Ekonomija
NOVI PROJEKTI U HRVATSKOM TURIZMU

Za turistički sektor 18 milijuna kuna
Objavljeno 9. srpnja, 2018.
Dosadašnji turistički rezul tati plod su brojnih aktivnosti koje se provode u svim segmentima turizma, rekao je Cappelli

Ministarstvo tu rizma i Hrvat ska turistička zajednica (HTZ) osigurali su go tovo 18 milijuna kuna nepovrat nih financijskih sredstava za pro jekte u hrvatskom turizmu. Re čeno je to na 37. sjednici Tu rističkog vijeća HTZ-a, na kojoj su usvojeni prijedlozi odluka o imenovanju direktora predstavništva HTZ-a na sedam tržišta, plan marketinške i PR suradnje na projektu Ultra Europe 2018., a izglasane su i potpore turističkom sektoru za sigurnost kroz program "Sigurna turistička sezona u 2018." te su osigurane financijske potpore za manifestacije, razvoj turističkih proizvoda i inicijativa na turis tički nerazvijenim područjima.


Članovima Turističkog vijeća HTZ-a predstavljene su i informacije o tijeku sezone i stanju na tržištima te prijedlog sura dnje s klasterom Slavonija i TZ Imota u izradi strategija razvoja turizma u navedenim krajevi ma. Sjednicu je vodio predsje dnik HTZ-a, ministar turizma Gari Cappelli, uz direktora Glav nog ureda HTZ-a Kristjana Sta ničića.
Za razvoj turističkog sektora u ovoj godini odlukom Turistič kog vijeća osigurano je 13 mi lijuna kuna minimalnih potpo ra, čak 2,5 milijuna više nego prethodnih godina namijenje nih poduzetnicima za sufinan ciranje troškova predviđenih programom. Isto tako, odlukom o dodjeli potpora događanjima u 2018. ukupnim iznosom od 9 milijuna kuna, od prijavljenih 650, bit će sufinan cirana 246 nacionalna, regio nalna i top događanja te do gađanja u pred i posezoni.
Gospodarski učinci

Ministar Cappelli istaknuo je da Ministar stvo turizma u suradnji s HTZ-om izdvaja značajna sred stva za jačanje ponude turis tičkog proizvoda zemlje. "Dosadašnji turistički rezul tati plod su brojnih projekata i aktivnosti. koje se provode u svim segmentima turizma a zbog čega je Hrvatska je danas prepoznatljiva turistička destinacija.
Osim stvaranja dodatnih motiva dolaska gostiju, mani festacije imaju po zitivne gospodarske učinke, a tu vri jednost prepoznala je i Vlada RH. Hrvatska je prepoznata kao jedna od naj sigurnijih destinacija te mi je stoga iznimno drago što će se ove godine trinaesti put zare dom realizirati projekt Sigurna turistička sezona. Boravak stra nih policajca na našoj obali ti jekom ljeta, uz hr vatske kolege, pridonosi dodatnom osjećaju sigurnosti turista ” istaknuo je ministar Cap pelli. Turističko vijeće usvojilo je pri jedlog suradnje s tvrtkom MPG live d.o.o., u iznosu od 4,2 mi lijuna kuna na marketinškim i PR aktivnostima projekta Ultra Europe 2018., u svrhu promidžbe Hrvatske kao festi valske destinacije, njenih pri rodnih ljepota, kulturne baštine i gastronomske ponude kroz Ul tra Europe Festival - sedmodnevnom festi valu Ultra Europe koji se u Spli tu, Bolu na Braču, Hvaru i Visu održava od 2013. godine te svake godine privuče više od 150.000 ljudi.
Dodana vri jednost.

- HTZ putem dodjele nepovratnihfi nancijskih sredstava podupire projekte koji turizmu daju dodanu vri jednost. Ove godine kroz četiri programa sufinanciramo 464 projekata s 18 milijuna kuna, izjavio je direktor HTZ-a Kristjan Stani čić te dodao kako snažan do prinos očekuje od novoizabra nih direktora sedam predstav ništva HTZ-a za jednice u Austriji, Češkoj i Slo vačkoj, Sloveniji, Švedskoj, Ma đarskoj te posebice na tržištu Kine, gdje HTZ prvi put otvara svoj ured. Uz to, imenovani su direktori predstavništava HTZ-a na se dam tržišta. Na mjesto direktora predstavništva HTZ-a u Aus triji, sa sjedištem u Beču, ime novan je Branimir Tončinić, u Češkoj sa sjedištem u Pragu (pokrivat će i tržište Slo vačke), imenovan je Dubravko Miholić, a u Slove niji, sa sjedištem u Ljubljani, imenovana je Metka Bradetić. Vedran Sušić novi je direktor predstavništva HTZ-a u Šved skoj, sa sjedištem u Stockhol mu, na radno mjesto direktora pred stavništva HTZ-a u Mađarskoj, sa sjedištem u Budimpešti, ime novana Ivana Herceg, a za direktora pred stavništva HTZ-a u Kini, sa sje dištem u Shangaju, imenovana Franka Gulin.
Vesna Latinović
Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike