Kultura
3. INBOOK U VINKOVCIMA OD 21. DO 30. KOLOVOZA

Gosti književnih večeri Rešicki, Čegec, Trojan i Sablić Tomić
Objavljeno 16. kolovoza, 2017.
Narcisa VEKIĆ
VINKOVCI
InBook je književna i  kulturna manifestacija  koju je, uz podršku  Gradske knjižnice i či taonice Vinkovci, Mia  Filipov 2015. pokrenula i  organizirala u suradnji s Ma tejom Jurčević, Ivonom Ba bić i Gradskom knjižnicom i  čitaonicom Vinkovci, a pro šle joj se godine u orga nizaciji pridružila i Martina  Ivanko. Ove su godine osi gurale i podršku Ministarstva  kulture i Učilišta Cibalae iz  Vinkovaca, ponosne su or ganizatorice.
- Jedinstvenosti ove mani festacije pridonosi njezina  mlada pokretačka snaga, kao  i ciljana publika kojoj je  manifestacija u prvom redu  namijenjena – mladima. Ovo godišnje, treće izdanje In Booka, održat će se u dvo rištu knjižnice, od 21. do 30.  kolovoza, s pet večeri za nimljivih sadržaja - navodi  Mia Filipov.
Posjetiteljima su pripremili  razgovore s književnicima i  stručnjacima iz polja zna nosti o književnosti, filmu i  kazalištu, večer poezije i  kratke priče, književni kviz,  dramsku večer, projekciju  filma te glazbenu svirku. Ula zak je na sve sadržaje bes platan.
Prvoga dana (u 19 sati), na kon uvodne riječi ravnatelj ice Gradske knjižnice i či taonice Vinkovci Emilije Pe zer, slijedi dramska večer uz  Kazalište “Mika Živković”  (“Otrov” Joze Ivakića, “Bra timke” Ivana Kozarca i “Mani  Gotovac” Marka Sabljakovi ća). Drugoga dana (23. ko lovoza, u 19 sati), književna  je večer s Brankom Čegecom  i Delimirom Rešickim, a tre ćega dana (25. kolovoza, s  početkom u 20 sati), večer  poezije i kratke priče, uz  glazbene goste Boška Pešića i  Marinu Soldo.
Književna večer s Ivanom  Trojanom na programu je  četvrtoga dana (u poned jeljak, 28. kolovoza, u 19  sati), a slijedi književni kviz.
Kazališna kritika
“Modeli suvremene hrvatske  kazališne kritike” naziv je  predavanja Ivana Trojana  koje problematizira tri na čina vrjednovanja teksta  predstave koju je moguće  razdijeliti s obzirom na opre mu znanstvenog i kazališ noteorijskog metajezika koji  će pojedini kazališni kritičar  uporabiti.
- Govorim o smještanju su vremenih kazališno-kritičkih  tekstova u rukavce određene  njihovom praksom, temelj nom intencijom i recepci jom. Na kvalitativnom dnu  će s nalaziti novinska ka zališna kritika gdje će se  elementi i vrednovanje pred stave dati u izrazito šturom  obliku uz isticanje osnovnih  obavijesnih podataka i os novna nakana joj je ovlaš  predstaviti i pozvati na ka zališnu predstavu razvede niji profil gledatelja, uklopiti  predstavu u šaroliko polje  kazališne produkcije i, do nekle, ako je to uopće mo guće, senzibilizirati gleda teljev ukus za tu jedinku na  tržištu - pojašnjava doc. dr.  sc. Ivan Trojan, s Odsjeka za  hrvatski jezik i književnost  Filozofskog fakulteta u Osi jeku.
S druge strane, kritički tek stovi autora s izraženom  svjesnošću u kazališno-teo rijski metajezik, odnosno  njemu prikladni metodolo ško-epistemološki aparat, na pominje Trojan, dodajući da  uslijed oslobođenja izravne  obveze o recenziranju, na lazit će se na stranicama  kazališnih (i književno-um jetničkih) časopisa, težište će  sklanjati na razmatranja tek sta predstave unutar este tičkog, semantičkog i(li) ko munikacijskoga konteksta  često se pretvarajući u tea trologijske eseje potaknute  određenim scenskim činom.  Takva kritika rijetko će kada  izazivati nesporazum i ne godovanje uslijed uskog kru ga čitateljstva kojem je upu ćena, profiliranog hermetič nošću akademsko-znanstve nog diskurza.
Opći kontekst
- Kritika, pak, u kulturnim  tjednicima i drugoj periodici  zapravo jest modificiran  oblik novinske kritike. U srži  je ona manje teorijsko-ap strahirajuća, a mnogo više  kazališno-povijesno kontek stualizirajuća. Prepoznali  bismo ondje usmjerenost kri tičara na kulturalni, opći  kontekst sinhron s kazališ nim činom koji se proučava,  a čini ga skup kulturalnih,  kazališnih i izvankazališnih  tekstova koji se dovode u  vezu s proučavanim tekstom  predstave ili nekim njegovim  sastavnim dijelom. Dakako  da će izrečena usmjerenost  na opći kontekst biti obilježje  uspjelijih članaka obaviješ tenih autora upoznatih s  komplementarnim drugim  tekstovima predstava, mi mičkim, koreografskim, sce nografskim, dramaturškim i  drugim tekstovima s jedne  strane, ili pak književnim,  retoričkim, filozofskim itd., s  druge - ističe Ivan Trojan.
Posljednji, peti dan (u sri jedu, 30. kolovoza, u 19 sati),  književna je večer s Helenom  Sablić Tomić, kao i projekcija  filma “Bogdan Mesinger:  Traganje za obiteljskim vri jednostima”, te službeno zat varanje InBooka 2017.

 

Jedinstvenosti manifestacije pridonosi njezina mlada pokretačka snaga, kao i ciljana publika.

Možda ste propustili...

PREDSTAVLJENA KNJIGA O RUŽIČKI

Bio je ponosan što je rođen u Vukovaru

24. SVIBNJA U KNJIŽNICI CSORBA GYŐZŐ KÖNYVTÁR

Izložba Jerabekovih ilustracija u Pečuhu

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana