Učionica
ODRŽANA 38. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI

Novih 116 doktora znanosti na Sveučilištu u Osijeku
Objavljeno 14. svibnja, 2018.

Osnovna je uloga sveučilišta služiti zajednici i društvu u kojem djeluje te doprinositi njihovu boljitku. Doktorska je izobrazba jedna od temeljnih aktivnosti Sveučilišta u Osijeku i ima ključnu ulogu u poticanju istraživanja i stvaranju društva temeljenoga na znanju.

Završetkom doktorske izobrazbe doktorandi su pripremljeni za karijeru temeljenu na istraživanju, a obveza je Sveučilišta osigurati im uvjete za razvijanje znanja i vještina potrebnih za preuzimanje odgovornih zadaća u budućnosti. Na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku tijekom 43 godine njegova postojanja promovirano je ukupno 1038 doktora znanosti. Ovogodišnjom je 38. promocijom doktora znanosti akademska zajednica obogaćena za 116 doktora znanosti. Promocija je održana 27. travnja 2018. na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Tom su prigodom promoviranim doktorima znanosti diplome uručili i čestitali rektor prof. dr. sc. Vlado Guberac, prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Sonja Vila te prorektor za umjetnost, kulturu i međuinstitucijsku suradnju izv. prof. art. Robert Raponja. U ime promoviranih doktora znanosti izraze zahvalnosti Upravi Sveučilišta, znanstveno-nastavnim sastavnicama, mentorima i svojim obiteljima uputile su doktorandice Maja Mazur i Sara Havrlišan.

EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

1. Agneza Aleksijević

Model integrirane marketinške komunikacije u funkciji promocije zdravlja i prevencije bolesti u Republici Hrvatskoj

2. Zlatko Barilović

Visoko obrazovanje u funkciji razvoja projektnih kompetencija za tržište rada

3. Izabela Belić

Management kao preduvjet razvoja jedinica lokalne i regionalne samouprave

4. Ivana Čandrlić-Dankoš

Analiza ekonomskih učinaka projekata energetske učinkovitosti na razvoj Osječko-baranjske županije

5. Vladimir Grebenar

Holistički pristup izračunu poslovne učinkovitosti po segmentima za potrebe kratkoročnog izvještavanja

6. Dražen Holmik

Utjecaj globalizacije i globalizacijskih procesa na gospodarstvo Republike Hrvatske

7. Miroslav Jarić

Rekonstrukcija sustava gospodarenja otpadom u Brodsko-posavskoj županiji

8. Andreja Katolik Kovačević

Utjecaj materijalnih kompenzacija na poslovanje poduzeća u uvjetima gospodarske krize

9. Tihana Kraljić

Horizontalna i vertikalna konzistentnost strateškog planiranja - odgovornost Quadruple Helix dionika u djelotvornom upravljanju razvojem u Republici Hrvatskoj

10. Tina Lee Odinsky-Zec

Visualizing social entrepreneurship in Croatia: Macro-meso-micro level interactions

11. Mario Lešina

Eksternalizacija kao poluga konkurentnosti i razvoja

12. Mira Majstorović

Pozicija strukovnog obrazovanja na tržištu rada Europske unije

13. Ivan Maloča

Marketing hrvatskoga dugometražnog igranog filma

14. Boris Marjanović

Ponašanje potrošača u visokom obrazovanju – izbor obrazovne institucije na globaliziranom tržištu

15. Branka Martić

Menadžerski izazovi u funkciji motivacije zaposlenika i poslovne uspješnosti organizacije

16. Ivana Miklošević

Implementacija Business Intelligence u poduzeća u funkciji poboljšanja njihovih poslovnih rezultata

17. Nada Milas Bosanac

Učinci Bolonjskog procesa na visoko obrazovanje Republike Hrvatske

18. Adrijana Nikić Katić

Upravljanje kvalitetom u visokom obrazovanju

19. Robert Obraz

Marketing odnosa u funkciji nove proizvodne filozofije

20. Josip Romić

Privlačenje stranih izravnih investicija i optimiziranje njihovih učinaka

21. Romina Sinosich

Perspektive menadžmenta turističke destinacije Istre

22. Nikolina Smajla

Utjecaj vlasništva društava za osiguranje na rizike iz poslova osiguranja

23. Klara Šćuka

Uloga menadžmenta u organizaciji zdravstvene i socijalne službe

24. Damir Šebo

Upravljanje kvalitetom u sustavu javne nabave na sveučilištima u Republici Hrvatskoj

25. Katarina Štavlić

Čimbenici uspješnosti mikro poduzeća u Republici Hrvatskoj

26. Anica Vukašinović

Utjecaj ljudskog kapitala na kvalitetu obrazovnog sustava

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

27. Dražen Bajer

Unaprjeđenja algoritma diferencijalne evolucije podešavanjem parametara i izborom početne populacije

28. Venco Ćorluka

Modeliranje sinkronog motora s unutarnjim permanentnim magnetima i koncentriranim namotom

29. Tomislav Galba

Algoritam transformacije ontologije u strukturu taksonomije za evidencijsko zaključivanje

30. Goran Horvat

Poboljšanje kvalitete usluge primjenom višeodredišne topologije i višekanalne arhitekture u bežičnim senzorskim i aktorskim mrežama

31. Krešimir Miklošević

Poboljšana analiza i predviđanje sklopnih prenapona u elektroenergetskoj mreži razvojem grafičkog sučelja

32. Bruno Zorić

Unaprijeđeni postupci za raspoznavanje razina boli na temelju slika lica

FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK

33. Amir Begić

Interkulturalni odgoj u nastavi glazbe općeobrazovnih škola

34. Ivana Čatić

Toponimija Đakovštine

35. Lana Matijaković

English nominalizations ending in suffixes -hood and -ness in the framework of cognitive linguistics

36. Dubravka Papa

Jezično planiranje i jezične politike u svrhu ostvarivanja višejezičnosti u Europskoj uniji – slovački jezik kao manjinski jezik u Republici Hrvatskoj

37. Tijana Pavliček

Intimno, irealno i ironijsko u dramskom stvaralaštvu Lade Kaštelan, Ivana Vidića i Mate Matišića

38. Ružica Pažin Ilakovac

Kurikulumsko partnerstvo u izgradnji odgojno-socijalne kulture škole

39. Nadira Puškar Mustafić

Katarzični efekti suvremene auto/biografske američke drame

40. Marija Raguž

Sjeveroistočni rubni govori slavonskoga dijalekta, posavskoga poddijalekta

41. Ilhana Škrgić

Monomodal and multimodal metaphor and metonymy in the art of H.R. Giger

MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

42. Vesna Bilić Kirin

Mogućnosti utjecaja tima školske medicine na prehrambene navike školske djece i njihovih roditelja

43. Maja Bogdan

Učinak subminimalnih inhibitornih koncentracija antibiotika na sposobnost stvaranja biofilma i osjetljivost na baktericidnu aktivnost ljudskog seruma kliničkih izolata Acinetobacter baumannii u in vitro uvjetima

44. Aleksandar Čubranić

Uloga endogenog eritropoetina i eritropooetinskog receptora u kolorektalnom karcinomu

45. Kristijan Dinjar

Električna aktivnost paralumbalne muskulature u trodimenzijskom faznom prostoru tijekom izlaganja cijelog tijela vibracijama

46. Ivan Erić

Karakteristike karcinoma dojke i metoda kirurškog liječenja u mladih žena

47. Josipa Flam

Udio strome kao prognostički čimbenik kod karcinoma debelog crijeva

48. Drago Gašpar

Utjecaj geometrije kuka žena Požeško-slavonske županije na predviđanje prijeloma kuka

49. Anđela Grgić

Utjecaj međugeneracijske izmjene masne prehrane na reproduktivni ciklus u Sprague Dawley štakorica

50. Ivana Haršanji Drenjančević

Utjecaj sjedećega položaja tijekom artroskopije ramena na regionalnu moždanu saturaciju kisikom: usporedba interskalenskoga bloka i inhalacijske anestezije sevofluranom

51. Tomislav Ištvanić

Evaluacija rezultata endarterektomije karotidne arterije everzivnom metodom s modificiranim oblikom incizije na arteriji – klinička studija i računalni model

52. Zrinka Ivanišević

Učestalost karijesa i molarnoincizivne hipomineralizacije kod djece SOS Dječjeg sela u Hrvatskoj

53. Željka Janjetović

Specifičnosti biometrijskih čimbenika oka u glaukomskih bolesnika s pseudoeksfolijativnim sindromom mjerenih optičkom niskokoherentnom reflektometrijom

54. Marija Jelić Vuković

Testovi vidne funkcije u razlikovanju atipičnog optičkog neuritisa i prednje nearteritičke ishemičke optičke neuropatije

55. Helena Jerkić

Povezanost kronične bubrežne bolesti i periproceduralne ozljede srčanog mišića pri elektivnoj perkutanoj koronarnoj intervenciji

56. Tomislav Kizivat

Utjecaj antioksidansa na prevenciju urolitijaze u staničnom modelu

57. Marijana Knežević Praveček

Povezanost serumske koncentracije vitamina D i akutnog koronarnog sindroma u Brodsko-posavskoj županiji

58. Andrijana Kopić

Debljina sloja živčanih vlakana mrežnice u bolesnika liječenih multiplim intravitrealnim injekcijama anti-VEGF-a (bevacizumaba)

59. Tanja Kovač

Biomehanička svojstva štitne hrskavice

60. Domagoj Kretić

Vrijednost mjerenja debljine mišića supraspinatusa u procjeni njegove masne degeneracije

61. Ivanka Muršić

Higijena, njega i liječenje bolesti kože u narodnoj medicini Slavonije i Baranje

62. Željka Perić Kačarević

Utjecaj prehrane bogate mastima na obujam i  strukturu koštanog tkiva te na parenhim jetre u muških potomaka štakora

63. Vlatka Periša

Prognostička vrijednost upalnih bodovnih sustava i širine distribucije eritrocita u bolesnika s B-velikostaničnim limfomom

64. Anamarija Petek Erić

Povezanost karakteristika ličnosti i sociodemografskih čimbenika sa suicidalnošću kod oboljelih od afektivnih poremećaja

65. Jasmina Rajc

Ekspresija Nectin-4 proteina u luminalnim B, HER2 negativnim karcinomima dojke

66. Melanija Ražov Radas

Izraženost glikoproteinskog antitijela MUC2 i vaskularnoga endotelnog čimbenika rasta (VEGF) u sluznici Barrettovog jednjaka

67. Patricia Reisz-Majić

Utjecaj pojedinih prediktora na pojavnost pozitivnog COX-2 nalaza u tkivima spojnice

68. Tanja Rotim

Točnost značajki ultrazvučnog prikaza regionalnih limfnih čvorova u prepoznavanju presadnica tumora

69. Tomislav Ružman

Usporedba regionalne cerebralne saturacije u inhalacijskoj i intravenskoj anesteziji kod laparoskopskih operacija odstranjenja žučnog mjehura

70. Tamer Salha

Utvrđivanje povezanosti volumena visceralnog i potkožnog masnog tkiva trbušne regije i koncentracije kemerina

71. Alen Sekelj

Vrijednosti kohleostapedijalnoga refleksa i House Brackmann skale kao prognostičkih pokazatelja kljenuti ličnoga živca u neuroboreliozi

72. Bojan Sudarević

Povezanost erektilne disfunkcije i serumske vrijednosti vitamina D

73. Lidija Šapina

Posttraumatske epilepsije: usporedba terapije standardnim antiepilepticima i antiepilepticima nove generacije

74. Tihana Šimundić

Aktivacija imunosti u arterijskoj hipertenziji

75. Velimir Terzić

Oksidativni stres sluznice želuca u kroničnom gastritisu

76. Darko Tomica

Prognostički značaj izraženosti estrogenskih i progesteronskih receptora u miometriju bolesnica s karcinomom endometrija

77. Tajana Turk

Procjena vaskularnog upalnog odgovora kod endovaskularnog liječenja bolesnika s perifernom arterijskom bolesti

78. Mirjana Vladetić

Psihosocijalni čimbenici i kvaliteta života u osoba oboljelih od migrene

79. Željka Vuković Arar

Povezanost serumske koncentracije vitamina D i glaukomske optičke neuropatije kod žena

POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU

80. Emilija Cimerman

Utjecaj terminalnog nerasta na svojstva polovica i mesa podrijetlom od ženskih i muških kastriranih, imuno-kastriranih i nekastriranih svinja

81. Maja Gregić

Sposobnost prilagodbe preponskih konja na stres nakon treninga različitih intenziteta

82. Kristina Gvozdanović

Identifikacija pasmine i autentifikacija proizvoda crne slavonske svinje analizom DNK

83. Željka Klir

Utjecaj dodatka pogače sjemenki bundeve i ekstrudiranog lana u hrani koza na proizvodna svojstva, masnokiselinski sastav mlijeka i metabolički profil

84. Tomislav Koturić

Intenzitet rasta i razvoj predželudaca teladi hranjene različitim udjelima nerazgradivog škroba i bjelančevina u buragu

85. Maja Matoša Kočar

Genetska varijabilnost svojstava kvalitete germplazme soje (Glycine max L. Merr.)

86. Maja Mazur

Morfološka i molekularna komparativna analiza dihaploidnih i F2 samooplodnih linija u selekciji kukuruza

87. Monika Tkalec

Tehnologija uzgoja presadnica Rosa canina L. i Pelargonium zonale L. u kulturi tkiva i njihova adaptacija u različitim supstratima

88. Ivana Varga

Utjecaj vegetacijskog prostora i genotipa na pokazatelje produktivnosti fotosinteze, prinos i kvalitetu korijena šećerne repe

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

89. Goran Gagula

Modeliranje promjena fizikalno-kemijskih svojstava piva tijekom skladištenja u različitoj ambalaži

90. Indira Kosović

Mogućnosti primjene ječma u proizvodnji nutritivno poboljšane tjestenine – utjecaj udjela ječma i procesnih parametara

91. Edgar Kralj

Pokazatelji i indeksi kakvoće podzemnih i površinskih voda istočne Hrvatske

92. Marija Nujić

Uklanjanje nitrata iz otpadnih voda modificiranim nusproizvodima prehrambene industrije

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

93. Sara Havrlišan

Stohastički pristup modeliranju i optimiranju procesa naštrcavanja pomoću plinskog plamena

94. Mario Holik

Optimizacija organskog Rankineovog ciklusa ograničena primjenom kompaktnih izmjenjivača topline

Doktorska škola Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

95. Irena Bando

Analiza kulturne i javne djelatnosti u kurikulumima osnovnoškolskih knjižnica Slavonije i Baranje

96. Nikolina Borčić

Međuodnos argumentacije, konceptualnih metafora i neverbalne komunikacije u javnim nastupima njemačkih i hrvatskih političara

97. Vlatka Kalafatić

Hrvatsko ratno pismo, kultura i nacija

98. Hrvoje Mesić

Pamćenje grada i dokument u digitalno doba: baštinska građa Župe sv. Mihaela arkanđela u Osijeku

99. Daša Panjaković Senjić

Odvjetništvo kao poduzetništvo

100. Ivana Stanić

Uloga ravnatelja u stvaranju imidža osnovne škole na primjeru Republike Hrvatske i Republike Makedonije

101. Jadranka Stantić

Optimaliziranje procesa stvaranja i raspolaganja znanjem kao uvjet ekonomskog razvoja

102. Nikša Sviličić

Komunikološki i antropološko-bihevioralni aspekti društvenih vrijednosti kao prediktora priznanja krivnje na primjeru osuđenika na smrt

103. Jadranka Škarica

Važnost i uloga komunikacijskih vještina u procesu upravljanja promjenama

104. Ivan Zeko-Pivač

Izlazna mobilnost profesionalnih nogometaša Republike Hrvatske u članicama Europske unije – ekonomska i pravna dimenzija

Poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni studij Molekularne bioznanosti

105. Mirjana Babić Leko

Prediktivna vrijednost bioloških biljega u ranom otkrivanju i diferencijalnoj dijagnozi Alzheimerove bolesti

106. Marina Horvatiček

Utjecaj suplementacije n-3 polinezasićenim masnim kiselinama na koncentraciju c-peptida kod trudnica koje boluju od dijabetesa tipa 1

107. Vedrana Ivić

Poveznica upale niskog stupnja i razvoja rezistencije na leptin i inzulin u mozgu odraslih pretilih Sprague-Dawley štakora liječenih metforminom i liraglutidom

108. Marijana Jukić

Protutumorski učinci novih N-9-sulfonilpurinskih derivata in vitro

109. Ivana Lepen Pleić

Molecular characterization and expression analysis of pro- inflammatory cytokines IL-1β, TNFα1 and TNFβ2 in cage-reared Atlantic bluefin tuna Thunnus thynnus (l. 1758)

110. Iva Pavlović

Uloga auksina i hormona stresa u odgovoru kupusnjača (Brassicaceae) na povišeni salinitet

Poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni studij Zaštita prirode i okoliša

111. Ana Amić

Ekološki prihvatljiva metoda N-acetiliranja amina pomoću eutektičkih otapala na bazi kolin-klorida

112. Đurđica Kovačić

Razvoj procesa predobrade lignoceluloznih materijala toplinom i električnim poljem u svrhu primjene u proizvodnji bioplina anaerobnom kodigestijom s goveđom gnojovkom

113. Željka Lončarić

Diskretni matematički modeli populacije komaraca (Culicidae) kao alat planiranja, provedbe suzbijanja i kontrole

114. Slavica Mustač

Istraživanje distribucije i kontrole manjeg brašnara, Alphitobius diaperinus (Panzer) u peradarskim farmama

115. Marina Palfi

Antifungalno djelovanje eteričnih ulja i njihovih komponenti na fitopatogene gljivice u in vitro uvjetima

116. Barbara Vlaičević

Struktura i razvoj zajednice trepetljikaša u perifitonu jezera poplavnog područja

Dragica STEINDL, Sonja VILA
Možda ste propustili...

NASTAVLJENA ŠPORTSKA STUDENTSKA NATJECANJA NA SVEUČILIŠNOJ I DRŽAVNOJ RAZINI

Novi sveučilišni pobjednici u odbojci, košarci i tenisu

ODRŽANA 39. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI I UMJETNOSTI SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Promovirano 67 novih doktora znanosti i umjetnosti na Sveučilištu u Osijeku

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

5. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Na Sveučilište u Osijeku u akademskoj godini 2019./2020. moći će se upisati 3725 novih studenata

2

STIPENDIJE I POTPORE REDOVITIM STUDENTIMA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.

Studentima Sveučilišta u Osijeku dodijeljene 122 stipendije i 1 potpora

3

TAMARA MAZUR NOVA V. D. PREDSJEDNICE STUDENTSKOGA ZBORA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Sveučilište u Osijeku, sukladno interesima studenata, aktivno radi na poboljšavanju i povećanju broja studijskih programa