Učionica
SENAT SVEUČILIŠTA DAO SUGLASNOST NA PROMJENU NAZIVA

Fakultet mijenja ime u Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Objavljeno 14. svibnja, 2018.

Građevinski fakultet Osijek dostavio je Senatu Sveučilišta u Osijeku zahtjev za promjenom naziva Fakulteta koji se temeljio na Odluci Fakultetskoga vijeća i Elaboratu o promjeni naziva od 27. veljače 2018., a kojima je utvrđeno da Građevinski fakultet mijenja naziv u Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek.

Uvidom u navedeni zahtjev, Odluku Fakultetskoga vijeća i Elaborat o promjeni naziva, Senat je utvrdio da Građevinski fakultet izvodi preddiplomske sveučilišne studije Građevinarstvo - opći smjer te Arhitektura i urbanizam; diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo sa smjerovima: Nosive konstrukcije, Organizacija, tehnologija i menadžment, Hidrotehnika i Prometnice; poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo s trima modulima: Nosive konstrukcije, Organizacija, tehnologija i menadžment i Hidrotehnika; poslijediplomski specijalistički studij Građevinarstvo s trima smjerovima: Potresno inženjerstvo, Upravljanje građevinskim projektima i Zaštita okoliša u građevinarstvu; preddiplomski stručni studij Građevinarstvo - opći smjer i specijalistički diplomski studij Građevinarstvo. Osim visokoga obrazovanja, Fakultet obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost i ovlaštena je znanstvena organizacija za provedbu dijela postupka izbora u znanstvena zvanja u znanstvenom području tehničkih znanosti i znanstvenim poljima građevinarstvo i temeljne tehničke znanosti, a upisan je upisnik znanstvenih organizacija Ministarstva znanosti i obrazovanja. Novi preddiplomski studij Arhitektura i urbanizam izvodi se od akademske godine 2016./2017. Predložena promjena naziva Fakulteta i navedeni pokazatelji u priloženom Elaboratu upućuju na bolju prepoznatljivost Fakulteta. Slijedom navedenoga, Senat je utvrdio da je zahtjev opravdan i da su ispunjeni uvjeti u skladu sa Zakonom i Statutom Sveučilišta o promjeni naziva Građevinski fakultet u Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek.

(Sveučilište u Osijeku)

Možda ste propustili...