Učionica
DOBITNICI DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST U 2014. GODINI

Godišnjom državnom nagradom za znanost nagrađeno je petero znanstvenika Sveučilišta u Osijeku
Objavljeno 14. studenog, 2015.
POSRIJEDI SU NAJVEĆA HRVATSKA DRŽAVNA PRIZNANJA ZA ZNANOST, A DODJELJUJE IH HRVATSKI SABOR

Državne nagrade za znanost najviša su priznanja koja Hrvatski sabor dodjeljuje za iznimno važna dostignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i znanstvena ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada koja su postigli znanstvenici, istraživači i znanstveni novaci.

Zakonom o hrvatskim državnim nagradama za znanost predviđena je dodjela u sljedećim kategorijama: nagrada za životno djelo, godišnja nagrada za znanost, godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti te godišnja nagrada za znanstvene novake. Odbor za dodjelu državnih nagrada za znanost za prošlu je godinu nagradio trideset i jednog znanstvenika, pri čemu je dodijelio 14 godišnjih nagrada za znanost, pet za popularizaciju i promidžbu znanosti te šest godišnjih nagrada za znanstvene novake. Državne nagrade dobitnicima su 22. listopada 2015. godine uručili predsjednik Sabora Josip Leko i ministar znanosti prof. dr. sc. Vedran Mornar.

Uvaženim sveučilišnim profesorima i znanstvenoj novakinji Sveučilišta u Osijeku dodijeljeno je pet državnih nagrada za znanost: prof. dr. sc. Mileni Mandić, redovitoj profesorici Prehrambeno-tehnološkoga fakulteta (u mirovini) - nagrada za životno djelo u području biotehničkih znanosti; prof. dr. sc. Draganu Primorcu, redovitom profesoru Medicinskog fakulteta - godišnja nagrada za znanost u području biomedicinskih znanosti; prof. dr. sc. Dragi Šubariću, redovitom profesoru Prehrambeno-tehnološkoga fakulteta - godišnja nagrada za znanost u području biotehničkih znanosti; prof. dr. sc. Draganu Kovačeviću, redovitom profesoru Prehrambeno-tehnološkoga fakulteta - godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti te dr. sc. Mirni Velki, znanstvenoj novakinji Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - godišnja nagrada za znanstvene novake u području prirodnih znanosti. U međuvremenu, Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost objavio je Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2015. godinu.

Nagrada za životno djelo u području biotehničkih znanosti
Prof. dr. sc. Milena Mandić

l Prof. dr. sc. Milena Mandić rođena je 1949. godine u Gornjim Kusonjama, Slatina. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Osijeku. Diplomirala je na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je stekla akademski stupanj magistra i doktora znanosti. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Odnos tiamina i ugljikohidrata u hrani i aktivnost transketolaze u eritrocitima", obranila je 1983. godine. Članica je Akademije tehničkih znanosti Hrvatske. Redovita je profesorica Prehrambeno-tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Osijeku (u mirovini), a nagrađena je za cjelokupan znanstveno-istraživački rad u znanstvenom području biotehničkih znanosti, znanstvenom polju nutricionizam, grani znanosti o prehrani.

Iznimni rezultati u znanstveno-istraživačkom radu prof. dr. sc. Milene Mandić očituju se u voditeljstvu većeg broja znanstvenih projekata, velikom broju znanstvenih publikacija u kojima se bavi kvalitetom hrane i prehrane, dajući poseban doprinos povezanosti prehrane istočne Hrvatske s nezaraznim bolestima i karakterizaciji hrvatskoga meda. Dugogodišnji pedagoški rad jasno iskazan je, između ostaloga, u nastavnoj djelatnosti, publikacijama i mentorstvima. Dala je prilog stvaranju temelja za formiranje politike prehrane i stvaranju Strategije razvitka znanosti Republike Hrvatske. Tijekom radnoga vijeka kontinuirano je razvijala osobni znanstveni, pedagoški i stručni rad, što je imalo pozitivan odjek i na sredinu u kojoj djeluje.

Godišnja nagrada za znanost u području biomedicinskih znanosti
Prof. dr. sc. Dragan Primorac

l Prof. dr. sc. Dragan Primorac rođen je 7. lipnja 1965. godine u Banjoj Luci. Diplomirao je 1991. godine na Sveučilištu u Zagrebu - Medicinskome fakultetu u Splitu. Doktorsku disertaciju obranio je 1997. godine na Medicinskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Državnu nagradu dobio je za značajno znanstveno dostignuće u znanstvenom području biomedicine i zdravstva za visoke znanstvene domete i međunarodnu prepoznatljivost, posebno u području forenzičke genetike. Profesor Primorac jedan je od utemeljitelja forenzičke analize DNK-a u Republici Hrvatskoj. Uz stotinjak znanstvenih radova objavljenih u značajnim i vrhunskim svjetskim znanstvenim časopisima s visokim čimbenikom odjeka autor je, koautor ili urednik 31 knjige, udžbenika ili monografija. Održao je 70 predavanja na međunarodnim skupovima i bio gost-urednik u devet brojeva časopisa CMJ, koji su posvećeni ISAB-ovim kongresima (Int. Soc. Applied Biol. Sci.) koje je organizirao, a na kojima su sudjelovali mnogobrojni dobitnici Nobelove nagrade. Kumulativan IF svih radova je 264,1 a korigirani kumulativan IF najboljih deset radova je 18,96. Broj citata u WOS bazi je 2763, h-indeks 22. Bio je mentor dva magistarska rada i deset doktorskih disertacija.

Godišnja nagrada za znanost u području biotehničkih znanosti
Prof. dr. sc. Drago Šubarić

l Prof. dr. sc. Drago Šubarić rođen je 13. listopada 1963. godine u Kladarima, u Bosni i Hercegovini. Diplomirao je 1988. godine na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek. Akademski stupanj magistra znanosti stekao je 1994. na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 1999. godine obranio doktorsku disertaciju. Uže područje znanstvenog rada obuhvaća istraživanje fizičkih i termofizičkih svojstava hrane pri niskim temperaturama, mehanizama sprječavanja enzimskog i neenzimskog posmeđivanja, primjene nusproizvoda prehrambene industrije u proizvodnji funkcionalne hrane te modificiranje i ispitivanje svojstava i funkcije škroba u proizvodnji hrane.

Redoviti je profesor Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, nagrađen je za značajno znanstveno dostignuće u području biotehničkih znanosti, znanstveno polje prehrambena tehnologija, grana inženjerstvo. Prof. dr. sc. Drago Šubarić ima zapaženu znanstvenu i stručnu aktivnost koja se ogleda u realizaciji znanstvenih projekata, objavi znanstvenih radova u međunarodno priznatim časopisima, sudjelovanju u pisanju knjiga, organiziranju znanstvenih i stručnih skupova te sudjelovanju u radu različitih odbora i povjerenstava na razini sveučilišta, kao i na državnoj razini. Objavio je više od 150 znanstvenih i stručnih radova, a s više od 130 radova sudjelovao na međunarodnim i nacionalnim znanstvenim i stručnim skupovima. U razdoblju za koje se dodjeljuje nagrada Drago Šubarić objavio je ukupno 19 znanstvenih radova indeksiranih u časopisima (osam radova u a1, 11 u a2 kategoriji te sedam radova u zbornicima skupova i neindeksiranim časopisima) i sudjelovao s 19 radova na sedam međunarodnih skupova te na šest nacionalnih skupova s 14 radova. U istom razdoblju koautor je tri poglavlja u knjigama, tri međunarodna pozvana predavanja te sedam pozvanih predavanja na nacionalnim skupovima. Posebice se ističu tri znanstvena rada objavljena u uglednim svjetskim časopisima u kojima je prof. dr. sc. Drago Šubarić prvi autor (jedan rad s IF 2,024) i koautor (dva rada s IF 2,024 i 3,208).

Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti
Prof. dr. sc. Dragan Kovačević

l Prof. dr. sc. Dragan Kovačević rođen je 1968. godine u Osijeku. Diplomirao je 1992. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 1994. godine stekao akademski stupanj magistra, a 1997. godine doktora znanosti. Područje znanstvenog rada je razvitak mjernih metoda i uređaja za određivanje termofizikalnih svojstava hrane, matematičko modeliranje nestacionarnih procesa u prehrambenoj tehnologiji te razvitak tehnologija tradicionalnih mesnih proizvoda.

Redoviti je profesor Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, a nagrađen je za promidžbu i popularizaciju znanosti iz područja biotehničkih znanosti, znanstveno polje prehrambena tehnologija, grana inženjerstvo. Profesor Dragan Kovačević intenzivnim je nastupima u javnim medijima (ukupno 48 nastupa 2013./2014. godine) u različitim novinarskim vrstama (intervjui, vijesti, izvješća, autorski članci i reportaže) i objavom sveučilišnog udžbenika "Tehnologija kulena i drugih fermentiranih kobasica", osigurao dostupnost rezultata znanstvenih istraživanja široj stručnoj javnosti i proizvođačima te tako pridonio ugledu matične institucije, struke prehrambene tehnologije i općenito popularizaciji znanosti.

Godišnja nagrada za znanstvene novake u području prirodnih znanosti
Dr. sc. Mirna Velki

l Dr. sc. Mirna Velki rođena je 13. siječnja 1987. godine u Osijeku. Na Odjelu za biologiju Sveučilišta u Osijeku završila je Preddiplomski sveučilišni studij biologije (2008.) i Diplomski znanstveni studij biologije (2010.). Akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologije stekla je 2014. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Glavno područje njezinog znanstvenog interesa je ekotoksikologija i primjena biomarkera za utvrđivanje učinaka zagađivala na terestričke i akvatičke ekosustave.

Znanstvena je novakinja Odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku, a nagrađena je u području prirodnih znanosti, polju biologije, grani ekotoksikologije. Mirna Velki iznimno je produktivna mlada znanstvenica koja je u kratkom roku objavila 15 CC radova, a na devet od njih je prvi autor. Nekoliko radova je publicirano u časopisima iz prvog kvartila i s velikim međunarodnim odjekom (63 citata i h-indeks 5). Rezultati dobiveni njezinim istraživanjima od iznimne su važnosti za procjenu učinaka pesticida i pridonijet će kvantifikaciji utjecaja zagađivala na gujavice i druge organizme u tlu i optimizaciji sustava testiranja toksičnosti.

Godišnja nagrada u području biomedicinskih znanosti
Prof. dr. sc. Dragan Primorac

Prof. dr. sc. Dragan Primorac rođen je 7. lipnja 1965. godine u Banjoj Luci. Diplomirao je 1991. godine na Sveučilištu u Zagrebu - Medicinskome fakultetu u Splitu. Doktorsku disertaciju obranio je 1997. godine na Medicinskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Državnu nagradu dobio je za značajno znanstveno dostignuće u znanstvenom području biomedicine i zdravstva za visoke znanstvene domete i međunarodnu prepoznatljivost, posebno u području forenzičke genetike. Profesor Primorac jedan je od utemeljitelja forenzičke analize DNK-a u Republici Hrvatskoj. Uz stotinjak znanstvenih radova objavljenih u značajnim i vrhunskim svjetskim znanstvenim časopisima s visokim čimbenikom odjeka autor je, koautor ili urednik 31 knjige, udžbenika ili monografija. Održao je 70 predavanja na međunarodnim skupovima i bio gost-urednik u devet brojeva časopisa CMJ, koji su posvećeni ISAB-ovim kongresima (Int. Soc. Applied Biol. Sci.) koje je organizirao, a na kojima su sudjelovali mnogobrojni dobitnici Nobelove nagrade. Kumulativan IF svih radova je 264,1 a korigirani kumulativan IF najboljih deset radova je 18,96. Broj citata u WOS bazi je 2763, h-indeks 22. Bio je mentor dva magistarska rada i deset doktorskih disertacija.

Godišnja nagrada u području biotehničkih znanosti
Prof. dr. sc. Drago Šubarić

Prof. dr. sc. Drago Šubarić rođen je 13. listopada 1963. godine u Kladarima, u Bosni i Hercegovini. Diplomirao je 1988. godine na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek. Akademski stupanj magistra znanosti stekao je 1994. na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 1999. godine obranio doktorsku disertaciju. Uže područje znanstvenog rada obuhvaća istraživanje fizičkih i termofizičkih svojstava hrane pri niskim temperaturama, mehanizama sprječavanja enzimskog i neenzimskog posmeđivanja, primjene nusproizvoda prehrambene industrije u proizvodnji funkcionalne hrane te modificiranje i ispitivanje svojstava i funkcije škroba u proizvodnji hrane.

Redoviti je profesor Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, nagrađen je za značajno znanstveno dostignuće u području biotehničkih znanosti, znanstveno polje prehrambena tehnologija, grana inženjerstvo. Prof. dr. sc. Drago Šubarić ima zapaženu znanstvenu i stručnu aktivnost koja se ogleda u realizaciji znanstvenih projekata, objavi znanstvenih radova u međunarodno priznatim časopisima, sudjelovanju u pisanju knjiga, organiziranju znanstvenih i stručnih skupova te sudjelovanju u radu različitih odbora i povjerenstava na razini sveučilišta, kao i na državnoj razini. Objavio je više od 150 znanstvenih i stručnih radova, a s više od 130 radova sudjelovao na međunarodnim i nacionalnim znanstvenim i stručnim skupovima. U razdoblju za koje se dodjeljuje nagrada Drago Šubarić objavio je ukupno 19 znanstvenih radova indeksiranih u časopisima (osam radova u a1, 11 u a2 kategoriji te sedam radova u zbornicima skupova i neindeksiranim časopisima) i sudjelovao s 19 radova na sedam međunarodnih skupova te na šest nacionalnih skupova s 14 radova. U istom razdoblju koautor je tri poglavlja u knjigama, tri međunarodna pozvana predavanja te sedam pozvanih predavanja na nacionalnim skupovima. Posebice se ističu tri znanstvena rada objavljena u uglednim svjetskim časopisima u kojima je prof. dr. sc. Drago Šubarić prvi autor (jedan rad s IF 2,024) i koautor (dva rada s IF 2,024 i 3,208).

Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti
Prof. dr. sc. Dragan Kovačević

Prof. dr. sc. Dragan Kovačević rođen je 1968. godine u Osijeku. Diplomirao je 1992. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 1994. godine stekao akademski stupanj magistra, a 1997. godine doktora znanosti. Područje znanstvenog rada je razvitak mjernih metoda i uređaja za određivanje termofizikalnih svojstava hrane, matematičko modeliranje nestacionarnih procesa u prehrambenoj tehnologiji te razvitak tehnologija tradicionalnih mesnih proizvoda.

Redoviti je profesor Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, a nagrađen je za promidžbu i popularizaciju znanosti iz područja biotehničkih znanosti, znanstveno polje prehrambena tehnologija, grana inženjerstvo. Profesor Dragan Kovačević intenzivnim je nastupima u javnim medijima (ukupno 48 nastupa 2013./2014. godine) u različitim novinarskim vrstama (intervjui, vijesti, izvješća, autorski članci i reportaže) i objavom sveučilišnog udžbenika "Tehnologija kulena i drugih fermentiranih kobasica", osigurao dostupnost rezultata znanstvenih istraživanja široj stručnoj javnosti i proizvođačima te tako pridonio ugledu matične institucije, struke prehrambene tehnologije i općenito popularizaciji znanosti.

Godišnja nagrada za znanstvene novake u području prirodnih znanosti
Dr. sc. Mirna Velki

Dr. sc. Mirna Velki rođena je 13. siječnja 1987. godine u Osijeku. Na Odjelu za biologiju Sveučilišta u Osijeku završila je Preddiplomski sveučilišni studij biologije (2008.) i Diplomski znanstveni studij biologije (2010.). Akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologije stekla je 2014. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Glavno područje njezinog znanstvenog interesa je ekotoksikologija i primjena biomarkera za utvrđivanje učinaka zagađivala na terestričke i akvatičke ekosustave.

Znanstvena je novakinja Odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku, a nagrađena je u području prirodnih znanosti, polju biologije, grani ekotoksikologije. Mirna Velki iznimno je produktivna mlada znanstvenica koja je u kratkom roku objavila 15 CC radova, a na devet od njih je prvi autor. Nekoliko radova je publicirano u časopisima iz prvog kvartila i s velikim međunarodnim odjekom (63 citata i h-indeks 5). Rezultati dobiveni njezinim istraživanjima od iznimne su važnosti za procjenu učinaka pesticida i pridonijet će kvantifikaciji utjecaja zagađivala na gujavice i druge organizme u tlu i optimizaciji sustava testiranja toksičnosti.

Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana