nove prostore. Naime, kako Fakultet neprestano radi na poboljšanju postojećih i uvođenju novih studijskih programa, proširenje raspoloživog prostora bilo je neizostavno te se u akademskoj godini 2017./2018. prionulo rješavanju toga pitanja. Po pronalasku nekretnine prihvatljive s obzirom na smještaj, očuvanost i tip građevine te cijenu, kupljena je zgrada Narodnih novina u neposrednoj blizini Fakulteta u Školskoj ulici. Time se odustalo od prvobitne ideje dograđivanja postojeće zgrade fakulteta. Prazna zgrada Narodnih novina u susjednoj ulici pokazala se kao najjednostavnije rješenje, a obnova i prenamjena zgrade financirat će se iz fondova Europske unije.
Razvoj karijera na FFOS-u
Posljednjih se godina sve više naglašava potreba za što jasnijim i sustavnijim povezivanjem studija i studijskih programa sa strukom i sa svijetom rada. Razvoj karijera potrebno je osmisliti i njegovati kako bi studenti bili što spremniji za obavljanje poslova. Na Fakultetu je utemeljeno Povjerenstvo za karijerno savjetovanje čiji je zadatak, među ostalim, razvijanje aktivnosti usmjerene prema razvoju karijera. Na mrežnim je stranicama postavljen i Karijerni kutak sa sljedećim podstranicama: Događanja i aktivnosti, FFOS alumni, FFOS celebrities, Rent-a-mentor, Erasmus mobilnost, Stručna praksa, Izvannastavne aktivnosti i Tips & tricks.
Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana