Učionica
ZNAČAJNE OSOBE VEZANE UZ SVEUČILIŠTE U OSIJEKU

Prof. dr. sc. Marcel Meler, professor emeritus
Objavljeno 12. studenog, 2017.

Vezani članci

ZNAČAJNE OSOBE VEZANE UZ SVEUČILIŠTE U OSIJEKU

Prof. dr. sc. Savo Jovanović, professor emeritus

Rođen je 3. rujna 1950. godine u Osijeku, gdje je završio osnovnu i srednju tehničku školu, elektrosmjera. Godine 1969. upisuje Ekonomski fakultet u Osijeku koji završava u redovitom roku 1973. s prosječnom ocjenom 4,74. Za vrijeme studija bio je tri puta novčano nagrađen za odličan uspjeh na studiju od dekana Ekonomskog fakulteta u Osijeku i jednom od rektora Sveučilišta u Zagrebu.

Poslijediplomski studij Marketing u privrednoj organizaciji upisuje na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 1973. godine, na kojemu je sve propisane ispite položio s odličnom ocjenom i magistrirao 1976. godine kao prvi u generaciji. Doktorsku disertaciju iz područja marketinga obranio je 1982. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Nastavni rad započeo je 1973. godine kao asistent iz predmeta Komercijalno poslovanje s istraživanjem tržišta na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. U zvanje znanstvenog asistenta izabran je 1977. godine, a u znanstveno-nastavna zvanja izabran je, kako slijedi: docent (1983.), izvanredni profesor (1987.), redoviti profesor (1992.) i redoviti profesor u trajnom zvanju (1998)., a umirovljen je 1. listopada 2015. godine. Bio je dekan (1996. - 1998.) i prodekan (1998. - 2003.) Ekonomskog fakulteta u Osijeku, te prorektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (1988. - 1990.); prvi predsjednik (1996. - 1997.), a potom i član Upravnog vijeća Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Također, bio je i dugogodišnji pročelnik Katedre za marketing Ekonomskog fakulteta u Osijeku (2003. - 2015.). Bio je član Znanstvenog vijeća Ministarstva znanosti i tehnologije, član Znanstvenog područnog vijeća za društvene znanosti te član Znanstvenog savjeta i Prosudbene skupine za ocjenjivanje projekata, koje je financiralo Ministarstvo znanosti i tehnologije RH u znanstvenom polju ekonomije. Bio je u dva mandata član, a potom i zamjenik predsjednika Matičnog povjerenstva za znanstveno polje ekonomije (1996. - 2000.). Svoj cjelokupni znanstveno-nastavni rad posvetio je obrazovanju i stvaranju generacija znanstvenika i stručnjaka iz područja marketinga u RH tijekom četiri desetljeća, ne samo na svojem matičnom fakultetu već i na svim ekonomskim fakultetima u Hrvatskoj, kao i cjelovitoj implementaciji marketinga u svakodnevnu praksu gospodarskih, ali i izvangospodarskih subjekata.

Jedan je od pokretača i od početka izlaženja 1988. godine do danas član je uredništva časopisa "Ekonomski vjesnik" (danas Ekonomski vjesnik/Econviews), koji izdaje Ekonomski fakultet u Osijeku, a od 2010. godine i časopisa "Tourism and Hospitality Management", koji izdaju Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (Opatija) i Alexandreion Technological Educational Institution of Thessaloniki (Grčka). Od 2001. godine neprekidno je član uredništva britanskog časopisa "Journal of Small Business &Enterprise Development" te član recenzentskog odbora TMC Academic Journal, Singapore od 2012. godine. Član je EMAC (European Marketing Academy), član AIEST (International Association of Scientific Expertsin Tourism), te C.I.R.E.T. (International Center for Research and Study on Tourism. Bio je mentor 79 magistarskih radova, 32 specijalistička rada i 10 doktorskih disertacija, sudjelovao je u povjerenstvima za obranu 27 doktorskih disertacija na ekonomskim fakultetima diljem Republike Hrvatske, a bio je i član povjerenstva za ocjenu i obranu jedne doktorske disertacije na Sveučilištu u Udinama, Italija. Odlikovan je odličjem Reda Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića za osobite zasluge u znanosti 1996. godine.

Počasno znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus prof. dr. sc. Marcelu Meleru, umirovljenom redovitom profesoru u trajnom zvanju Ekonomskog fakulteta u sastavu Sveučilišta u Osijeku, Senat je dodijelio 7. ožujka 2017. godine zbog istaknutoga znanstvenog, nastavnog i javnog rada kojim je bitno pridonio razvitku znanosti RH, osobito u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomije znanstvenoj grani marketing, te unaprijedio znanstveno-nastavnu djelatnost Ekonomskog fakulteta u Osijeku i Sveučilišta u Osijeku.

Bogat znanstveno- istraživački rad

Tijekom svojega znanstvenoistraživačkog rada objavio je 254 znanstvena i stručna rada, pri čemu je potrebno istaknuti činjenicu da je autor ili suautor 19 knjiga, a njegovi znanstveni radovi prezentirani su i objavljeni u 32 zemlje svijeta. Na taj je način reprezentirao ne samo Ekonomski fakultet i Sveučilište u Osijeku već i Hrvatsku diljem svijeta. Osim toga, važno je da se u svojem znanstvenom radu ogledao s pisanjem i objavljivanjem najrazličitijih kategorija znanstvenih i stručnih radova – od knjiga preko znanstvenih članaka u međunarodnim i domaćim časopisima i zbornicima radova konferencija, pa sve do studija i projekata, priručnika, rječnika i recenzija. Sudjelovao je kao istraživač u pet znanstvenih projekata od kojih je u tri bio glavni istraživač, a koje je sve financiralo nadležno Ministarstvo. Bio je član znanstvenih i programskih odbora 16 znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu, a recenzirao je 47 knjiga, od kojih 43 u zemlji i četiri u inozemstvu.

Možda ste propustili...

OBRANJENE PRVE DVIJE UMJETNIČKE DOKTORSKE DISERTACIJE NA DOKTORSKOJ ŠKOLI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Izv. prof. dr. art. Jasmina Pacek i izv. prof. dr. art. Robert Raponja stekli titule doktora umjetnosti

SIMPOZIJ „KOPAČKI RIT JUČER, DANAS, SUTRA 2018.“

Održana ukupno 42 izlaganja, a okupilo se više od 200 sudionika

ODRŽANA JOŠ JEDNA EUROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA

Ove godine u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Puli, iduće godine i u Osijeku